6. 12. 2019
Prenájom nebytových priestorov – bufet v kine
Mestské centrum kultúry Malacky, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky  ako správca nehnuteľností podľa Všeobecného záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku mesta Malacky, ponúka do prenájmu priestory bufet v budove Kino, Hviezdoslavova 1778/3.

1. Predmet prenájmu a účel využitia:
Označenie budovy, v ktorej sú prenajímané priestory: Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2935, katastrálneho územia Malacky, evidovaného katastrálnym úradom v Malackách, Kino, Hviezdoslavova 1778/3, 901 01 Malacky
Prenajímané priestory: bufet 4,3 m². Bufet je možné využívať  na poskytovanie služieb občerstvenia pre návštevníkov v čase vždy jednu hodinu pred každým kultúrnym podujatím.

2. Doba nájmu:
Určitá: 2. 1. – 30. 12. 2020

3. Cena:

Minimálna výška nájomného  podľa Všeobecného záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku mesta Malacky
+ predpokladaná spotreba elektrickej energie.

4. Obhliadka predmetného majetku:

Záujemcovia si môžu predmet prenájmu obhliadnuť 12. decembra alebo 13. decembra v čase 18.00 h –  19.00 h. Kontaktná osoba: Mgr. Jana Zetková, riaditeľka MCK, tel. č. 0903 801 214.

5. Cenová ponuka:
Záujemcovia predložia návrh cenovej ponuky podpísaný fyzickou osobou, u právnickej osoby jej štatutárnym zástupcom. Cenovú ponuku môžu predložiť záujemcovia osobne alebo poštou na adresu: Mestské centrum kultúry Malacky, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky.
Ponuku môžu záujemcovia predložiť najneskôr do 17. decembra do 10.00 h.

Cenová ponuka musí obsahovať:
 
•    potrebné identifikačné údaje,
•    ponúknutú cenu,
•    telefonický kontakt,
•    fyzická osoba predloží aj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov,
•    kópiu platného občianskeho preukazu,
•    čestné vyhlásenie o vysporiadaní prípadných záväzkov voči mestu Malacky a MCK Malacky.

Podnikatelia a právnické osoby okrem toho uvedú:
•    IČO,
•    DIČ,
•    predložia kópiu výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra, prípadne iný spôsob registrácie (povolenie vydávané VÚC a pod.).

Záujemca o prenájom predloží návrh v uzatvorenej obálke s nápisom NEOTVÁRAŤ.

Výberová komisia skontroluje predovšetkým rade včasnosť a úplnosť ponuky. V prípade, že ponuka nesplní jedno z týchto kritérií, bude zo súťaže vyradená. Na súťaži sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré majú neuhradené dane, poplatky a iné záväzky voči mestu.

6. Vyhodnotenie:

Vyhodnotenie sa uskutoční 19. decembra o 14.00 h. Po schválení výsledku prenájmu budú všetci záujemcovia informovaní o výsledku.
Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok