24. 1. 2023
Prenájom nebytových priestorov: bufet v kine

Predmet prenájmu a účel využitia:
Kino, Hviezdoslavova 1778/3, Malacky
Prenajímané priestory: bufet  4,3 m². Bufet je možné využívať na poskytovanie služieb občerstvenia pre návštevníkov v čase vždy jednu hodinu pred každým kultúrnym podujatím.

Doba nájmu:
1. 3. 2023 –  31. 12. 2023

Cena:
Minimálna výška nájomného podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku mesta Malacky + predpokladaná spotreba elektrickej energie.

Obhliadka:
Obhliadka predmetu prenájmu je možná na základe vopred dohodnutého termínu.

Kontakt: kino@mckmalacky.sk

Telefónne čísla: 034/77 22 110, 0903 801 214.

Cenová ponuka:
Záujemcovia predložia návrh cenovej ponuky podpísaný fyzickou osobou, v prípade právnickej osoby jej štatutárnym zástupcom. Cenovú ponuku je možné predložiť osobne alebo poštou na adresu: Mestské centrum kultúry Malacky, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky. Ponuku treba predložiť do 15. 02. 2022 do 10.00 h.

Cenová ponuka musí obsahovať potrebne identifikačné údaje, ponúknutú cenu a tel. kontakt.
Fyzická osoba predloží aj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov, kópiu platného občianskeho preukazu a čestné vyhlásenie, že má vysporiadané všetky záväzky voči mestu
Malacky a MCK Malacky. Podnikatelia a právnické osoby uvedú IČO, DIČ, predložia kópiu výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra, prípadne iný spôsob registrácie (povolenie vydané VÚC a podobne). Cenovú ponuku treba predložiť v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ.

Výberová komisia skontroluje predovšetkým včasnosť a úplnosť ponuky. Ak ponuka
nesplní jedno z týchto kritérií, bude zo súťaže vyradená. V súťaži sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré majú neuhradené dane a poplatky a iné záväzky voči
mestu.

Vyhodnotenie:
Vyhodnotenie sa uskutoční 17. 2. 2022 o 14.00 h. Po schválení výsledku budú všetci záujemcovia informovaní.

MCK Malacky

Ďalšie
Práca
Oznamy
21. 6. 2024
MsCSS hľadá pomocnú silu do kuchyne

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb MalackySídlo: 1. mája 9, 901 01 MalackyPracovné…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 6. 2024
Zo stolnotenisového Pezinka prišla dobrá správa

Naši mladší žiaci Martin Sloboda a Róbert Žáček vybojovali na majstrovstvách kraja v družstvách 2.…

Zobraziť celý článok