24. 1. 2023
Prenájom nebytových priestorov: bufet v kine

Predmet prenájmu a účel využitia:
Kino, Hviezdoslavova 1778/3, Malacky
Prenajímané priestory: bufet  4,3 m². Bufet je možné využívať na poskytovanie služieb občerstvenia pre návštevníkov v čase vždy jednu hodinu pred každým kultúrnym podujatím.

Doba nájmu:
1. 3. 2023 –  31. 12. 2023

Cena:
Minimálna výška nájomného podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku mesta Malacky + predpokladaná spotreba elektrickej energie.

Obhliadka:
Obhliadka predmetu prenájmu je možná na základe vopred dohodnutého termínu.

Kontakt: kino@mckmalacky.sk

Telefónne čísla: 034/77 22 110, 0903 801 214.

Cenová ponuka:
Záujemcovia predložia návrh cenovej ponuky podpísaný fyzickou osobou, v prípade právnickej osoby jej štatutárnym zástupcom. Cenovú ponuku je možné predložiť osobne alebo poštou na adresu: Mestské centrum kultúry Malacky, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky. Ponuku treba predložiť do 15. 02. 2022 do 10.00 h.

Cenová ponuka musí obsahovať potrebne identifikačné údaje, ponúknutú cenu a tel. kontakt.
Fyzická osoba predloží aj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov, kópiu platného občianskeho preukazu a čestné vyhlásenie, že má vysporiadané všetky záväzky voči mestu
Malacky a MCK Malacky. Podnikatelia a právnické osoby uvedú IČO, DIČ, predložia kópiu výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra, prípadne iný spôsob registrácie (povolenie vydané VÚC a podobne). Cenovú ponuku treba predložiť v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ.

Výberová komisia skontroluje predovšetkým včasnosť a úplnosť ponuky. Ak ponuka
nesplní jedno z týchto kritérií, bude zo súťaže vyradená. V súťaži sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré majú neuhradené dane a poplatky a iné záväzky voči
mestu.

Vyhodnotenie:
Vyhodnotenie sa uskutoční 17. 2. 2022 o 14.00 h. Po schválení výsledku budú všetci záujemcovia informovaní.

MCK Malacky

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok