18. 12. 2008
Potlesk pre rozpočet

Posledné tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky zvolal primátor Jozef Ondrejka na štvrtok 18. decembra. Poslanci na ňom schválili rozpočet mesta na rok 2009.

V úvode rokovania poslanec Branislav Orth požiadal o vypustenie návrhu koncepcie rozvoja športu z programu zasadnutia. Túto žiadosť prišli podporiť aj zástupcovia TJ Strojár Malacky. Po tom, čo poslanci schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu rokovali členovia poslaneckého zboru o návrhu na rozšírenie zadania zmien a doplnkov Územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD) mesta. Predložený návrh reagoval na žiadosť stupavskej spoločnosti Minervasis, s.r.o., ktorá v lokalite za záhradkárskou osadou Olšiny plánuje výstavbu rodinných domov podľa spracovanej štúdie. V súvislosti s návrhom na rozšírenia zadanie zmien a doplnkov ÚPD zorganizoval 14. decembra mimoriadne stretnutie občanov 6. volebného obvodu poslanec Juraj Říha. Platný územný plán charakterizuje pozemky v tejto lokalite ako výhľadové. Mestská rada, ktorá zasadala 15. decembra, na základe požiadaviek odborných komisií navrhla MsZ schváliť návrh s pripomienkami, ktoré by boli zahrnuté do záväzných regulatívov Zmien a doplnkov ÚPD. Pripomienky sa dotýkali predovšetkým riešenia dopravy, odhlučnenia od diaľnice D2, akceptovania biokoridorov, obmedzenia podlažnosti bytovej výstavby i koeficientu zastavanosti. V diskusii rezonovala požiadavka poslancov na kompletné a systémové, nie čiastkové riešenie zmien a doplnkov v územnom pláne. Za obyvateľov obvodu vystúpil Dušan Dobrovodský, ktorý tlmočil stanovisko, že občania sa cítia byť ohrození najmä prehustenou dopravou. V hlasovaní, ktoré nasledovalo po dlhej diskusii, poslanci neschválili uznesenie navrhnuté Mestskou radou. Pomerom hlasov 7 za, 4 proti (2 nehlasovali) podporili návrh poslanca J. Říhu. Uznesenie odporúča primátorovi mesta iniciovať rokovanie s majiteľom pozemkov o možnom využití územia v súlade s platným územným plánom.

Ďalším nosným bodom rokovania bol návrh rozpočtu mesta na budúci rok. Návrh odprezentoval primátor J. Ondrejka. Vo svojom vystúpení venoval zvláštny dôraz vysvetleniu úverovej politiky mesta a konštatovaniu, že schválením rozpočtu ešte poslanci neschvaľujú čerpanie ďalšieho úveru. Prijatie úveru vo výške 50 miliónov Sk (1,66 mil. €) zvažuje mesto v súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia a nadstavbou na budovu materskej školy na Kollárovej ulici. V diskusii poslanci vyčítali rozpočtu predovšetkým absenciu zdrojov na spolufinancovanie projektov. Pomerom hlasov 13 za, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania poslanecký zbor rozpočet mesta na budúci rok schválil. Po zverejnení výsledkov hlasovania poslanci zatlieskali. V kompletnej podobe bude rozpočet publikovaný na internetovej stránke v sekcii Mesto – Samospráva.

V ďalšom priebehu rokovania poslanci schválili aj viacročný rozpočet na roky 2009 – 2011 a správy o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení. Záver rokovania patril prezentácii plnenia priorít mesta počas prvých dvoch rokov volebného obdobia. Najbližšie sa poslanci stretnú na riadnom zasadnutí MsZ 5. februára budúceho roku.

Ivana Potočňáková, Foto: Stanislav Osuský

Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok