18. 12. 2008
Potlesk pre rozpočet

Posledné tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky zvolal primátor Jozef Ondrejka na štvrtok 18. decembra. Poslanci na ňom schválili rozpočet mesta na rok 2009.

V úvode rokovania poslanec Branislav Orth požiadal o vypustenie návrhu koncepcie rozvoja športu z programu zasadnutia. Túto žiadosť prišli podporiť aj zástupcovia TJ Strojár Malacky. Po tom, čo poslanci schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu rokovali členovia poslaneckého zboru o návrhu na rozšírenie zadania zmien a doplnkov Územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD) mesta. Predložený návrh reagoval na žiadosť stupavskej spoločnosti Minervasis, s.r.o., ktorá v lokalite za záhradkárskou osadou Olšiny plánuje výstavbu rodinných domov podľa spracovanej štúdie. V súvislosti s návrhom na rozšírenia zadanie zmien a doplnkov ÚPD zorganizoval 14. decembra mimoriadne stretnutie občanov 6. volebného obvodu poslanec Juraj Říha. Platný územný plán charakterizuje pozemky v tejto lokalite ako výhľadové. Mestská rada, ktorá zasadala 15. decembra, na základe požiadaviek odborných komisií navrhla MsZ schváliť návrh s pripomienkami, ktoré by boli zahrnuté do záväzných regulatívov Zmien a doplnkov ÚPD. Pripomienky sa dotýkali predovšetkým riešenia dopravy, odhlučnenia od diaľnice D2, akceptovania biokoridorov, obmedzenia podlažnosti bytovej výstavby i koeficientu zastavanosti. V diskusii rezonovala požiadavka poslancov na kompletné a systémové, nie čiastkové riešenie zmien a doplnkov v územnom pláne. Za obyvateľov obvodu vystúpil Dušan Dobrovodský, ktorý tlmočil stanovisko, že občania sa cítia byť ohrození najmä prehustenou dopravou. V hlasovaní, ktoré nasledovalo po dlhej diskusii, poslanci neschválili uznesenie navrhnuté Mestskou radou. Pomerom hlasov 7 za, 4 proti (2 nehlasovali) podporili návrh poslanca J. Říhu. Uznesenie odporúča primátorovi mesta iniciovať rokovanie s majiteľom pozemkov o možnom využití územia v súlade s platným územným plánom.

Ďalším nosným bodom rokovania bol návrh rozpočtu mesta na budúci rok. Návrh odprezentoval primátor J. Ondrejka. Vo svojom vystúpení venoval zvláštny dôraz vysvetleniu úverovej politiky mesta a konštatovaniu, že schválením rozpočtu ešte poslanci neschvaľujú čerpanie ďalšieho úveru. Prijatie úveru vo výške 50 miliónov Sk (1,66 mil. €) zvažuje mesto v súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia a nadstavbou na budovu materskej školy na Kollárovej ulici. V diskusii poslanci vyčítali rozpočtu predovšetkým absenciu zdrojov na spolufinancovanie projektov. Pomerom hlasov 13 za, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania poslanecký zbor rozpočet mesta na budúci rok schválil. Po zverejnení výsledkov hlasovania poslanci zatlieskali. V kompletnej podobe bude rozpočet publikovaný na internetovej stránke v sekcii Mesto – Samospráva.

V ďalšom priebehu rokovania poslanci schválili aj viacročný rozpočet na roky 2009 – 2011 a správy o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení. Záver rokovania patril prezentácii plnenia priorít mesta počas prvých dvoch rokov volebného obdobia. Najbližšie sa poslanci stretnú na riadnom zasadnutí MsZ 5. februára budúceho roku.

Ivana Potočňáková, Foto: Stanislav Osuský

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok