4. 5. 2022
Poslanecký odpočet: volebný obvod č. 6
      Na jeseň tohto roka sa budú konať komunálne voľby. Skončí sa nimi aktuálne volebné obdobie primátora a mestského zastupiteľstva, ktoré sa začalo v novembri 2018. 
Dnes začíname seriálom odpočtov poslancov mestského zastupiteľstva. Každého z nich sme požiadali o odpovede na dve rovnaké otázky.
Malacky majú 6 volebných obvodov a každý z nich reprezentujú v mestskom zastupiteľstve traja poslanci. 
Dnes sa venujeme obvodu číslo 6, ktorý v mestskom zastupiteľstve reprezentujú Marián Andil, Richard Hájek a Milan Ondrovič. 
 
Marián Andil
 
Ktoré zmeny v Malackách považujete za najdôležitejšie? 
       Malacky sa v posledných rokoch  začali meniť na moderné, vyspelé, okresné, európske malé mesto. Dobudovala sa kanalizačná infraštruktúra, rekonštruuje sa verejné osvetlenie, cesty, chodníky, vnútrobloky, školy, škôlky a ďalšie mestské budovy. Začali sa stavať cyklotrasy, ako ich vidíme v moderných západných mestách.  Zodpovedne sa pristupuje k ekológii a životnému prostrediu. Mesto finančne prispieva na sociálne služby, kultúrne a športové aktivity obyvateľov mesta. Samospráva oveľa otvorenejšie komunikuje s obyvateľmi a hospodárenie mesta je rok po roku v dobrých číslach. 
       Niektoré možnosti vyžitia občanom však v našom meste stále ešte chýbajú – a to práve tie, ktoré tu už mnoho rokov mali byť. Napríklad kultúrny dom, hokejová hala, námestie, odklonenie áut z centra, ktoré mestom len prechádzajú, regulácia parkovania…atď.  Na všetkých týchto veciach súčasné vedenie mesta a poverení zamestnanci už dlhšie intenzívne pracujú, vznikajú projekty, štúdie, cenové kalkulácie. Limitujúce sú samozrejme najmä financie, ale mesto využíva každú príležitosť zapojiť sa do eurofondovej výzvy, ktorá sa hodí k našim plánom rozvoja mesta. Samozrejme, vybudovať niečo  nové vždy potrebuje v každej oblasti svoj čas, avšak smerovanie, odbornosť a vôľu máme dobrú, a je to iba otázka času, kedy mesto tieto veci dobuduje. Za zmienku taktiež stojí, že úspešnosť v získavaní financií z eurofondov máme v porovnaní s podobnými mestami vysokú vďaka pružnosti a rýchlej reakcii mesta na vyhlasované výzvy.

Čo vnímate ako výzvu do budúcnosti nielen v meste, ale aj vo svojom obvode?
       Aktuálne vzhľadom na očakávanú dvojcifernú infláciu považujem za dôležité zodpovedne hospodáriť, aby sme zdravo prešli toto turbulentné finančné obdobie. V každej oblasti stúpajú náklady, či sú to bežné výdavky alebo tie investičné. Výzvou bude pokračovať v nastavenom tempe rozvoja mesta.
       Ak sa podarí v najbližších rokoch vybudovať všetky naplánovane cyklotrasy, Malacky sa stanú lídrom na Slovensku z pohľadu počtu kilometrov cyklotrás na počet obyvateľov. Treba využiť aktuálne príležitosti, ak sú eurofondové výzvy „štedré“ na takéto projekty. Iné oblasti nemajú toľko výziev. Napr. na výzvu na rekonštrukciou kaštieľa čakáme dlho. Aktuálne stavanú podzemnú garáž s námestím financuje mesto len z vlastných zdrojov. Takisto chystaná športová aréna, ktorej  súčasťou bude hokejová hala, multifunkčná športová hala  a zázemie, bude financovaná najmä z vlastných zdrojov. Dotácia na ňu nám pokrýva len cca 15% potrebných financií.
       Vo volebnom obvode za železnicou chýba základná škola ako soľ. Dnes je časovo náročné ráno a poobede cez dopravnú špičku dochádzať do škôl v meste, najmä pre tie menšie deti. Verím, že sa podarí školu rýchlo postaviť tak ako v rokoch 2010-2014, keď samospráva rýchlo zareagovala na potreby obyvateľov a odkúpila pavilóny bývalého detského domova. Po ich zrekonštruovaní je dnes v 6. obvode škôlka Rakárenská. 
Obvod takisto trpí tranzitnou kamiónovou dopravou, takže vybudovanie nového diaľničného zjazdu na D2 pri výpadovke na Rohožník je veľkým cieľom dlhoročného úsilia vedenia mesta. Všetky povolenia a realizačná dokumentácia je hotová. Už je to iba na NDS, kedy spustí výber zhotoviteľa.
 
 
Richard Hájek
 
Ktoré zmeny v Malackách považujete za najdôležitejšie? 
        V poslednom období do našich životov výrazne zasiahli dve udalosti. Prvou bola epidémia COVID 19 a tou druhou v súčasnosti prebiehajúca vojna na Ukrajine. Zatiaľ čo prvá priniesla predovšetkým výrazné obmedzenia, tak druhá spôsobuje rast cien energií a tovarov, čo priamo ovplyvňuje aj chod mestských organizácií a plánované investičné akcie. No napriek tomu sa nám v meste toho veľa podarilo. 
        Dokončila sa modernizácia škôl a škôlok vrátane kuchýň a ich vybavenia. Obnovili sa detské jasle. Pripravila sa komplet projektová dokumentácia pre novú športovú arénu. Začalo sa s prípravou a aj realizáciou nosných mestských cyklotrás. V našom 6. obvode sa kompletne zrekonštruovalo obľúbené a hojne navštevované detské ihrisko v Zámockom parku, novú tvár majú Hlboká ulica či križovatka na Pezinskej ulici. Teší ma aj oprava najhorších úsekov krajníc na Hurbanovej ulici, ktoré obyvateľov trápili po každom daždi. Postupne sa utlmuje aj areál zberného dvora na Hlbokej. V tejto súvislosti ma však mrzí, že sme zatiaľ neuspeli s eurofondovým projektom výstavby novej kompostárne, ktorý ale ostáva výzvou do ďalšieho obdobia. Výstavba kompostárne by výrazne odľahčila už jestvujúci zberný dvor na Hlbokej. 
Do nášho obvodu patrí aj nové záchytné parkovisko pri železničnej stanici, ktorého význam sa naplno ukáže po zavedení novej parkovacej politiky. Taktiež sa podarilo dotiahnuť až do fázy pripravenej projektovej dokumentácie pre diaľničnú križovatku D2 – Rohožník, ktorá výrazne odľahčí predovšetkým ulicu Duklianskych hrdinov. 

Čo vnímate ako výzvu do budúcnosti nielen v meste, ale aj vo svojom obvode?
       Čo nás čaká v budúcnosti? Dúfajme, že najmä pokojnejšie obdobie bez pandémií a vojen. Ak mám byť konkrétny, pre mesto bude určite výzvou samotná výstavba novej športovej arény, ktorá výrazne pomôže rozvoju športu v Malackách – či už profesionálneho alebo len rekreačného. Naše deti nebudú už musieť dochádzať na korčuliarske kurzy do Bratislavy a športové oddiely sa nebudú musieť „biť“ o termíny v telocvičniach a športovej hale Malina. Pôjde o jednu z najväčších investícií mesta Malacky v jeho histórii. 
       Ďalej je to, ako som už spomínal v predchádzajúcej odpovedi, výstavba novej kompostárne spolu so zázemím pre firmu TEKOS. Čo do množstva je bioodpad jednou z najväčších položiek,  a to najmä v jarnom a jesennom období. Pre mňa osobne je prioritou výstavba novej školy pri materskej škole na Rakárenskej, ktorá tu veľmi chýba a deti musia dochádzať do škôl po celom meste a sú odkázané na verejnú dopravu alebo odvoz rodičov. V tomto roku sa podarilo pripraviť pre projekt územie a v súčasnosti prebieha projektová príprava. Bol by som rád, ak by sa ešte v tomto roku podarilo celý projekt dotiahnuť až do fázy stavebného povolenie. V našom obvode by sa mali rekonštruovať cesty Partizánska a Dubovského, ktoré si to určite zaslúžia. 
       Z tých dlhodobých cieľov je výzvou prijatie parkovacej politiky v meste a spustenie kompletnej aktualizácie územného plánu mesta Malacky. A nakoniec, ako rekreačného cyklistu s malými deťmi, by ma určite potešili okrem nosných mestských cyklotrás aj dve medzimestské cyklotrasy Malacky – Rohožník a Malacky – Studienka, na ktorých spolupracuje mesto spolu s Bratislavským samosprávnym krajom.
 
Milan Ondrovič 
 
Ktoré zmeny v Malackách považujete za najdôležitejšie? 
       Minulé volebné obdobie a začiatok tohto volebného obdobia som vnímal ako obdobie, keď sa dobiehali obrovské modernizačné dlhy v škôlkach, školách či voľnočasových zariadeniach, ale aj v dopravnej infraštruktúre – bolo to poznať takmer vo všetkom. Aj v našom obvode sa zrekonštruovalo viacero ulíc, opravila sa škôlka, kompletne sa zmodernizovalo detské ihrisko v Zámockom parku, zmodernizovalo sa a doplnilo sa verejné osvetlenie v chýbajúcich častiach. 
       Okrem toho sme tento čas využili pre vypracovanie podkladov pre nové rozvojové projekty, z nich niektoré sa už začali realizovať a významne meniť tvár mesta k lepšiemu. V našom obvode sa postavili prvé cyklotrasy – na Pezinskej ulici, v priemyselnom parku a na Hlbokej ulici. Postavili sme záchytné parkovisko a Riadok pešo prepojili so železničnou stanicou, začala sa výstavba podzemnej garáže a námestia v centre mesta. Pripravil sa projekt presunutia zberného dvora a výstavby kompostárne. Začalo sa vypratávanie sociálneho ubytovania na Hlbokej ulici a na nové miesto sa presťahovala karanténna stanica. Komplexnou prestavbou prechádza centrum voľného času a sídlo organizácie Vstúpte. Pripravených je aj množstvo ďalších projektov.

Čo vnímate ako výzvu do budúcnosti nielen v meste, ale aj vo svojom obvode?
       Ako najväčšiu výzvu vnímam naplniť schválený ambiciózny Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorého hlavným cieľom je zatraktívniť mesto pre jeho obyvateľov i návštevníkov. V oblasti udržateľnej mobility bude najväčšou výzvou dobudovanie nadradenej dopravnej infraštruktúry, ako sú diaľničné križovatky D2-Rohožník a D2-Studienka, severný a južný obchvat mesta, vybudovanie komplexnej siete cyklotrás a prepojenie Majera, Riadku a Padzelku sieťou bezpečných cyklotrás s centrom mesta. Výzvou bude aj zvýšiť odolnosť územia voči klimatickej zmene napríklad špeciálnym režimom nakladania s dažďovými vodami, neustálym zahusťovaním vzrastlej zelene a znižovaním emisií z dopravy a budov.       
       Chceme pokračovať v skvalitňovaní systému vzdelávania a postaviť novú školu, škôlku a centrum pre autistické deti. V oblasti kultúry a športu ja naplánovaná výstavba celého kultúrneho bloku v centre mesta s novými sálami, umeleckou školou a knižnicou, naplánované je aj oživenie kaštieľa. Nová športová aréna ide do verejného obstarávania. 
       Tých cieľov je oveľa viac a naplniť ich bude obrovská výzva, ale som presvedčený, že stanovené ciele sú reálne a vieme na ne získať zdroje. Ak bude v budúcnosti situácia podobná ako teraz, keď zamestnanci mesta, poslanci a primátor cítia podporu verejnosti a tiahnu za jeden povraz, budú tieto ambiciózne ciele aj realizovateľné. Samostatnou výzvou bude rozsiahla modernizácia železnice, pretože tento projekt nie je v rukách mesta, ale pokojne môžem povedať, že sme pre konečný výsledok spravili maximum. Až prečkáme ťažké obdobie výstavby podjazdov, budú Malacky bezpečnejšie a prístupnejšie a doprava bude plynulejšia. 
 
 
Čo sa podarilo v obvode č. 6 
• začalo sa vypratávanie nájomných buniek v areáli sociálneho bývania na Hlbokej,
• zo zberného dvoru na Hlbokej sa vysťahovala karanténna stanica a utlmuje sa aj zvoz odpadu,
• kompletne sa zrekonštruovala Hlboká s cestou a chodníkmi,
• zrekonštruovala sa a preorganizovala križovatka na Pezinskej pri autosalóne Hílek – odstránil sa aj problém so vytápanou križovatkou,
• postavilo sa záchytné parkovisko v areáli bývalej píly na Pezinskej,
• úplne sa zrekonštruovalo detské ihrisko v Zámockom parku,
• postavilo sa nové osvetlenie na Janka Kráľa,
• postavila sa cyklotrasa na Pezinskej,
• dokončila sa projektová dokumentácia pre novú diaľničnú križovatku D2-Rohožník s prípravou na začatie povoľovacieho procesu k odklonu tranzitnej dopravy na diaľnicu.

Čo čaká obvod v najbližšom čase
• výstavba cyklotrasy a parkoviska na Partizánskej,
• výmena asfaltového koberca na Partizánskej, Dubovského a Jesenského,
• prístavba futbalového štadióna a rekonštrukcia jeho tribúny,
• uchádzame sa o dotáciu na rekonštrukciu kaštieľa,
• v hodnotení sú eurofondové projekty na výstavbu cyklotrasy spájajúcej Pezinskú bezkolíznym peším a cyklistickým spojením so Zámockým parkom a tiež Pezinskú s obytným súborom na Padzelku okolo nákupnej zóny Tesco a Malavia,
• pripravuje sa projektová dokumentácia na cyklistické spojenie Duklianskych hrdinov a lokality Na majeri s novým peším a cyklistickým mostom nad diaľnicou,
• v povoľovacom procese je kompletná rekonštrukcia parkoviska pri Zámockom parku oproti hasičom,
• finalizuje sa zámer výstavby novej základnej školy pre spádové územie Rádku a Padzelku.
 
Volebný obvod č. 6:

Agátová, Brezová, Dielenská, Dubovského, Gaštanová, Javorová, Jelšová, Jesenského, Lipová, Ota Kožucha, Partizánska, Pezinská, Priemyselná, Sadová, Stromová, Továrenská, Záhradná, Zámocká, Boženy Nemcovej, Duklianskych hrdinov, Džbankáreň, Hlboká, Hodžova, Hurbanova, Janka Kráľa, Lesná, Na majeri, Písniky, Rakárenská, Rudolfa Dilonga, Táborisko, Tichá, Vysoká, Krátka, časť obce Malacky 2890, 4353, 4356, 4362, 4363, 4622, 4625, 4630.
 
 
pripravila redakcia, foto: archív redakcie 

 
Ďalšie
Šport
15. 4. 2024
Úspešná súťaž karate v Malackách

Karate klub TJ Strojár Malacky aj tento rok organizoval regionálnu súťaž spodporou Asociácie…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Oznamy
15. 4. 2024
Stavebný úrad je oddnes do stredy zatvorený

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu školenia je od pondelka 15. apríla do stredy 17. apríla…

Zobraziť celý článok