6. 6. 2018
Poslanecký odpočet: volebný obvod č. 5

Na jeseň tohto roka budú komunálne voľby. Skončí sa nimi volebné obdobie primátora a poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré sa začalo v decembri 2014. V tomto vydaní Malackého hlasu pokračujeme v seriáli odpočtov poslancov. Každého z nich sme požiadali o odpovede na 4 otázky. Malacky majú 6 volebných obvodov a každý z nich má v zastupiteľstve troch poslancov.
Dnes sa venujeme volebnému obvodu číslo 5, ktorý v mestskom zastupiteľstve reprezentujú Katarína Trenčanská, Marian Novota a Pavol Tedla. Každý z nich využil priestor podľa vlastného uváženia, a preto rozsah jednotlivých odpovedí môže byť rozdielny.

MgA. Mgr. Katarína TRENČANSKÁ
nezávislá poslankyňa
pedagogička

Aké výzvy pre mesto vidíte z vlastnej skúsenosti poslankyne?
 Výzvou pre mesto je každý úspešný deň, každé uznanie, každá pochvala za odvedenú prácu. Výzvou je spokojnosť, prosperita, vývoj. Myslím, že mesto a ľudia pracujúci i žijúci v ňom sa tieto výzvy snažia plniť podľa možností, ktoré majú. Vedenie mesta má svoje výzvy pripravené formou projektov, o ktorých rokujeme, a ich realizáciou sa otvára možnosť zmeniť aj tvár mesta.
 Ak by som mala byť osobnejšia, výzvou pre toto mesto a ľudí žijúcich v ňom je nastavenie fungujúcich medziľudských vzťahov. Myslieť, vidieť, vedieť a konať neznamená ísť proti ľuďom, ale ukázať cestu, akou by sa mohlo ísť. Veľakrát nepreverená informácia dokáže ľudí nadchnúť až k otvoreným bojom, čo môže brzdiť dobre mienenú prácu. Preto je veľmi dôležité vedieť počúvať a dokázať sa otvoriť novým veciam, čo je pre každého aj osobnou výzvou.

Ktoré doterajšie zmeny vo vašom obvode považujete za najdôležitejšie?
 Teším sa, že v tomto roku bude zrekonštruovaný vnútroblok na Ulici M. Rázusa, pripravená je oprava ďalšieho vnútrobloku na Ulici 1. mája, rekonštruuje sa verejné osvetlenie, pribudla kyvadlová mestská doprava. Prioritne sa riešia havarijné stavy, mesto v rámci svojich možností odstraňuje nedostatky a načas ich zmierňuje. Je ešte veľa vecí, ktoré by sa dali v 5. obvode vylepšiť, obnoviť či dať do poriadku. Verím, že postupne sa k tomu mesto dopracuje.

Ako hodnotíte činnosť MsZ a spoluprácu s vedením mesta?
 Poslanec je človek spomedzi obyvateľov, ktorý dostal od ľudí mandát stáť za nimi. Tento pohľad mi aj taký obraz o zostavení nás v „snemovni“ dáva. Každý túto činnosť vykonáva podľa svojho vlastného uváženia. Možno nie je všetkých na kamerách tak počuť a vidieť, možno nie sú všetci takí agilní, ako by verejnosť očakávala, ale všetci, čo sú tam, sa vždy o niečo snažia. Každý poslanec svoju činnosť vykonáva podľa svojho zamerania, záujmu a snahy o riešenie. Rôznorodosť individualít nás poslancov dáva priestor na mnohé pohľady na skutkové veci, čo znamená rozsiahle debaty, hodiny analýz, no v konečnom výsledku sme dokázali v mnohom nájsť kompromis a nájsť odvahu pre podporu dobrých projektov či dokumentácií predkladaných mestom alebo tvorbu všeobecne záväzných nariadení.
Mestské zastupiteľstvo – to sú aj vedúci oddelení mesta, riaditelia organizácií ako aj obyvatelia, ktorí osobne prídu na zasadnutie. Aj títo ľudia, verejne vyčnievajúci z radov, majú úprimný záujem viesť svoju organizáciu, oddelenie čo najlepšie, čo sa javí aj vo výsledkoch ich snaženia a v spolupráci s poslancami.
Vedenie mesta, teda primátor, zástupca a prednostka mestského úradu, sú v súčasnej dobe nenahraditeľnými súčasťami mesta ako gigantu, ktorý sa chce rozrásť a pripraviť „pôdu“ pre jeho moderný rozvoj. Ich práca je jedno veľké úsilie o uspokojenie celého obyvateľstva a vytvorenie spokojného života. A práve v tomto hodnotovom nastavení vedenia mesta sa spojili priority poslancov a v mnohom ťaháme za jeden povraz.

Budete sa znovu uchádzať o poslanecky mandát? Ak áno, s akými zámermi? Akým konkrétnym projektom by ste sa chceli venovať?
 Začnem od konca. Vedenie mesta Malacky má nastavené množstvo výborných projektov, ktoré by mohli byť obrovským prínosom pre našich obyvateľov a rozhodne by mali estetickú, kultúrnu a celospoločenskú integritu. Zmenili by obraz mesta a vytvorili pešie a oddychové zóny, ktoré tu chýbajú. Rozhodne som presvedčená, že tento smer nastavenia pre rozvoj Malaciek je správny. Mojím zámerom je podporiť ho a urobiť všetko pre to, aby aj široká verejnosť videla a pochopila túto snahu pre všetkých nás, čo tu bývame. Mesto sa hýbe, nestagnuje, a to je pre mňa spätná väzba, že mesto v súčasnom zložení jeho vedenia je v dobrých rukách. Spolupráca s verejnosťou, ako tomu je v mestských komisiách, je živým mechanizmom pre množstvo dobrých nápadov, ale zároveň je aj podporou a kontrolou, ktoré vnímame a rešpektujeme. Preto každý, kto má záujem, môže byť tvorcom dobrých vecí či konštruktívnym kritikom, a teda aj verejným činiteľom, akým je poslanec. Či podporím súčasné vedenie mesta ako verejný činiteľ alebo ako občan – táto cesta je pre mňa momentálne stále voľná.

Ing. Marian NOVOTA, PhD.
nezávislý poslanec
IT špecialista

Aké výzvy pre mesto vidíte z vlastnej skúsenosti poslanca MsZ?
 Pred nami stoja mnohé výzvy, ktoré skvalitnia život našich občanov. Je potrebné si klásť stále vyššie a vyššie ciele, dosiahnutie ktorých nás môže posúvať ďalej. Pred voľbami sú kandidáti občas schopní nasľubovať čokoľvek, len aby sa zapáčili voličom. Musíme si však uvedomiť, že mestská kasa nie je bezodná a zadlžovanie mesta úvermi je nezodpovedné. Nie nadarmo sa hovorí, že obliecť si môžeš len taký kabát, na aký máš. Druhým nešvárom, ktorého sa dopúšťajú tí, čo sa dostanú k moci, je to, že sa cítia neobmedzenými vládcami. Zabúdajú na to, že sú tu preto, aby svojim občanom v prvom rade „slúžili“. Práve občan je ten, ktorý má rozhodnúť o tom, na čo sa jeho peniaze vo forme daní v mestskom rozpočte použijú.
 Dobrým príkladom je téma kultúrneho domu, o ktorej vedenie mesta informovalo poslancov len týždeň pred zaradením do rokovania mestského zastupiteľstva (10. 5. 2018). Oceňujem snahu prerokovať túto tému na neformálnom stretnutí s poslancami, no pociťujem (a nie som jediný) tlak na to, aby sa zbúrala výšková budova bývalej Nafty a rozhodlo sa o tom čo najskôr, ešte pred nastávajúcimi voľbami. Som ale presvedčený, že takýto projekt si vyžaduje širokú diskusiu s dostatočným časovým predstihom. Navyše, nie je ešte jasné, čo všetko pod jednu strechu kultúrneho domu chceme. Myslím si, že táto téma mala byť otvorená minimálne pred dvoma rokmi, keď mohol poslanecký zbor urobiť aj konkrétne kroky k realizácii projektu. Akékoľvek rozhodnutie pol roka pred koncom volebného obdobia prenesie všetku zodpovednosť a zaviaže nový poslanecký zbor a vedenie mesta. Neunáhlime sa a nechcime na poslednú chvíľu získať „politické body“ na úkor kvality a širokého konsenzu.
 Za najväčšiu výzvu pre každého z nás považujem vybudovanie dôvery občana v mestské inštitúcie a jeho hrdosti na svoje mesto. Nemenej dôležitou výzvou je opätovne vrátiť mestu postavenie, ktoré mu historicky a aj geograficky prináleží, a vytvoriť z nášho mesta skutočné centrum Dolného Záhoria so všetkým, čo k tomu patrí.

Ktoré doterajšie zmeny vo vašom obvode považujete za najdôležitejšie?
 Nikdy som sa nepovažoval za poslanca len svojho volebného obvodu. Vždy som sa snažil pomôcť všade tam, kde to bolo potrebné, bez ohľadu na to, či išlo o môj volebný obvod alebo nie. Pravdou je, že sa na mňa častejšie obracajú občania z iných obvodov ako z môjho. Každý poslanec musí byť zodpovedný za celé mesto, a nielen za svoj obvod.
 Ani sa nespamätáme a štyri roky volebného obdobia ubehnú ako voda. Vtedy si človek uvedomí, čo všetko sa z rôznych dôvodov nepodarilo urobiť. Či už ide o chodník spájajúci Kukučínovu ulicu s Kauflandom, upokojenie dopravy, opravy komunikácií, optimalizácia parkovania, rozšírenie podielu zelene alebo skultúrnenie stojísk kontajnerov na odpad. Dôvody sú rôzne. Niekde tomu bránia majetkovoprávne vzťahy, inde „vyšší“ záujem alebo neochota vedenia mesta, prípadne iné preferencie či nezáujem zodpovedných o riešenie. Musíme však oceniť to, čo sa podarilo. Dokončilo sa odkanalizovanie všetkých ulíc v našom obvode, no je potrebné doriešiť zopár napojení v individuálnych prípadoch. Som rád, že sa podarilo dodržať slovo a revitalizovať parkovisko s komunikáciou za areálom mestského centra sociálnych služieb. Najmä pre starších občanov navštevujúcich cintorín na Ulici 1. mája sa podarilo zvýšiť bezpečnosť čiastočným vybudovaním cyklopruhu, ktorý ale musí pokračovať až po železničné priecestie „Gajdár“.
Privítal som aj to, že si mesto osvojilo návrh na úpravu priestoru pred plotom cintorína a vybudovalo chodník spájajúci parkovisko so vstupnou bránou s lavičkami a stojanom na bicykle. Podarilo sa taktiež upraviť mnohé plochy pri bytových domoch na Ulici 1. mája a tesne pred realizáciou je úprava parkoviska na Ulici M. Rázusa.
 Nemôžem však zdieľať nadšenie poslancov z iných obvodov ohľadom celkovej rekonštrukcie verejného osvetlenia. Nielenže mesto nezvážilo iné možnosti rekonštrukcie verejného osvetlenia prinášajúce úspory spotreby elektrickej energie pri vynaložení nižších finančných prostriedkov, no pustilo sa do rekonštrukcie z vlastných prostriedkov získaných úverom. V čase, keď iné mestá a obce využívajú na rekonštrukciu verejného osvetlenia dotácie z rôznych zdrojov, je nezodpovedné zadlžovať mesto na 10 rokov. Navyše sa nenaplnili ani deklarované 30-percentné úspory na spotrebe elektrickej energie či na údržbe, skôr naopak, stúpli.

 
Ako hodnotíte činnosť MsZ a spoluprácu s vedením mesta?
 Od určitého obdobia primátor mesta veľmi rád na rôznych fórach prezentuje, aká je výborná spolupráca poslancov s vedením mesta. Nemôžem sa s týmto názorom plne stotožniť. Rozloženie síl v poslaneckom zbore je jednoznačne dané a je jasné, kde je väčšina. Ako človek zastávajúci demokratické princípy akceptujem vôľu väčšiny. Vyžadujem však, aby demokratické práva boli uplatňované aj mimo rokovaní MsZ. Nepovažujem za korektné, ak primátor mesta neinformuje všetkých poslancov, ako zástupcov občanov, o dôležitých aspektoch života v meste.
 Primátor mesta nemôže predsa informovať o zámeroch, ako je kultúrny dom či zimný štadión v printových médiách bez toho, aby to predtým prerokoval s poslancami. Navyše neinformoval o týchto zámeroch ani príslušné komisie tak, ako to ukladá Rokovací poriadok v § 33 v odseku 2. Taktiež si myslím, že je nesprávne rozhodnúť o likvidácii zariadení a vedení mestského rozhlasu bez prerokovania s poslancami či širokou verejnosťou. Nemyslím si, že je práve toto správna cesta, ako demokraticky spravovať naše mesto.

Budete sa znovu uchádzať o poslanecky mandát? Ak áno, s akými zámermi? Akým konkrétnym projektom by ste sa chceli venovať?
 Pokiaľ mi to zdravie dovolí, bude mi veľkou cťou opäť sa uchádzať o dôveru občanov. Moji predkovia žili v Malackách minimálne od 17. storočia a ja mám k nášmu mestu veľmi silné väzby. Mojím zámerom je urobiť všetko pre to, aby som mestu pomohol všade tam, kde budem môcť.
Na mnohých projektoch sa s viacerými poslancami určite zhodneme. Vymenovávať však projekty, ktoré pred nami stoja a ktorých realizácia je pre mesto kľúčová, by si vyžadovalo viac priestoru. 
O dianie v meste sa aktívne zaujímam už od roku 1998, keď som sa prvý raz stal poslancom MsZ či už v rámci práce poslanca, alebo mimo nej. Za toto obdobie mali občania možnosť sa oboznámiť s prioritami, s ktorými som vstupoval do volieb. V tomto momente to ale považujem za predčasné. Je dobré, ak si každý kandidát zostaví svoj volebný program sám. Občan posúdi, kto to myslí úprimne a zaslúži si spravovať naše mesto. Rozhodujúce je však to, čo budú za priority považovať samotní občania. Mesto tvoria v prvom rade jeho obyvatelia a tí majú právo si ho formovať podľa vlastných predstáv.

RNDr. Pavol TEDLA
nezávislý poslanec
pedagóg, zástupca riaditeľa
Gymnázium Bilíkova, Bratislava

Ste predsedom komisie MsZ pre vzdelávanie, mládež a šport. Ako vnímate zvýšenú podporu športov a športových klubov zo strany mesta? Prejavuje sa to aj v realite?
Mesto Malacky vždy  výraznou mierou podporovalo športové kluby a oddiely pôsobiace na území mesta. Podpora bola finančná (dotácie prostredníctvom komisie pre vzdelávanie, mládež a šport, dotácie z rezervy primátora či z nadácií), ale išlo aj o poskytovanie priestorov a iné. V tomto volebnom období z iniciatívy primátora mesta a podpory komisie pre vzdelávanie, mládež a šport vznikla finančná kapitola na podporu reprezentačných športov, vďaka čomu sa výrazne zvýšili prostriedky na podporu športovej činnosti v meste. Po dôkladnej analýze komisie a vedenia mesta boli vytipované štyri športy, ktoré dostali vyššie finančné prostriedky. Kluby predstavili viacročný projekt, kde deklarovali jasné ciele, ktoré plánujú dosiahnuť aj vďaka spomenutej podpore (postup do vyššej súťaže, rozšírenie členskej základne, zvýšená podpora mládežníckych kategórií, zásadná reprezentácia mesta na Slovensku aj v zahraničí). Po trojročnej skúsenosti môžem konštatovať, že projekt bol úspešný, zámer mesta bol naplnený a je vôľa v ňom pokračovať aj naďalej.

Ktoré doterajšie zmeny vo vašom obvode považujete za najdôležitejšie?
Prácu poslanca MsZ nevnímam výsostne ako prácu pre „svoj“ obvod. Prirodzene, miesto bydliska prejudikuje bližšie poznanie problémov obyvateľov či možnosti ich riešení. V prvom rade je ale poslanec povinný  pracovať a zaujímať sa o problémy v celom meste, prioritne v oblastiach, ktoré sú mu profesijne najbližšie. Napriek tomu som sa počas dvoch volebných období, v ktorých som poslancom za 5. obvod, snažil vnímať problémy obyvateľov tejto časti mesta a prichádzal som s námetmi a podnetmi na ich riešenie. Najmä v tomto volebnom období nastala zásadná zmena v prístupe k rekonštrukcii miestnych komunikácií, chodníkov a sídliskových vnútroblokov. Veľmi oceňujem snahu vedenia mesta a zamestnancov MsÚ riešiť tieto problémy komplexne a systémovo, čo znamená, že namiesto plátania a riešenia havarijných stavov sa pristupuje ku komplexným rekonštrukciám. Tento prístup vidíme na Ulici 1. mája či na Pribinovej ulici. V súčasnom období sa pripravuje rekonštrukcia na Rázusovej a pred centrom voľného času s prísľubom pokračovania v ďalšom období.

Ako hodnotíte činnosť MsZ a spoluprácu s vedením mesta?
Poslancom MsZ som druhé volebné obdobie, teda môžem porovnať. V súčasnom volebnom období vnímam snahu vedenia mesta o konštruktívnu a otvorenú spoluprácu s mestským zastupiteľstvom, ktorá rezultuje napríklad do transparentného predkladania kvalitne pripravených materiálov pre komisie a poslancov. Oceňujem úsilie vedenia mesta o vytvorenie pozitívnej pracovnej, často až priateľskej atmosféry, v ktorej sa úspešnejšie pracuje. Takisto oceňujem spomínané systémové riešenia, ktoré sú predkladané komisiám a MsZ, najmä v oblasti mne profesijne blízkej (školstvo, mládež, šport, vzdelávanie).
       V tomto volebnom období mesto začalo bezprecedentný rekonštrukčný proces v materskej škole, významne prispelo k skvalitneniu vyučovacieho procesu v základných školách vo svojej v zriaďovateľskej pôsobnosti (zateplenie budov, rekonštrukcia podláh a vykurovania, odstraňovanie havarijných stavov). V prijímaní detí do materskej školy sme v porovnaní s inými mestami na špičke. Prijímame deti mladšie ako 3 roky, čím prispievame k skvalitneniu životnej úrovne mladých rodín, ktoré sú nútené skôr nastúpiť do pracovného procesu.

Budete sa znovu uchádzať o poslanecky mandát? Ak áno, s akými zámermi? Akým konkrétnym projektom by ste sa chceli venovať?
Svoju úlohu poslanca vnímam ako službu, za dve volebné obdobia sa už môžem za seba pozrieť a trochu bilancovať… Svoje rozhodnutie kandidovať aj v nasledujúcich voľbách vo svojom obvode urobím v správnom čase, po dôkladnej analýze práve dosiahnutých výsledkov, čo sa podarilo a nepodarilo… Úlohu zohrajú aj pracovné a rodinné povinnosti. Stále mám na srdci osud Malaciek, je to mesto, v ktorom som prežil celý svoj život, býva tu celá moja najbližšia rodina.  Súčasné vedenie mesta má jasnú predstavu a víziu ďalšieho, aj strednodobého a dlhodobého rozvoja mesta. Pre každého angažovaného občana je cťou byť pri tom, keď sa mení tvár mesta a Malacky sa stávajú krajšími a lepšími pre život. Ak by som pokračoval v práci poslanca, venoval by som sa naďalej oblasti vzdelávania, ale aj životného prostredia a sociálneho programu v meste.

Redakcia mestských médií

Ďalšie
Práca
Oznamy
21. 6. 2024
MsCSS hľadá pomocnú silu do kuchyne

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb MalackySídlo: 1. mája 9, 901 01 MalackyPracovné…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 6. 2024
Zo stolnotenisového Pezinka prišla dobrá správa

Naši mladší žiaci Martin Sloboda a Róbert Žáček vybojovali na majstrovstvách kraja v družstvách 2.…

Zobraziť celý článok