30. 6. 2022
Poslanecký odpočet: volebný obvod č. 2
Dnes pokračujeme v seriáli odpočtov poslancov mestského zastupiteľstva. Každého z nich sme požiadali o odpovede na dve rovnaké otázky. Tentokrát sa venujeme obvodu číslo 2, ktorý v mestskom zastupiteľstve reprezentujú Lucia Vidanová, Marián Haramia a Daniel Masarovič.
 
Lucia Vidanová
Ktoré zmeny v Malackách považujete za najdôležitejšie? 
     Otázku by som otočila ináč. Nehodnotila by som zmeny, ale trend v manažovaní samosprávy, pre ktorý sú Malacky vzorom nielen na Záhorí, ale aj v kraji. Najväčšiu rolu tu zohráva úspešnosť pri získavaní finančných prostriedkov z externých zdrojov, čo sa podpisuje na masívnom rozvoji mesta. Takto sa nám podarilo získať dotáciu na výstavbu jaslí, odstránenie modernizačných dlhov na budovách škôlok a rozšíriť ich kapacity, dobudovať športoviská pri školách či moderné učebne. ZŠ Dr. J. Dérera  má od školského roka 2020/2021 najmodernejšiu ekologickú telocvičňu v meste so zelenou strechou. Nedávno nás potešila správa o dotácii na kompletnú rekonštrukciu telocviční ZŠ Záhorácka so šatňami, počíta sa tu aj s výstavbou vonkajšieho multifunkčného ihriska. 
     Len pred pár dňami sme sa dozvedeli o podpore projektu mestskej kompostárne za 2,6 milióna eur, ktorá umožní vyrábať štiepku a ekologicky spracúvať zelený odpad z malackých domácností. Ako cyklistka sa teším z budovania cyklotrás. Jazda po segregovanej cyklotrase na Pezinskej prináša úplne iný komfort a bezpečnosť a v tomto trende pokračujeme aj v iných častiach mesta. Začala sa tiež zásadná premena centra mesta vybudovaním centrálneho podzemného parkoviska spojeného s výstavbou námestia. Veľmi ambiciózne je verejnosti predstavené architektonické riešenie výstavby kultúrneho domu. Z vlastných zdrojov sme sa v každej časti mesta snažili obnovovať vnútrobloky a zrekonštruovať aspoň časť mestských komunikácií a mnohé iné. Ani pandémia rozvoj nezastavila. 
Čo vnímate ako výzvu do budúcnosti nielen v meste, ale aj vo svojom obvode?
      V minulom roku sme schválili ambiciózny Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2022 – 2030. Spolu v ňom pre celé územie bolo identifikovaných až osemdesiat projektových zámerov v celkovej požadovanej sume 175 miliónov eur. Najväčšie investície sú cielené na modernizáciu či dobudovanie cestnej infraštruktúry, ale aj výstavbu nájomných bytov, dostupnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť. Výzvou je výstavba Šport arény Malacky, kultúrneho domu s knižnicou či rekonštrukcia Malackého zámku, zlepšenie zázemia na rekreačný šport a iné. 
     Všetky veľké projekty v centre sa dotýkajú môjho obvodu. Osobne členenie na poslancov na obvody nemám rada, pri výkone svojho mandátu riešime celé mesto komplexne. Nedávno ma v obvode potešilo dokončenie kompletnej rekonštrukcie parkoviska pri ZŠ Dr. J. Dérera, ktoré sa rozšírilo, zokruhovalo a pribudla kiss&drive zóna s chodníkom na krátke pristavenie vozidla a vyloženie detí. Novým parkoviskom sa práce na Námestí SNP nekončia. Rekonštruovať sa má Ulica Ľuda Zúbka a tadiaľto má viesť cyklotrasa v napojení na Veľkomoravskú a Cestu mládeže. 
     Kapitálové investície sú jedna vec, no mimoriadne dôležitá je pre mňa práca s komunitami, ktoré v Malackách žijú. Vytváranie podmienok na ich dobré fungovanie, spoluprácu a vzájomnú podporu, aby sme si na konci dňa mohli spolu povedať, ako sa nám tu dobre žije. Pre mňa je tu dôležitá otázka angažovania a zapájania aktívnych ľudí do oblasti rozhodovania. Urobili sme to aj pri tvorbe nového PHSR či komunitného plánu sociálnych služieb, a tak tieto dokumenty skutočne reflektujú na potreby Malačanov. 
 
Marián Haramia 
Ktoré zmeny v Malackách považujete za najdôležitejšie? 
     Na začiatku volebného obdobia malo mesto rozbehnutých veľa ambicióznych projektov, ktoré mali výrazným spôsobom vylepšiť nielen mesto, ale aj priniesť lepší život obyvateľom. Malacky vnímam ako dobre fungujúci zdravý organizmus. Veľa vecí už spomenuli kolegovia poslanci a poslankyne v predchádzajúcich číslach Malackého hlasu (cyklotrasy, chodníky, nové cesty atď.), tie už nebudem opakovať. Z môjho pohľadu by som určite pridal dokončenie kanalizácie a nového osvetlenia, pokračovanie výstavby nových podnikov v priemyselnom parku, ktoré prinášajú pracovné príležitosti, výstavbu centra Malaciek, začatie prác na výstavbe kompostárne, prípravu nových obytných zón a súvisiacej infraštruktúry.
     Veľmi veľa práce sa urobilo vo všetkých školách a materskej škôlke. Rozšírila sa podpora športu. Ako predseda komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo s dobrým pocitom sledujem fungovanie sociálnych služieb, ktoré sa stále vylepšujú a kde sa stále hľadajú nové cesty pre ich zlepšenie, ako to je zakotvené v novom Komunitnom pláne a Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja. V oblasti zdravotníctva som veľmi rád, že – aj keď niekedy s ťažkosťami – je zabezpečená primárna zdravotná starostlivosť pre deti, dorast a dospelých. Teším sa, že funguje naša regionálna nemocnica s pomerne širokým počtom odborných ambulancii, lôžkovým fondom, modernými diagnostickými prístrojmi a metódami a zabezpečenou ústavnou pohotovostnou službou. 
     Nikto  nemohol ani tušiť, že v marci 2020 nás naplno zasiahne pandémia, ktorá zatvorila jasle, škôlky, školy, podniky či služby a výrazným spôsobom skomplikovala všetky rozbehnuté projekty – ešte to máme všetci v živej pamäti. No a aby sa všetko ešte viac skomplikovalo, prišiel 24. február a pre mňa nepredstaviteľný ozbrojený konflikt za našou východnou hranicou, kde zomierajú stovky ľudí denne. Prinieslo to neplánované skokovité zdražovanie, infláciu a nedostatok materiálov, ktoré nepriaznivo zasiahnu všetky rozbehnuté projekty v Malackách. Vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo budú musieť reagovať.
Čo vnímate ako výzvu do budúcnosti nielen v meste, ale aj vo svojom obvode?
     V prvej otázke som sa viac venoval mestu ako celku. Teraz by som sa chcel viac venovať môjmu – nášmu – 2. obvodu. Som členom rady ZŠ Dr. J. Dérera, kde sa po peknom športovom ihrisku postavila nová telocvičňa, ktorá pekne doplnila športové vybavenie školy. Kompletne sa obnovili odborné učebne, pokračovalo sa v modernizácii kuchyne a vykurovania školy či zateplenia budov. Nedávno sa odovzdalo nové bezpečné parkovisko na Námestí SNP. Na Mierovom námestí mesto zrekonštruovalo 11 nájomných bytov, ktoré majú prednostne slúžiť stabilizácii učiteľov a lekárov, dnes tak veľmi hľadaným profesiám.
     V minulosti mali obyvatelia nášho obvodu pocit, akoby sa na nich pozabudlo. Utvrdzoval ich v tom zlý stav ciest, chodníkov či zelene a stále niečo rozkopané. Toto by sa malo v najbližšej dobe zmeniť tak, aby sa pri jedných stavebných prácach urobila kompletná rekonštrukcia cesty a chodníkov na ulici Ľuda Zúbka a Námestí SNP, doplnené o cyklotrasu Partizánska – Ľuda Zúbka – Námestie SNP – Mierové námestie – Veľkomoravská.
     V pokročilej rozostavanosti je hromadná podzemná garáž na Mierovom námestí s nadväzujúcim plánom na pokračovanie výstavby nového námestia v centre mesta a cyklotrasou Družstevná – Záhorácka – Radlinského. Keď ešte pridáme výmenu asfaltového koberca na ulici Jána Hollého, sú to pre mňa  slušné výzvy, ktoré – ak by som bol zvolený – chcem v našom obvode realizovať. 
    Zároveň vnímam mesto Malacky ako jeden celok. Plánuje sa športová hala v tesnej blízkosti nášho obvodu, nová diaľničná križovatka, rekonštrukcia železnice a železničnej stanice, nové byty, kompostáreň, komunitné centrum, zabezpečenie sociálnych služieb a dostupnej zdravotnej starostlivosti a iné projekty, ktoré budú výzvou pre nové vedenie mesta a poslanecký zbor. K tomu im želám odhodlanie, chuť pracovať a najmä pevné zdravie.
 
Daniel Masarovič
Ktoré zmeny v Malackách považujete za najdôležitejšie? 
     Trend hospodárskeho a sociálneho rozvoja v našom meste neustal, čo je aj napriek dlhšie trvajúcim limitujúcim pandemickým okolnostiam oceniteľná skutočnosť. Bezpochyby patríme medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce mestá na Slovensku s významnými investičnými úspechmi. Napriek tomu, že viaceré ťažiskové projekty sú v prípravnej či realizačnej fáze (športová aréna, cyklotrasy atď.), rozmach mesta má mnohé prospešné čitateľné rysy. Vďačíme za to premyslenej a uvážlivej koncepčnej politike mesta, ktorá umne využíva ponúkané príležitosti z eurofondových výziev. Pozitívne vnímam úzku a konštruktívnu spoluprácu mesta s BSK, ktorej výsledkom sú konkrétne riešenia pálčivých dopravných problémov v meste (diaľničná križovatka D2-Rohožník). 
     Za prelomový považujem aj prebiehajúci projekt rekonštrukcie Mierového námestia, ktorým sa, verím, začína postupná a hĺbková prestavba centrálnej časti mesta. Predsa len, centrum potrebuje zásadnejšiu a odvážnejšiu obnovu a posun na kvalitatívne vyššiu úroveň najmä zlepšovaním sociálnych parametrov. Týka sa to vytvorenia priestranných parkových, zeleňových a oddychových peších zón, ktoré prevzdušnia stavebne prehustenú centrálnu časť mesta a zároveň posilnia spoločenský život obyvateľov.
     Mám radosť zo sociálnych projektov, akými sú výstavba komunitného centra pri CVČ, prístavba Vstúpte či zveľaďovanie škôl. Investície priamo podporujúce rozvoj ľudského kapitálu vnímam ako najhodnotenejšie, najmä ak súvisia s lepšími podmienkami na prácu s mládežou a zdravotne oslabenými ľuďmi, ktorí sú v rozšírenej kultúre konzumu a chradnúcej ľudskosti oživujúcim darom pre nás všetkých.
Čo vnímate ako výzvu do budúcnosti nielen v meste, ale aj vo svojom obvode?
     Považujem za nevyhnutné, aby sa systémovo riešila parkovacia politika rozšírením a usporiadaním parkovacích kapacít. Riešenie si bude opätovne vyžadovať odvahu, lebo prinesie aj nové obmedzenia. Verím však, že zvíťazí perspektíva dlhodobejšieho benefitu, ktorý tento krok so sebou prinesie. Pozornosť treba venovať optimalizácii územnej dopravnej infraštruktúry, v rámci ktorej vnímam tiež ako kľúčovú finalizáciu projektového návrhu na odklon tranzitnej dopravy na diaľničnú križovatku D2-Studienka.
      V oblasti školstva sa ukazuje, že bude potrebná nová základná škola v lokalite Riadok/Padzelek, aby sa vyriešil nedostatok miest a aby sa uvoľnili kapacity na existujúcich školách. Dôležitým faktorom je i rovnomernejšie územné rozloženie siete škôl, aby deti z týchto lokalít mali školu bližšie k domovu.
Verím, že sa úspešne dotiahne výstavba nového kultúrneho domu v centre mesta, s ktorou sa esteticky a funkčne upraví a zrevitalizuje širšie priestranstvo okolo neho. Je načase, aby modernosť nášho mesta bola zhmotnená hodnotným kultúrnym stánkom zvlášť v tejto dobe, ktorá nás dennodenne presviedča o potrebe nárastu kultúrnosti a vzdelanosti.
     V rámci obvodu č. 2 netrpezlivo očakávame výmenu viacerých ciest a chodníkov. Za osobnú výzvu považujem aj obnovu fasády bývalého františkánskeho kláštora, ktorý azda nemusíme vidieť len ako objekt neštátnej školy, ale predovšetkým ako najstaršiu a najhodnotnejšiu historickú pamiatku mesta.
 
 
Čo sa podarilo v obvode č. 2
nová, moderná telocvičňa v ZŠ Dr. J. Dérera,
úplná obnova odborných učební v ZŠ Dr. J. Dérera,
výmena asfaltového koberca na Jilemnického ulici,
zrekonštruovaná kotolňa a fasáda so zateplením v pavilóne pre prvákov v ZŠ Dr. J. Dérera,
zrekonštruovaných 11 nájomných bytov na Mierovom námestí,
prístavba parkoviska na Námestí SNP pri ZŠ Dr. J. Dérera.
Čo čaká obvod č. 2 v najbližšom čase:
dokončenie výstavby hromadnej podzemnej garáže na Mierovom námestí,
výstavba nového námestia v centre mesta,
výstavba cyklotrasy Družstevná – Záhorácka – Radlinského,
rekonštrukcia chodníka na Ulici gen. M. R. Štefánika v úseku od Veľkomoravskej po Štúrovu,
výstavba cyklotrasy Partizánska – Ľuda Zúbka – Námestie SNP – Mierové námestie – Veľkomoravská – Cesta mládeže,
rekonštrukcia cesty a chodníkov na Ľuda Zúbka a Námestí SNP,
výmena asfaltového koberca na Ulici Jána Hollého,
rekonštrukcia chodníkov na Mierovom námestí,
úplná obnova osvetlenia na Radlinského ulici a Námestí SNP,
dokončenie projektovej prípravy na výstavbu 24 nájomných bytov na Jánošíkovej ulici.
 
Volebný obvod č. 2:
Alojza Veselého, arm. gen. L. Svobodu, Boreckého, gen. M. R. Štefánika, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Kalista Orgoňa, kpt. Miloša Uhra, L. Novomeského, Ľ. Kukorelliho, 
Ľuda Zúbka, Nádražná, Námestie SNP, Pavla Blahu, Petra Jilemnického, Radlinského, Štefana Čulena, Štúrova 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, V. Clementisa, Budovateľská, Ferdiša Kostku, Jána Hollého, Jána Kalinčiaka, Jánošíkova, Kláštorné námestie, Mierové námestie, Mirka Nešpora, Mojmírova, Príjazdná, Rastislavova, Robotnícka, Sama Chalupku, Slovenská, Svätoplukova, Karola Virsíka, Vlastenecká
 
Pripravila redakcia mestských médií
Foto: archív 
 
 
Ďalšie
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
23. 2. 2024
Pozývame vás venčiť psíkov

            Strávte víkendové doobedia so psíkmi a oni vám darujú veľa lásky. Venčenie…

Zobraziť celý článok