13. 7. 2022
Poslanecký odpočet: volebný obvod č. 1

Týmto článkom končíme seriál odpočtov poslancov mestského zastupiteľstva. Každého z nich sme požiadali o odpovede na dve rovnaké otázky. Dnes sa venujeme obvodu číslo 1, ktorý v mestskom zastupiteľstve reprezentujú Ladislav Čas, Štefan Hronček a Jozef Mračna. Všetci traja poslanci sa rozhodli, že budú odpovedať spolu.  Ďakujeme všetkým 18 poslancom mestského zastupiteľstva za ich čas a za to, že využili možnosť zhodnotiť končiace sa volebné obdobie. 
Ktoré zmeny v Malackách považujete za najdôležitejšie? Čo vnímate ako výzvu do budúcnosti nielen v meste, ale aj vo svojom obvode?


Poslanecký obvod č.1 počas tohto štvorročného obdobia fungoval ako jeden tím. Ku všetkým návrhom – či už našim alebo od obyvateľov – sme pristupovali spolu, a preto sme sa rozhodli aj náš odpočet predstaviť spoločne. Sme však aj  časťou 18-členného tímu poslancov. Dosiahnuté zmeny a priority v rámci celého mesta sú našou spoločnou prácou.Sme poslední v rade odpočtov, a preto mnohé veci z pohľadu rozvoja mesta, ktoré  tiež považujeme za dôležité, už boli napísané a zverejnené našimi kolegami.  Preto ich len heslovite zhrnieme zo svojho pohľadu. Napriek tomu, že sa v tomto volebnom období  naštartovali výrazné celomestské zmeny, mnohí ľudia ich ešte nevnímajú ako viditeľné, pretože sa ukážu ako celok až po ich dokončení.  Tieto zmeny sú pre nás tie najdôležitejšie a zároveň aj ich dokončenie považujeme za najväčšiu výzvu do budúcnosti pre mesto:

 • doprava a infraštruktúra: schválenie zámeru  a prebiehajúce práce na projektovej dokumentácii pre diaľničnú križovatku Rohožník/D2. Stavba podzemného parkoviska a premena Mierového námestia,
 • cyklodoprava: cyklotrasa Pezinská – priemyselný park, príprava cyklotrasy cez Radlinského a ďalších vetiev podľa cyklogenerelu,
 • školstvo a predškolská výchova: obnova a rozšírenie kapacít materských a základných škôl, otvorenie jasličiek, výstavba novej ZŠ na Rakárenskej ulici,
 • šport:  jednoznačne najväčším posunom je schválenie projektu multifunkčnej haly – športovej arény, kde už prebehlo výberové konanie na  zhotoviteľa. Očakávame spustenie stavby ešte v tomto roku,
 • kultúra: vytvorenie ideového návrhu a umiestnenia kultúrneho domu  a návrat možno ku skromnejšej, ale kultúrne plnšej a tradičnejšej podobe prvomájových Malaciek,
 • zdravotníctvo a sociálne služby: modernizácia a rozšírenie kapacít v Mestskom centre sociálnych služieb a zachovanie ústavnej pohotovostnej služby v nemocnici v Malackách. 

Nedá nám nezdôrazniť fakt, že tieto projekty by nebolo možné realizovať bez aktívneho prístupu mesta, vďaka ktorému sa podarilo do mestského rozpočtu priniesť viac ako 17 miliónov eur. Čo sa týka nášho obvodu, stále sa snažíme zlepšovať kvalitu života a napriek mimoriadne sťaženým podmienkam spôsobených pandémiou sa nám podarilo dosiahnuť viaceré  významovo menšie alebo väčšie zmeny. Rovnako sme pokračovali  v tradícii kultúrnych podujatí  (príchod Mikuláša, stavanie mája, Deň detskej radosti a hudobné koncerty pod oknami). Za najvýraznejšie zmeny v rámci nášho obvodu považujeme:

 • vyznačenie priechodu pre chodcov cez Stupavskú ulicu pri potoku Malina a príprava na realizáciu  ďalšieho priechodu na Ulicu Boreckého,
 • vybudovanie obojsmernej príjazdovej komunikácie na Ulici M. Tillnera, 
 • významným prínosom pre Ulicu D. Skuteckého  je revitalizácia komunikácií a chodníkov, rozšírenie a obnova parkovísk a zjednotenie stojísk kontajnerov,
 • úplná výmena lávok cez potok Malina na  oboch stranách Stupavskej ulice (bude zrealizovaná počas letných mesiacov tohto roka),
 • obnova zázemia a kuchýň materskej školy a základnej školy,
 • sprevádzkovanie basketbalového ihriska Kocka a vybudovanie minihádzanárskeho ihriska na Štúrovej,
 • výmena nevhodne zvoleného osvetlenia v rámci sídliska.

Okrem toho sme spoločne podali množstvo podnetov, z ktorých až 40 bolo realizovaných:opravy komunikácií, reorganizácia parkovania  pri ZŠ Štúrova, obnova ochrannej steny pri MŠ, výmena povrchu futbalového ihriska, reorganizácia osvetlenia, doplnenie kontajnerov na odpad a ďalšie.Ako jednoznačné výzvy do budúcnosti v našom obvode vnímame:

 • eurofondový projekt výstavby nového pavilónu v Materskej škole na Štúrovej (rozšírenie kapacity o 2 nové triedy pre 50 detí), 
 • revitalizáciu  dvoch blokov parkovísk na Ulici M. Tillnera a vnútrobloku na D. Skuteckého. Súčasťou je rozšírenie a reorganizácia parkovacích miest,
 • kompletnú rekonštrukciu detského ihriska a výmenu hracích prvkov na D. Skuteckého, 
 • kompletnú revitalizáciu chodníka na Ulici F. Malovaného,
 • obnovu autobusovej zástavky a priechod pre chodcov Naspetrol. 

Mestské projekty:

 • realizácia prvej etapy kompletnej rekonštrukcie Štúrovej ulice od Stupavskej po ZŠ Štúrova,
 • výmena asfaltu na vozovke, dobudovanie a obnova parkovacích miest, rekonštrukcia chodníkov a obnova kontajnerových stojísk,
 • realizácia atletickej dráhy a multifunkčného ihriska pri ZŠ Štúrova,
 • zatienenie plášťa ZŠ Štúrova (minimalizácia prehrievania tried počas letných mesiacov). 

Veríme, že naša práca pomohla  zvýšiť kvalitu života obyvateľov. Dobudovanie plánovaných projektov pomôže doriešiť nedostatky zdedené z minulosti. 
Čo sa podarilo v obvode č. 1

 • rekonštrukcia šatní, kabinetov a sociálneho zázemia učiteľov v Materskej škole na Štúrovej ulici,
 • obnova počítačových učební v ZŠ Štúrova,
 • kompletná rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Štúrova,
 • nové osvetlenie Štúrovej ulice pri Maline,
 • kompletná rekonštrukcia chodníkov a cesty na Ul. M. Tillnera okolo Betánie,
 • nová karanténna stanica pre psov na Stupavskej ulici,
 • kompletná rekonštrukcia chodníkov, parkovísk a komunikácie na D. Skuteckého.

Čo čaká obvod č. 1 v najbližšom čase

 • výmena asfaltového koberca na Štúrovej ulici v časti od Stupavskej po základnú školu,
 • kompletná rekonštrukcia peších lávok nad Malinou na Stupavskej ulici,
 • výstavba osvetleného priechodu v križovatke ulíc gen. M. R. Štefánika a Boreckého,
 • výstavba kompostárne na Stupavskej ulici, na ktorú dostala mestská spoločnosť Tekos dotáciu 2,6 milióna €, 
 • v hodnotení je podaný eurofondový projekt revitalizácie chodníkov na uliciach F. Malovaného a D. Skuteckého a rekonštrukcie parkovísk na M. Tillnera,
 • v hodnotení je podaný eurofondový projekt výstavby nového pavilónu Materskej školy na Štúrovej ulici pre 50 detí a rekonštrukcie kuchyne v tejto materskej škole.

Volebný obvod č. 1:

 • F. Malovaného, 
 • Michala Tillnera, 
 • Pri Maline, 
 • Stupavská, 
 • Štúrova 141, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 153, 15, 5, 157, 159. 
 • D. Skuteckého, 
 • Ľudovita Fullu, 
 • Štúrova 1455, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 75A, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92A, 93, 94, 95, 96, 96A, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114A, 115, 117, 118, 118A, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142.
Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok