16. 3. 2009
Poslanecké áno koncepcii rozvoja športu

Úvod ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Malacky, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 12. marca, patril prezentácii návrhu opatrení mesta na eliminovanie dopadov hospodárskej krízy. Predpokladané zníženie príjmov mesta z tzv. podielových daní – výnosu daní z príjmov fyzických osôb vo výške 500 tisíc € (15 miliónov Sk) motivovalo primátora Jozefa Ondrejku k návrhu zmeny rozpočtu, ktorú poslanci schválili. Po tejto zmene predstavujú celkové príjmy i výdavky rozpočtu 11,5 milióna € (348 miliónov Sk). Mesto bude šetriť na mzdách, propagácii, zahraničných vzťahoch a nebude čerpať úver na nadstavbu materskej školy a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Znížia sa aj dotácie mesta rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Súčasťou prijatého uznesenia je schválenie štatútu fondu finančnej pomoci mesta a zámer samosprávy na vytvorenie sociálneho podniku.

Po bohatej diskusii v komisiách a na zasadnutí Mestskej rady schválili poslanci aj Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane a prevádzkovom poriadku Zámockého parku. Aktualizované VZN má vytvoriť podmienky na zvýšenú starostlivosť o park, ktorý je evidovaný v zozname Pamiatkového úradu SR pod číslom 444/2 ako nehnuteľná kultúrna pamiatka – prírodno-krajinársky park s rekreačným využitím. VZN bude publikované na tejto internetovej stránke v sekcii Mesto/Samospráva mesta/Všeobecne záväzné nariadenia.

Celú tretinu rokovacieho času zabral návrh na doplnenie a rozšírenie zadania zmien a doplnkov územného plánu mesta. Návrh reagoval na žiadosť stupavskej spoločnosti Minervasis, s.r.o., ktorá v lokalite za záhradkárskou osadou Olšiny plánuje výstavbu rodinných domov podľa spracovanej štúdie. Týmto návrhom sa Mestské zastupiteľstvo zaoberalo už v decembri. Vtedy prijalo uznesenie, ktorým odporučilo primátorovi mesta rokovať  s majiteľom pozemkov o možnom využití územia v súlade s platným územným plánom. Ten charakterizuje pozemky v tejto lokalite ako výhľadové. V januári sa k návrhu uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Mestskej rady s pozvánkou pre všetkých poslancov. Opätovnému zaradeniu tohto bodu na rokovanie MsZ predchádzalo 8. marca stretnutie poslanca Juraja Říhu s obyvateľmi VI. volebného obvodu.  Občania by uvítali, ak by investor svoj zámer zúžil na rozsah stanovený platným územným plánom mesta. Ak by to ekonomická situácia mesta umožňovala, navrhujú územie odkúpiť za nadobúdaciu cenu investorom na naplnenie mestskej priority a posilnenie rekreačných zón mesta. Účastníci stretnutia podpísali spoločné vyhlásenie 36 zástupcov rodín k opätovnému prerokúvaniu materiálu s prosbou, aby poslanci zámer v predloženom rozsahu nepodporili. Mestské zastupiteľstvo separátne rokovalo i hlasovalo o dvoch zámeroch v lokalite za záhradkárskou osadou Olšiny. Prvý sa týkal výstavby rodinných domov, druhý nového návrhu na výstavbu penziónu pre mobilných dôchodcov na tzv. Némethových pozemkoch. V diskusii vystúpili aj obyvatelia VI. volebného obvodu.  Pripomienky poslancov i občanov sa dotýkali predovšetkým zahustenia výstavby a obáv z nedostatku zelene a občianskej vybavenosti. Účastníci diskusie argumentovali príkladom neregulovanej výstavby v lokalite Padzelek. Pôvodný návrh uznesenia k výstavbe rodinných domov, v podobe ako ho navrhla Mestská rada, poslanci neschválili. Po zapracovaní pripomienok, ktoré sa týkali odhlučnenia a odvodnenia lokality ešte pred začiatkom výstavby, znížení koeficientu zastavanosti zo 73 na 60 pozemkov a návrhu na vytvorenie komisie k architektonickému riešeniu s účasťou pracovníkov MsÚ a zástupcov VI. volebného obvodu, bolo uznesenie schválené. Jednomyseľnú podporu MsZ získal návrh na doplnenie zadania zmien a doplnkov územného plánu mesta o návrh výstavby penziónu pre mobilných dôchodcov. Až po hlasovaní vystúpil k tomuto bodu programu primátor Jozef Ondrejka. Vyslovil názor, že za podmienok schválených uznesením môže byť výstavba rodinných domov nerealizovateľná.

Koncepciu rozvoja športu v Malackách, ktorá bola na návrh poslanca Branislava Ortha stiahnutá z programu decembrového zasadnutia MsZ, prezentoval Vladimír Mihočko. Podľa predkladateľa koncepcia zachytáva súčasný stav a dáva podnety na skvalitnenie a zefektívnenie využívania i financovania športových zariadení v meste. Komisia, z dielne ktorej vyšiel návrh koncepcie, sa inšpirovala správou športových zariadení v porovnateľných mestách: Senici, Pezinku a Skalici. Poslanci sa zaujímali o využívanie vonkajších športových areálov škôl. Prítomní riaditelia základných škôl ponúkli na rekreačný športoviská ZŠ Záhorácka 95 a ZŠ Štúrova ul. Podľa poslanca B. Ortha nebola koncepcia pred predložením Mestskému zastupiteľstvu prerokovaná so športovými organizáciami. Preto navrhol v decembri jej stiahnutie z programu MsZ. V januári a februári sa uskutočnili rokovania primátora mesta so športovcami. Po vysvetlení zámeru koncepcie a dohodnutí podmienok možno podľa poslanca Ortha už o koncepcii rokovať. Poslanci koncepciu rozvoja športu a správy športových zariadení schválili.

Vodohospodárske stavby, a.s., požiadali mesto o umožnenie výstavby polyfunkčného objektu s dvoma podlažiami parkovacích miest  na ploche za obchodným domom Stred. V súčasnosti je využívaná ako parkovisko. Po dokončení stavby investor zámennou zmluvou prevedie do vlastníctva mesta jedno podzemné podlažie polyfunkčného objektu. Bude ním podzemné parkovisko pre 56 vozidiel. Poslanci zámer výstavby schválili.

Znepokojene nad zdĺhavým postupom exekútora vyjadril poslanecký zbor v súvislosti s predloženou správou o riešení situácie v bytovom dome na Skuteckého ulici č. 1650. Dlhy na nájomnom z bytov na prvom až siedmom poschodí predstavujú 80 tisíc €  (2,4 milióna Sk). V piatich prípadoch už súdna exekútorka pripravuje vypratanie bytu vysťahovaním. Výzvy na splnenie povinností dostali neplatiči už v novembri, doposiaľ sa súdna exekúcia neuskutočnila. Poslanci vyzvali Mestský úrad k tvrdším krokom pri riešení tohto problému.

Najbližšie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky sa uskutoční 14. mája.  

Ivana Potočňáková
Foto: Tatiana Búbelová

Ďalšie
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Životné prostredie
12. 4. 2024
Na Mierovom námestí vyrastie prvá mestská lúka

Menej prachu, znižovanie teploty, zadržiavanie vlhkosti priamo na mieste amestské lúky ako…

Zobraziť celý článok