29. 11. 2012
Poslanci zasadnú na Mikuláša

Mestské zastupiteľstvo v Malackách zasadne posledný raz v tomto kalendárnom roku 6. 12. o 9.00 h. Spomedzi bohatého programu upozorňujeme na niektoré body, medzi ktorými svojou závažnosťou určite dominujú tri návrhy VZN. Jedným z nich je návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013.

Ďalšie VZN sa týka výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013 a tretím je návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta. Poslanci budú venovať čerpaniu rozpočtu mesta Malacky k 31.10. 2012 a návrhu na zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2012. Mnohých bude zaujímať aj návrh rozpočtu mesta na rok 2013 – 2015.

Okrem iného sa MsZ bude zaoberať aj návrhom na určenie prípadu osobitného zreteľa v súvislosti s poskytnutím nebytového priestoru v  polyfunkčnom objekte na Mierovom námestí v Malackách Oskarovi Dobrovodskému a odznie niekoľko správ, napr. Správa o výsledku  následnej finančnej kontroly splnenia návrhu opatrení v  ZUŠ Malacky a Správa o výsledku kontroly dodržiavania zmluvných vzťahov uzatvorených so spoločnosťou Tekos, spol. s r.o.
                       
Text: T. Búbelová, foto: S. Osuský                                                

Ďalšie
Šport
24. 7. 2024
Vysvedčenia pre karatistov

Koniec júna je u školákov vždy spájaný s odovzdávaním vysvedčení za dosiahnuté výsledky v škole.…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok