1. 12. 2008
Poslanci vzali na vedomie prvý návrh programového rozpočtu na rok 2009

Mimoriadne zasadnutie MsZ v piatok 28. 11. o 17.00 h sa venovalo trom bodom – návrhu VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, prvému návrhu programového rozpočtu na rok 2009 a odmenám voleným predstaviteľom mesta. Zasadnutiu zastupiteľstva predchádzalo stretnutie Mestskej rady, ktoré posunulo začiatok rokovania zastupiteľstva až na 17.30 h.

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch predložil Ladislav Adamovič, vedúci oddelenia ekonomiky MsÚ. Nová úprava počíta s drobnými zmenami, napr. so zvýšením poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad o 20 %, čo je podmienené zvýšením poplatku za uloženie odpadu na skládku. Zároveň mesto znížilo vekovú hranicu pre úľavu z poplatkov za komunálny odpad zo 70 na 62 rokov.

Ten istý predkladateľ predstavil i prvý návrh programového rozpočtu, ktorý sa v takejto forme pripravoval po prvý raz. Cieľom bolo čo najpresnejšie definovať činnosti v jednotlivých oblastiach. Poslanci predloženú podobu rozpočtu vzali na vedomie. Na záver odhlasovali poskytnutie odmeny primátorovi s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu verejnej funkcie vo výške 35 % zo súčtu platov za obdobie júl až december 2008, a zástupcovi primátora vo výške 30 % za rovnaké obdobie.

Text, foto: Tatiana Búbelová 

Ďalšie
Doprava
29. 9. 2023
Prichádza nové dopravné značenie pre chodcov

Kpriechodom pre chodcov pribudnú miesta na prechádzanie Aktuálne stavebné úpravy na hlavnej…

Zobraziť celý článok
Samospráva
29. 9. 2023
Zastupiteľstvo: nové námestie, nová pediatrická ambulancia, dotácia pre…

Vo štvrtok 21. septembra rokovali poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe boli ekonomické…

Zobraziť celý článok