1. 12. 2008
Poslanci vzali na vedomie prvý návrh programového rozpočtu na rok 2009

Mimoriadne zasadnutie MsZ v piatok 28. 11. o 17.00 h sa venovalo trom bodom – návrhu VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, prvému návrhu programového rozpočtu na rok 2009 a odmenám voleným predstaviteľom mesta. Zasadnutiu zastupiteľstva predchádzalo stretnutie Mestskej rady, ktoré posunulo začiatok rokovania zastupiteľstva až na 17.30 h.

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch predložil Ladislav Adamovič, vedúci oddelenia ekonomiky MsÚ. Nová úprava počíta s drobnými zmenami, napr. so zvýšením poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad o 20 %, čo je podmienené zvýšením poplatku za uloženie odpadu na skládku. Zároveň mesto znížilo vekovú hranicu pre úľavu z poplatkov za komunálny odpad zo 70 na 62 rokov.

Ten istý predkladateľ predstavil i prvý návrh programového rozpočtu, ktorý sa v takejto forme pripravoval po prvý raz. Cieľom bolo čo najpresnejšie definovať činnosti v jednotlivých oblastiach. Poslanci predloženú podobu rozpočtu vzali na vedomie. Na záver odhlasovali poskytnutie odmeny primátorovi s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu verejnej funkcie vo výške 35 % zo súčtu platov za obdobie júl až december 2008, a zástupcovi primátora vo výške 30 % za rovnaké obdobie.

Text, foto: Tatiana Búbelová 

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok