8. 7. 2022
Poslanci o pozemkoch, rozpočte aj voľbách
    Mestské zastupiteľstvo 23. júna prerokovalo množstvo ekonomických materiálov (zmena rozpočtu, prevody, vecné bremená), schválilo dve nové všeobecne záväzné nariadenia a venovalo sa jesenným voľbám.

    Poslanci schválili 600 000 € na prvú časť nového pešieho námestia, navýšenie sumy na rekonštrukciu športového areálu v Zámockom parku o 80 000 €, 50 000 € na opravu peších lávok na Stupavskej a takmer 650 000 € na rekonštrukciu športovísk ZŠ Záhorácka (414 000 € tvorí dotácia z fondu na podporu športu). K dotácii 15 000 € od Bratislavského samosprávneho kraja na revitalizáciu kruhového objazdu pri Tescu doplní mesto 40 000 € zo svojho rozpočtu – za túto sumu sa odstráni dlažba a doplní zeleň. 

Cyklotrasa Družstevná – Radlinského 
    Viťaz verejnej súťaže oznámil, že nepreberie stavenisko. Okrem iného si dal podmienku navýšenia sumy za výstavbu cyklotrasy z dôvodu rastu cien stavebných materiálov. Mesto preto s advokátskou kanceláriou hľadá právne najčistejšie riešenie. Ďalší uchádzač, ktorý skončil v súťaži na druhom mieste, už vopred avizoval, že o výstavbu nemá záujem. 
V hre je aj to, že mesto celú eurofondovú dotáciu vráti. Projekt cyklotrasy by sa potom mohol znovu uchádzať o financovanie, tentoraz z Plánu obnovy. 

Vysporiadanie pozemkov na Vampíli 
    Dlhoročný problém s mestskými pozemkami, na ktorých za posledné desaťročia vyrástli rôzne súkromné stavby (domy, chaty, prístrešky, terasy, garáže, bazény, oplotenia), sa zrejme blíži k svojmu vyriešeniu.  Po viacerých rokovaniach vedenia mesta so zástupcami vlastníkov bola stanovená cena za odpredaj pozemkov s možnosťou splátok. Ak niektorí z vlastníkov neprejavia záujem, budú pokračovať v nájomných zmluvách. Výška nájomného sa bude každoročne zvyšovať. „Záležitosť uzavrieme a nebude už traumatizovať Malačanov,“ skonštatoval poslanec Pavel Spusta.  Primátor zdôraznil, že návrh finančného vysporiadania je definitívny a nehovorí o ďalšom rokovaní o prípadnej zmene ceny: „Za minulosťou už treba urobiť hrubú čiaru. Ak nájdeme za hranicou platného geometrického plánu, zapískaného na katastri, akúkoľvek čiernu stavbu, budeme veľmi zásadovo trvať na jej odstránení.“ 

Vysporiadanie pozemkov pod stolnotenisovou halou 
    Podobne ako pri Vampíle, aj v centre Malaciek mesto vysporadúva dlhoročný problém s pozemkami, tentoraz pod mestskou stolnotenisovou halou. Ich vlastník TJ Strojár navrhol pôvodnú sumu 100 €/ m². Časť komisií s týmto návrhom nesúhlasila a po dlhej diskusii, do ktorej vstúpil aj primátor, sa dohodla cena 75 €/ m². Mesto za pozemky pod svojou budovou zaplatí 66 375 €. 

V zastupiteľstve zostane 18 poslancov
    V komunálnych voľbách 29. októbra budeme voliť tak ako doteraz. Znamená to, že vo volebnom období 2022 – 2026 bude mať mestské zastupiteľstvo aj naďalej 18 poslancov. Mesto zostáva rozdelené na 6 volebných obvodov, pričom z každého vzídu traja poslanci. Zachovaný zostáva aj rozsah výkonu funkcie primátora mesta, ktorý bol určený ako celý úväzok. Rovnaké zostávajú aj volebné obvody a okrsky s výnimkou dvoch zmien, ktoré súvisia so vznikom dvoch nových ulíc. Krátka ulica je zaradená do volebného obvodu č. 6 (okrsok č. 12) a Šikmá ulica je zaradená do volebného obvodu č. 4 (okrsok č. 8). 

Zriaďovacia listina Komunitného centra 
    Komunitné centrum, ktoré vyrastá v areáli Centra voľného času, už má svoju zriaďovaciu listinu. Tá stanovuje, že v centre sa bude poskytovať sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a pomoc pri príprave na školské vyučovanie. Centrum okrem toho bude zabezpečovať záujmovú činnosť či praktické vzdelávanie (kurzy, školenia).  Komunitné centrum bude začlenené pod MsÚ Malacky. Cieľovou skupinou sú ľudia v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozené sociálnym vylúčením (zdravotne postihnutí, deti z detského domova či deti a mládež zo sociálne vylúčených skupín). 
Centrum voľného času bude pri jeho prevádzkovaní spolupracovať s Klubom zdravotne znevýhodnených, s Detským domovom Macejko, s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Reedukačnými centrami vo Veľkých Levároch a v Sološnici a s Komunitným centrom v Plaveckom Štvrtku.

Dofinancovanie pre Vstúpte
    Nezisková organizácia Vstúpte získala dotáciu z eurofondov takmer 433-tisíc € na rekonštrukciu a prístavbu budovy na Ulici 1. mája. V dôsledku enormného nárastu cien stavebných materiálov a prác, ktoré vopred nebolo možné predvídať, zhotoviteľ stavby požiadal o navýšenie sumy zákazky o takmer 25-tisíc €. Keďže Vstúpte nedisponuje dostatočnými vlastnými zdrojmi a projekt sa blíži do finálnej fázy, dofinancovanie projektu zabezpečí mesto formou mimoriadnej dotácie. „Predstavuje to pre nás finančnú rezervu. Chceli by sme dosiahnuť, aby sa úpravou projektu podarilo ušetriť prostriedky a existuje predpoklad, že dotáciu od mesta možno nebude treba čerpať,“ vysvetlila poslankyňa a zároveň zamestnankyňa Vstúpte Lucia Vidanová.

Dotácia pre nemocnicu 
    Bratislavský samosprávny kraj poskytol mestu dotáciu 122-tisíc €, účelovo určenú na skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v regióne, skvalitnenie diagnostiky, zvyšovanie bezpečnosti pacienta a zdravotníckeho personálu v Nemocnici Malacky. „Som veľmi rád, že aj v takejto dobe, pre zdravotníctvo veľmi ťažkej, sa poskytujú financie. Nie je to systémový krok, ale je to jedna z ciest, ako dostať do nemocnice prostriedky,“ ocenil poslanec Marián Haramia. Rovnakú sumu dostala nemocnica aj vlani. Zakúpila za ňu zdravotnícke prístroje (elektroecenfalogram a video laryngoskop) a 30 lôžok. 

Ľ. Pilzová


Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok