26. 9. 2008
Poslanci aj o dome na Skuteckého ulici

Vo štvrtok 25. septembra sa uskutočnilo prvé jesenné zasadnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Malacky. Zasadnutiu predsedal primátor mesta Jozef Ondrejka. Po prevodoch nehnuteľností nasledovala správa o čerpaní rozpočtu za prvých sedem mesiacov tohto roku a návrh druhej zmeny rozpočtu. Obe predniesol vedúci oddelenia ekonomiky MsÚ Ladislav Adamovič. V súvislosti so zmenou rozpočtu sa poslanec Vladimír Moravčík zaujímal, či je v ňom zahrnutá rekonštrukcia ulice J. Kubinu, Alžbeta Dubajová upozornila na nevyhnutnosť opravy vchodu do Spoločenského domu na Mierovom námestí i vybudovania chodníka od dolného kostola smerom k OD Kaufland. Juraja Říhu zaujímalo čerpanie nákladov na refundáciu vývozu splaškových vôd v neodkanalizovanej časti mesta a zvýšenie nákladov na propagáciu mesta na veľtrhoch cestovného ruchu. Zmenu rozpočtu poslanci napokon schválili.

Kohézny fond a štátny rozpočet by sa prípade úspešnosti žiadosti mali stať zdrojom získania financií na výstavbu kompostárne bioodpadu. Kompostáreň bude stáť v areáli odpadového dvora na Hlbokej ulici a poslanci schválili 5-percentné spolufinancovanie mesta vo výške 1,2 milióna Sk (41 tisíc €). Celkový rozpočet projektu je 25 miliónov Sk (834 tisíc €).

Správa o vykonanej kontrole hospodárnosti a efektívneho výberu dodávateľa zákaziek s nízkou obstarávacou hodnotou, s ktorou pred poslanecký zbor predstúpila hlavná kontrolórka mesta Ľubica Čikošová, vyvolala neobvykle ostrú diskusiu  s použitím expresívnych výrazových prostriedkov. V správe hlavná kontrolórka konštatuje pochybenie a nedodržanie princípu transparentnosti. Kontrola bola zameraná na vykonanie zákazky odvodnenia kanála na Pezinskej ulici a vybudovania záchrannej rampy oddeľujúcej chodník od cesty  oproti základnej škole na ulici M. R. Štefánika. Napriek štvornásobnému pokusu sa mestskému zastupiteľstvu nepodarilo prijať uznesenie. Prednosta MsÚ Dušan Vavrinec  v plnej miere akceptuje závery následnej finančnej kontroly: „Vyvodil som z nich pracovnoprávne dôsledky – pracovník na úseku dopravy a stavebného poriadku, zodpovedný za obstarávanie tejto zákazky, bol písomne upozornený na porušenie vnútorných noriem a na možnosť výpovede v prípade, že by sa takýto prípad opakoval.“ V súčasnosti MsÚ pracuje na novela smernice o verejnom obstarávaní, v ktorej budú premietnuté legislatívne zmeny.    

V závere rokovania si poslanci vypočuli aj informáciu o prijatých opatreniach a riešení vlastníckych vzťahov v bytovom dome na Skuteckého ulici. Dom má 74 bytových jednotiek (z nich 52 je v osobnom vlastníctve a 22 vo vlastníctve mesta) a celkový dlh na nájomnom a službách 2,4 milióna Sk (80 845 €). Podľa informácie primátora J. Ondrejku zabezpečí mesto v októbri vypratanie dvoch neoprávnene zabraných bytov. Prijaté uznesenie uložilo Mestskému úradu pripraviť informáciu o stave pohľadávok a účinku prijatých opatrení v objekte. 

Foto: S. Osuský  
 

Ďalšie
Služby
Oznamy
7. 2. 2023
Zberný dvor na Hlbokej bude v piatok otvorený do 14.00 h

V piatok 10. februára 2023 bude zberný dvor na Hlbokej ulici z technických príčin otvorený len do…

Zobraziť celý článok
Šport
7. 2. 2023
Záhoráci nezvládli ťažký zápas o play-off. Tréner Čirič: Hráči sú úžasní

Hádzanári Stupavy a Malaciek nezvládli jeden z kľúčových zápasov o postup do play-off, keď na…

Zobraziť celý článok