26. 9. 2008
Poslanci aj o dome na Skuteckého ulici

Vo štvrtok 25. septembra sa uskutočnilo prvé jesenné zasadnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Malacky. Zasadnutiu predsedal primátor mesta Jozef Ondrejka. Po prevodoch nehnuteľností nasledovala správa o čerpaní rozpočtu za prvých sedem mesiacov tohto roku a návrh druhej zmeny rozpočtu. Obe predniesol vedúci oddelenia ekonomiky MsÚ Ladislav Adamovič. V súvislosti so zmenou rozpočtu sa poslanec Vladimír Moravčík zaujímal, či je v ňom zahrnutá rekonštrukcia ulice J. Kubinu, Alžbeta Dubajová upozornila na nevyhnutnosť opravy vchodu do Spoločenského domu na Mierovom námestí i vybudovania chodníka od dolného kostola smerom k OD Kaufland. Juraja Říhu zaujímalo čerpanie nákladov na refundáciu vývozu splaškových vôd v neodkanalizovanej časti mesta a zvýšenie nákladov na propagáciu mesta na veľtrhoch cestovného ruchu. Zmenu rozpočtu poslanci napokon schválili.

Kohézny fond a štátny rozpočet by sa prípade úspešnosti žiadosti mali stať zdrojom získania financií na výstavbu kompostárne bioodpadu. Kompostáreň bude stáť v areáli odpadového dvora na Hlbokej ulici a poslanci schválili 5-percentné spolufinancovanie mesta vo výške 1,2 milióna Sk (41 tisíc €). Celkový rozpočet projektu je 25 miliónov Sk (834 tisíc €).

Správa o vykonanej kontrole hospodárnosti a efektívneho výberu dodávateľa zákaziek s nízkou obstarávacou hodnotou, s ktorou pred poslanecký zbor predstúpila hlavná kontrolórka mesta Ľubica Čikošová, vyvolala neobvykle ostrú diskusiu  s použitím expresívnych výrazových prostriedkov. V správe hlavná kontrolórka konštatuje pochybenie a nedodržanie princípu transparentnosti. Kontrola bola zameraná na vykonanie zákazky odvodnenia kanála na Pezinskej ulici a vybudovania záchrannej rampy oddeľujúcej chodník od cesty  oproti základnej škole na ulici M. R. Štefánika. Napriek štvornásobnému pokusu sa mestskému zastupiteľstvu nepodarilo prijať uznesenie. Prednosta MsÚ Dušan Vavrinec  v plnej miere akceptuje závery následnej finančnej kontroly: „Vyvodil som z nich pracovnoprávne dôsledky – pracovník na úseku dopravy a stavebného poriadku, zodpovedný za obstarávanie tejto zákazky, bol písomne upozornený na porušenie vnútorných noriem a na možnosť výpovede v prípade, že by sa takýto prípad opakoval.“ V súčasnosti MsÚ pracuje na novela smernice o verejnom obstarávaní, v ktorej budú premietnuté legislatívne zmeny.    

V závere rokovania si poslanci vypočuli aj informáciu o prijatých opatreniach a riešení vlastníckych vzťahov v bytovom dome na Skuteckého ulici. Dom má 74 bytových jednotiek (z nich 52 je v osobnom vlastníctve a 22 vo vlastníctve mesta) a celkový dlh na nájomnom a službách 2,4 milióna Sk (80 845 €). Podľa informácie primátora J. Ondrejku zabezpečí mesto v októbri vypratanie dvoch neoprávnene zabraných bytov. Prijaté uznesenie uložilo Mestskému úradu pripraviť informáciu o stave pohľadávok a účinku prijatých opatrení v objekte. 

Foto: S. Osuský  
 

Ďalšie
Šport
15. 4. 2024
Úspešná súťaž karate v Malackách

Karate klub TJ Strojár Malacky aj tento rok organizoval regionálnu súťaž spodporou Asociácie…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Oznamy
15. 4. 2024
Stavebný úrad je oddnes do stredy zatvorený

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu školenia je od pondelka 15. apríla do stredy 17. apríla…

Zobraziť celý článok