20. 4. 2022
Ponukové konanie na prenájom sezónneho kontajnerového bufetu na letnom kúpalisku
AD HOC Malacky v zastúpení riaditeľom organizácie Ing. Dušanom Rusňákom v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 a 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky vyhlasuje ponukové konanie na „Prenájom sezónneho bufetu na letnom kúpalisku“.

I. Predmet nájmu: 

Prenájom sezónneho kontajnerového bufetu – unimo bunky o celkovej výmere 14,40 m2. 

II. Podmienky nájmu:

Doba nájmu: 1. 6. – 1. 9. 2022 (resp. počas trvania sezóny letného kúpaliska)
Účel nájmu: prevádzka rýchleho občerstvenia

III. Písomná ponuka musí obsahovať:

a) identifikáciu záujemcu – budúci nájomca:
● právnická osoba – výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), ponuka právnickej
osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom,
● fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra (nie starší ako tri mesiace),
a) telefonický kontakt,
b) záväzný návrh výšky nájomného v € za celú sezónu,
c) čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že uchádzač nemá záväzky voči organizácii AD HOC Malacky,
d) podrobnejší popis plánovaného účelu využitia

V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku. Ponuky spolu s požadovanými dokladmi musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.


IV. Kritériá hodnotenia ponuky:

– cena za nájom

Víťaza ponukového konania určí komisia menovaná riaditeľom organizácie na vyhodnotenie obdržaných ponúk s prihliadnutím na všetky predložené podklady.


V. Ostatné informácie pre záujemcov:

Bližšie informácie a možnosť dohodnúť obhliadku kontajnerového bufetu na letnom kúpalisku poskytne: 
Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky
Tel. kontakt: 0907 793 399
E-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

Uchádzači o prenájom sezónneho bufetu na letnom kúpalisku doručia svoje písomné ponuky v uzavretej obálke s názvom:
„PONUKOVÉ KONANIE – PRENÁJOM SEZÓNNEHO BUFETU NA LETNOM KÚPALISKU – NEOTVÁRAŤ!“
na adresu: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky najneskôr do 30. 4. 2022.

AD HOC Malacky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Toto oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou súťažou. 


Ing. Dušan Rusňák
riaditeľ AD HOC Malacky

Ďalšie
Spoločnosť
8. 2. 2023
Primátor Juraj Říha: Klepol som po prstoch mafii, tá sa ma pokúsila zbaviť

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v …

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
7. 2. 2023
Zberný dvor na Hlbokej bude v piatok otvorený do 14.00 h

V piatok 10. februára 2023 bude zberný dvor na Hlbokej ulici z technických príčin otvorený len do…

Zobraziť celý článok