10. 5. 2023
Ponukové konanie na prenájom sezónneho kontajnerového bufetu na letnom kúpalisku

AD HOC Malacky v zastúpení riaditeľom organizácie Ing. Dušanom Rusňákom v súlade s ustanovením §8 ods. 1 a 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky vyhlasuje ponukové konanie na „Prenájom sezónneho bufetu na letnom kúpalisku“.

I. Predmet nájmu:

Prenájom sezónneho kontajnerového bufetu – unimo bunky o celkovej výmere 14,40 m2.

II. Podmienky nájmu:

Doba nájmu: 1.6.-1.9.2023 (resp. počas trvania sezóny letného kúpaliska)

Účel nájmu: ambulantný predaj rýchleho občerstvenia

III. Písomná ponuka musí obsahovať:

a) identifikáciu záujemcu – budúci nájomca:

• právnická osoba – výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), ponuka právnickej

osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom,

• fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra (nie starší ako tri mesiace),

b) telefonický kontakt,

c) záväzný návrh výšky nájomného v € za celú sezónu,

d) čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že uchádzač nemá záväzky voči organizácii AD HOC Malacky,

e) podrobnejší popis plánovaného účelu využitia

V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku. Ponuky spolu s požadovanými dokladmi musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

IV. Kritériá hodnotenia ponuky:

cena za nájom (minimálna akceptovaná cena 1.500,-€ bez DPH)

Víťaza ponukového konania určí komisia menovaná riaditeľom organizácie na vyhodnotenie obdržaných ponúk s prihliadnutím na všetky predložené podklady.

V. Ostatné informácie pre záujemcov:

Bližšie informácie a možnosť dohodnúť obhliadku kontajnerového bufetu na letnom kúpalisku poskytne:

Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky

Tel. kontakt:0907 793 399

E-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

Uchádzači o prenájom sezónneho bufetu na letnom kúpalisku doručia svoje písomné ponuky v uzavretej obálke s názvom:

„PONUKOVÉ KONANIE – PRENÁJOM SEZÓNNEHO BUFETU NA LETNOM KÚPALISKU – NEOTVÁRAŤ!“

na adresu: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky najneskôr do 21.5.2022.

AD HOC Malacky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.

Toto oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou súťažou.

Ing. Dušan Rusňák

riaditeľ AD HOC Malacky

Ďalšie
Šport
5. 6. 2023
Boris Bojanovský je tretíkrát majstrom SR 

Basketbalová extraliga má za sebou sezónu 2022/2023. Siedmy finálový zápas v pondelok 29. mája…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
1. 6. 2023
Verejnosť proti humanitárnemu centru

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 30. mája prišli obyvatelia mesta vo vyššom počte než obvykle…

Zobraziť celý článok