10. 5. 2023
Ponukové konanie na prenájom sezónneho kontajnerového bufetu na letnom kúpalisku

AD HOC Malacky v zastúpení riaditeľom organizácie Ing. Dušanom Rusňákom v súlade s ustanovením §8 ods. 1 a 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky vyhlasuje ponukové konanie na „Prenájom sezónneho bufetu na letnom kúpalisku“.

I. Predmet nájmu:

Prenájom sezónneho kontajnerového bufetu – unimo bunky o celkovej výmere 14,40 m2.

II. Podmienky nájmu:

Doba nájmu: 1.6.-1.9.2023 (resp. počas trvania sezóny letného kúpaliska)

Účel nájmu: ambulantný predaj rýchleho občerstvenia

III. Písomná ponuka musí obsahovať:

a) identifikáciu záujemcu – budúci nájomca:

• právnická osoba – výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), ponuka právnickej

osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom,

• fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra (nie starší ako tri mesiace),

b) telefonický kontakt,

c) záväzný návrh výšky nájomného v € za celú sezónu,

d) čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že uchádzač nemá záväzky voči organizácii AD HOC Malacky,

e) podrobnejší popis plánovaného účelu využitia

V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku. Ponuky spolu s požadovanými dokladmi musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

IV. Kritériá hodnotenia ponuky:

cena za nájom (minimálna akceptovaná cena 1.500,-€ bez DPH)

Víťaza ponukového konania určí komisia menovaná riaditeľom organizácie na vyhodnotenie obdržaných ponúk s prihliadnutím na všetky predložené podklady.

V. Ostatné informácie pre záujemcov:

Bližšie informácie a možnosť dohodnúť obhliadku kontajnerového bufetu na letnom kúpalisku poskytne:

Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky

Tel. kontakt:0907 793 399

E-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

Uchádzači o prenájom sezónneho bufetu na letnom kúpalisku doručia svoje písomné ponuky v uzavretej obálke s názvom:

„PONUKOVÉ KONANIE – PRENÁJOM SEZÓNNEHO BUFETU NA LETNOM KÚPALISKU – NEOTVÁRAŤ!“

na adresu: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky najneskôr do 21.5.2022.

AD HOC Malacky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.

Toto oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou súťažou.

Ing. Dušan Rusňák

riaditeľ AD HOC Malacky

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok