13. 4. 2017
PONUKOVÉ KONANIE na dlhodobý odplatný prenájom pozemku za účelom vybudovania a prevádzkovania krytej ľadovej plochy
Mesto Malacky v zastúpení primátorom mesta JUDr. Ing. Jurajom ňihom, PhD. v súlade s ustanovením §3 ods. 1 a 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 2/2012 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky v znení VZN č. 5/2015 vyhlasuje ponukové konanie na dlhodobý odplatný prenájom pozemku za účelom vybudovania a prevádzkovania  krytej ľadovej plochy –  zimného štadióna.


I. Predmet nájmu: 

Časť pozemku registra ,C” parc. č. 29/1 o výmere cca 5.000,- m2 (skutočný záber pozemku bude upresnený geodetickým zameraním po realizácii výstavby krytej ľadovej plochy), druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2935 v katastrálnom území Malacky. Predmet nájmu sa nachádza v areáli ZŠ Záhorácka 95, Malacky a je určený na výstavbu krytej ľadovej plochy o rozmeroch 26×56 m.


II. Podmienky nájmu: 

Doba nájmu: 50 rokov
Ročná výška nájomného: 1 €
Účel nájmu: Vybudovanie a prevádzkovanie krytej ľadovej plochy –  zimného štadióna


III. Písomná ponuka musí obsahovať:

a) identifikáciu záujemcu – budúci nájomca:
• právnická osoba –  výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), ponuka právnickej osoby musí byt’ podpísaná štatutárnym zástupcom,
• fyzická osoba – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia,
• fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra (nie starší ako tri mesiace),
b) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s ponukovým konaním (zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov),
c) telefonický kontakt,
d) podnikateľský zámer – vypracovanú architektonickú štúdiu krytej ľadovej plochy (zimného štadióna) spolu s predložením vizuálneho návrhu podla priloženej dispozičnej štúdie,
e) záväzný návrh výšky predpokladanej investície v štrukturovanej podobe (predprojektová príprava, projektová dokumentácia a inžiniering, realizácia stavby) v súvislosti s vybudovaním krytej ľadovej plochy (zimného štadióna) a súvisiacej infraštruktúry,
f) podmienky prevádzkovania novovybudovanej krytej ľadovej  plochy (zimného štadióna) – záväzok záujemcu zabezpečovať prevádzku zimného štadióna počas celej doby trvania nájmu, časový harmonogram, dostupnosť pre verejnosť, úhrada nákladov na prevádzku a iné,
g) návrh technického riešenia, ktorým bude umožnené odoberať zvyškové teplo vzniknuté pri prevádzke zimného štadióna na vykurovanie ZŠ Záhorácka,
h) referencie o vybudovaných obdobných projektoch v predchádzajúcich 5 rokoch, ak sú u záujemcu dostupné,
i)  možnosť budúceho vstupu mesta Malacky ako vlastníka pozemku do vlastníckeho práva k vybudovanému objektu zimného štadióna.
V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku. Ponuky spolu s požadovanými dokladmi musia byt’ vyhotovené v slovenskom jazyku.


IV. Kritériá hodnotenia ponuky:

Predmetom hodnotenia bude podnikateľský zámer, výška predpokladanej investície pri vybudovaní zimného štadióna, predložené podmienky prevádzkovania novovybudovanej krytej ľadovej plochy a prípadné poskytnuté referencie.
Víťaza ponukového konania určí komisia menovaná primátorom mesta na vyhodnotenie obdržaných ponúk s prihliadnutím na všetky predložené podklady.

V. Ostatné informácie pre záujemcov:

Bližšie informácie, nahliadnutie do dispozičnej štúdie a možnosť dohodnúť obhliadku pozemku pre záujemcov o dlhodobý odplatný prenájom poskytne Mgr. art. Branislav Škopek, tel. kontakt: 034/7966 159.

Uchádzači o dlhodobý odplatný prenájom pozemku doručia svoje písomné ponuky v uzavretej obálke s názvom:

“PONUKOVÉ  KONANIE  –   PRENÁJOM  POZEMKU  –  ZIMNÝ  ŠTADIÓN  – NEOTVÁRAŤ!”

na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky najneskôr do 17. mája 2017. 


Mesto Malacky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť. 
Toto oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou súťažou.

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta 
 
 
 
 
 
Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok