13. 4. 2017
PONUKOVÉ KONANIE na dlhodobý odplatný prenájom pozemku za účelom vybudovania a prevádzkovania krytej ľadovej plochy
Mesto Malacky v zastúpení primátorom mesta JUDr. Ing. Jurajom ňihom, PhD. v súlade s ustanovením §3 ods. 1 a 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 2/2012 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky v znení VZN č. 5/2015 vyhlasuje ponukové konanie na dlhodobý odplatný prenájom pozemku za účelom vybudovania a prevádzkovania  krytej ľadovej plochy –  zimného štadióna.


I. Predmet nájmu: 

Časť pozemku registra ,C” parc. č. 29/1 o výmere cca 5.000,- m2 (skutočný záber pozemku bude upresnený geodetickým zameraním po realizácii výstavby krytej ľadovej plochy), druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2935 v katastrálnom území Malacky. Predmet nájmu sa nachádza v areáli ZŠ Záhorácka 95, Malacky a je určený na výstavbu krytej ľadovej plochy o rozmeroch 26×56 m.


II. Podmienky nájmu: 

Doba nájmu: 50 rokov
Ročná výška nájomného: 1 €
Účel nájmu: Vybudovanie a prevádzkovanie krytej ľadovej plochy –  zimného štadióna


III. Písomná ponuka musí obsahovať:

a) identifikáciu záujemcu – budúci nájomca:
• právnická osoba –  výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), ponuka právnickej osoby musí byt’ podpísaná štatutárnym zástupcom,
• fyzická osoba – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia,
• fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra (nie starší ako tri mesiace),
b) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s ponukovým konaním (zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov),
c) telefonický kontakt,
d) podnikateľský zámer – vypracovanú architektonickú štúdiu krytej ľadovej plochy (zimného štadióna) spolu s predložením vizuálneho návrhu podla priloženej dispozičnej štúdie,
e) záväzný návrh výšky predpokladanej investície v štrukturovanej podobe (predprojektová príprava, projektová dokumentácia a inžiniering, realizácia stavby) v súvislosti s vybudovaním krytej ľadovej plochy (zimného štadióna) a súvisiacej infraštruktúry,
f) podmienky prevádzkovania novovybudovanej krytej ľadovej  plochy (zimného štadióna) – záväzok záujemcu zabezpečovať prevádzku zimného štadióna počas celej doby trvania nájmu, časový harmonogram, dostupnosť pre verejnosť, úhrada nákladov na prevádzku a iné,
g) návrh technického riešenia, ktorým bude umožnené odoberať zvyškové teplo vzniknuté pri prevádzke zimného štadióna na vykurovanie ZŠ Záhorácka,
h) referencie o vybudovaných obdobných projektoch v predchádzajúcich 5 rokoch, ak sú u záujemcu dostupné,
i)  možnosť budúceho vstupu mesta Malacky ako vlastníka pozemku do vlastníckeho práva k vybudovanému objektu zimného štadióna.
V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku. Ponuky spolu s požadovanými dokladmi musia byt’ vyhotovené v slovenskom jazyku.


IV. Kritériá hodnotenia ponuky:

Predmetom hodnotenia bude podnikateľský zámer, výška predpokladanej investície pri vybudovaní zimného štadióna, predložené podmienky prevádzkovania novovybudovanej krytej ľadovej plochy a prípadné poskytnuté referencie.
Víťaza ponukového konania určí komisia menovaná primátorom mesta na vyhodnotenie obdržaných ponúk s prihliadnutím na všetky predložené podklady.

V. Ostatné informácie pre záujemcov:

Bližšie informácie, nahliadnutie do dispozičnej štúdie a možnosť dohodnúť obhliadku pozemku pre záujemcov o dlhodobý odplatný prenájom poskytne Mgr. art. Branislav Škopek, tel. kontakt: 034/7966 159.

Uchádzači o dlhodobý odplatný prenájom pozemku doručia svoje písomné ponuky v uzavretej obálke s názvom:

“PONUKOVÉ  KONANIE  –   PRENÁJOM  POZEMKU  –  ZIMNÝ  ŠTADIÓN  – NEOTVÁRAŤ!”

na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky najneskôr do 17. mája 2017. 


Mesto Malacky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť. 
Toto oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou súťažou.

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta 
 
 
 
 
 
Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 10. 2023
Z Malaciek do Sydney

Žije, pracuje, tvorí aužíva si život vAustrálii. Malačianka Natália Chabadová (32) odišla pred…

Zobraziť celý článok
Školstvo
2. 10. 2023
Stredné školy na jednom mieste. Nenechajte si ujsť Deň župných škôl v Bory Mall 

Chemici, kuchári, pekári, informatici, elektrotechnici, kvetinári či kaderníci na jednom mieste.…

Zobraziť celý článok