V Malackách sú vytvorené podmienky pre vzdelávanie a výchovu detí a mládeže od  predškolskej výchovy  po stredné všeobecné vzdelávanie.

Systém školstva v meste tvoria:

  • Materská škola

V súčasnosti predškolskú výchovu zabezpečuje jedna verejná Materská škola, Jána Kollára 896 s elokovanými pracoviskami na Bernolákovej, Štúrovej, Rakárenskej, Záhoráckej a Hviezdoslavovej ul. 
Organizačnou zložkou cirkevnej Spojenej školy sv. F. Assiského je Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie.

  • Základné školy

Mesto Malacky má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti tri základné školy:
ZŠ Záhorácka ul. 95, ZŠ Dr. J. Dérera na Ul. gen. M. R. Štefánika 7 a ZŠ Štúrova ul. 142/A.

Na území mesta pôsobí i cirkevná ZŠ M. Olšovského, ktorá je organizačnou súčasťou Spojenej školy sv. Františka Assiského. Zriaďovateľom školy je rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupský úrad v Bratislave. 

Základné umelecké vzdelanie poskytuje Základná umelecká škola (ZUŠ) na Záhoráckej ulici 1918 s elokovaným pracoviskom v Synagóge. Vyučuje sa v 4 odboroch: hudobnom, literárno-dramatickom, tanečnom a výtvarnom.

  • Spojená škola

Na území mesta  je i Spojená škola so súčasťami Špeciálna základná škola a Praktická škola na Pribinovej 16/1, ktorej zriaďovateľom je Okresný úrad Bratislava, odbor školstva.

  • Stredné školy

Gymnázium, Ul. 1. mája 8, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, a Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1 (súčasť Spojenej školy sv. Františka Assiského), ktorého zriaďovateľom je Arcibiskupský úrad v Bratislave, tvoria sieť stredného školstva na území mesta Malacky. V meste výrazne chýba stredná škola s odborným zameraním.

  • Centrum voľného času

Záujmovú mimoškolskú činnosť zabezpečuje Centrum voľného času so sídlom na Ul. M. Rázusa 30. Okrem pravidelnej záujmovej činnosti pripravuje CVČ prázdninové pobyty pre deti a mládež, príležitostné, poznávacie a preventívne aktivity.

V meste pôsobia i iné, súkromné vzdelávacie inštitúcie, nezaradené do siete škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako napríklad detské centrum Čertík, súkromné detské jazykové centrum Happyland, jazykové centrum Jazyčnice.

Aktuálne informácie o vzdelávaní v meste Malacky nájdete v časti Občan/Vzdelávanie.