2. 5. 2022
Podávajú sa žiadosti o príspevok za ubytovanie utečencov z Ukrajiny za apríl
Za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska môže ubytovateľ dostať finančný príspevok od štátu. Príspevok sa poskytuje za noc ubytovania. Žiadosti o príspevky za ubytovanie v apríli sa predkladajú mestu najneskôr v piatok 6. mája. Do tohto istého termínu sa predkladajú aj opravné výkazy za marec a február.

Aká je výška príspevku?
7 € za jednu noc ubytovania odídenca nad 15 rokov,
3,50 € za jednu noc ubytovania odídenca vo veku do 15 rokov,

Najviac však: za jednu obytnú miestnosť 500 €/kalendárny mesiac, za 2 obytné miestnosti 750 €/kalendárny mesiac, za 3 obytné miestnosti 1 000 €/kalendárny mesiac a za 4 a viac obytných miestností 1 250 €/kalendárny mesiac.

Kto môže získať príspevok? 
Príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:
  • fyzická osoba – vlastník bytu alebo rodinného domu
  • právnická osoba – ak utečencov ubytuje v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie (ktorú vlastní alebo spravuje), ak takéto ubytovanie neposkytuje na základe živnostenského zákona. Ide napríklad o podnikové ubytovne. 
  • obce a vyššie územné celky (ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej či príspevkovej organizácie).

Podmienky získania príspevku za ubytovanie
  Základnou podmienkou je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Odídenec musí mať štatút dočasného útočiska. Prenajímateľ predloží zmluvu mestu a zároveň do 5 pracovných dní po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie. K zmluve priloží aj čestné vyhlásenie.
Zmluva musí byť uzavretá s každým odídencom zvlášť, teda aj s deťmi. Príklad: ak niekto ubytuje matku s dvoma deťmi, musí mať uzatvorené tri zmluvy. Za neplnoleté osoby zmluvu podpíše zákonný zástupca, blízka osoba alebo súdom ustanovený opatrovník. 
Príspevok bude mesto vyplácať na účet v banke alebo v hotovosti. Vyplatí ho až po tom, ako dostane financie od ministerstva vnútra.

Postup pri žiadosti o príspevok za ubytovanie
  • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá mestu zmluvu o poskytnutí ubytovania, výkaz o počte nocí a čestné vyhlásenie. Kontaktná osoba: Mária Matiko Štarková, Mestský úrad Malacky, 3. poschodie, telefón 034/79 66 112, mail maria.matiko.starkova@malacky.sk 
  • žiadosť o príspevok za ubytovanie v apríli musí prenajímateľ odovzdať najneskôr v piatok 6. mája
  • vzhľadom k povinnosti odídenca raz mesačne počas ubytovania osobne oznámiť mestu, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, odporúčame doručiť zmluvu a prvý výkaz v sprievode ubytovaných osôb
  • mesto zosumarizuje výkazy od všetkých prenajímateľov, 
  • ministerstvo vnútra  po overení dát pošle príslušnú sumu mestu do konca kalendárneho mesiaca,
  • mesto vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia financií od ministerstva,
  • poskytovateľ ubytovania dostane príspevok za apríl 7. júna.

Ďalšie informácie: 
Ministerstvo vnútra – príspevok za ubytovanie 

Príspevok za ubytovanie – najčastejšie otázky


-red-/Ministerstvo vnútra SR

Ďalšie
Práca
Oznamy
27. 2. 2024
Voľné pracovné miesta na UPSVR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje o voľných pracovných miestach vo verejnom záujme na…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok