3. 10. 2013
Pochybné kritériá

Poslanci sa na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva zaoberali materskou školou. Rezonovali najmä pochybné kritériá prijímania detí do škôlky.

Malacká materská škola je v súčasnosti naplnená na maximum, resp. ešte o niečo viac. Podľa zákona o výchove a vzdelávaní a vyhlášky o hygiene je kapacita našej MŠ 586 detí. K 15. septembru ju však navštevovalo 599, čo je naplnenosť na 102%, resp. nadstav o 13 detí. A to nie sú v škôlke všetky deti, ktoré by chceli. Na tento školský rok musela škôlka z kapacitných dôvodov odmietnuť 47 detí z Malaciek a niekoľko ďalších z okolitých obcí.

Väčšina z neprijatých detí je mladšia ako 3 roky. Riaditeľka MŠ Mária Hudecová zdôraznila, že dopyt po umiestnení do škôlky detí mladších ako tri roky je vysoký už niekoľko rokov. Trendom je, že matky už nezostávajú tak dlho na materskej dovolenke a ponáhľajú sa späť do zamestnania. Hudecová preto navrhla vytvorenie ďalších tried pre uspokojenie požiadaviek týchto matiek.

Mesto si nechalo vypracovať od Výskumného demografického centra – INFOSTAT prognózu vývoja obyvateľstva. Tá hovorí, že až do roku 2020 bude v Malackách počet narodených detí každý rok klesať.  Kým v roku 2014 má byť v našom meste 1 011 detí vo veku od 0 do 4 rokov, v roku 2017 ich  bude 900 a v roku 2020 len 856. Stavba novej budovy sa tak javí ako neefektívna. Lepšie by preto mohlo byť pozrieť sa na efektívnosť prijímania detí do škôlky a efektívnosť využívania jej kapacity.

Keďže do malackej materskej školy sa hlásilo viac detí, než bolo možné z  kapacitných dôvodov prijať, vedenie MŠ vypracovalo pre školský rok 2013/2014 kritériá prijímania. Platia od 1. júna 2013. A práve tieto kritériá sú podľa mestských poslancov problémom.

Kritériá (ostatné podmienky prijatia) znejú takto: 
 1. deti zamestnaných matiek
 2. deti zamestnancov MŠ
 3. deti z menej výhodného sociálneho prostredia
 4. deti rodičov, ktorí významne brigádne a materiálne pomohli MŠ
 5. deti, ktorých prijatie bude v záujme mesta Malacky
 6. deti z iných obcí, zo závažných rodinných dôvodov

Vyhláška ministerstva školstva o materskej škole a školský zákon upravujú prijímanie detí čiastočne. Zjednodušene sa dá povedať, že základným kritériom je vek. Staršie deti majú prednosť pred mladšími. Ostatné podmienky stanovujú riaditelia škôlok podľa kapacity, materiálnych, personálnych a iných potrebných podmienok. Poslanec Říha upozornil na to, že v malackej materskej škole sú deti mladšie ako tri roky, ale deti staršie sa tam nedostali. Poslanca Bullu zase zarazilo to, že vyhláška je z roku 2008 a vedenie škôlky kritériá vypracovalo až v roku 2013.

Spomínané kritériá sú podľa poslancov neobjektívne, netransparentné, diskriminačné a  nekontrolovateľné. Riaditeľka škôlky Hudecová argumentovala tým, že pri prijímaní detí musí byť subjektívna a empatická a musí prihliadať na každú žiadosť osobitne a byť citlivá. Říha priznáva, že sa môžu objaviť závažné alebo jedinečné prípady, ku ktorým bude treba postupovať subjektívne, ale všeobecne musia platiť jednoznačné, transparentné a overiteľné pravidlá. Poslanci vyzvali riaditeľku, aby pre budúci školský rok vypracovala kritériá, ktoré zohľadnia najmä trvalý pobyt v Malackách a vek zostupne (od staršieho k mladšiemu). „Až po zvýšení voľnej kapacity môže prijať deti mladšie ako tri roky, a až potom deti z okolitých obcí,“ dodáva ku kritériám Říha. Nové kritériá majú posilniť možnosť kontroly a zúžiť priestor pre špekulácie.

Poslanec Ondrovič sa pozastavil nad kritériami číslo štyri a päť: „Ja som počul, že ak dieťa nie je v tej zákonnej kategórii, ktorá musí byť prijatá, tak stačí, aby dal rodič škôlke veľký dar. Mne sa to zdalo neuveriteľné. Ale teraz vidím, že vy to tu máte napísané priamo v kritériách. Vy v kritériách posilňujete sociálnu nerovnosť. Ďalšie kritérium – prijatie v záujme mesta – to akým spôsobom rozhodujete o tom, či je prijatie daného dieťaťa v záujme mesta?“ Riaditeľka  škôlky Hudecová ubezpečila, že to nie je o finančnom dare: „Ide skôr o brigády pri údržbe škôlky či školských dvorov.“

Poslanec Andil, ktorý je členom Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport pri mestskom zastupiteľstve, pripomenul, aby sme pri všetkej tej kritike kritérií nezabudli na pozitíva, ktoré materská škola má: „Ja by som rád povedal, že ostatné procesy v škôlke fungujú. Sám som tam mal dieťa, rozprával sa ostatnými rodičmi, bol zrealizovaný dotazník medzi rodičmi o kvalite škôlky a v tomto smere bola spokojnosť vysoká. Ale na druhej strane tu máme tento problém s prijímaním detí. Je tu nedôvera voči vedeniu škôlky pri prijímaní detí. Pochybnosti budú existovať, pokým bude väčší dopyt po škôlke ako je jej kapacita. Treba však tie pochybnosti maximálne eliminovať a preto súhlasím s tým, aby boli jasne definované kritériá.“

Vedenie škôlky teda vypracuje do decembra nové kritériá. Pokiaľ ide o samotnú kapacitu škôlky a prípadnú potrebu dostavby novej budovy, tak mesto pracuje s prognózou demografického vývoja obyvateľstva a pripravuje koncepciu školstva na roky 2014 – 2020. „To nám ukáže, či je potrebné kapacitu škôlky riešiť alebo nie,“ dodal primátor Jozef Ondrejka.

– M. Janotová –

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok