14. 1. 2016
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2016 – ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

VOLIČSKÉ ZOZNAMY

Malacky majú vytvorený stály zoznam voličov, ktorí majú v meste trvalý pobyt. Každý volič si môže overiť, či je v zozname zapísaný a či sú údaje o ňom pravdivé a úplné. Zoznam voličov je k dispozícii u p. Marty Ferenčákovej (evidencia obyvateľov) v Klientskom centre MsÚ Malacky.

OZNÁMENIE O KONANÍ A SPÔSOBE VOLIEB

Najneskôr 25 dní pred termínom volieb dostane každá domácnosť oznámenie s týmito informáciami:
– čas konania volieb,
– volebný okrsok,
– volebná miestnosť,
– spôsob hlasovania (úpravy hlasovacieho lístka),
– povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

POZOR: Podľa nových zákonných pravidiel príde do domácnosti JEDNO oznámenie o konaní a spôsobe volieb (doteraz dostal oznámenie každý volič na svoje meno).

AKO SI VYBAVIŤ HLASOVACÍ PREUKAZ

Ak volič nebude môcť voliť v okrsku, v ktorom je zapísaný, môže požiadať mesto Malacky 
o vydanie hlasovacieho preukazu.  S hlasovacím preukazom môže osobne voliť na ktoromkoľvek mieste v Slovenskej republike.

Požiadať o hlasovací preukaz možno osobne, písomne, elektronicky alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.

OSOBNE: najneskôr 4. marca 2016 (posledný pracovný deň pred konaním volieb) na sekretariáte prednostky MsÚ

PÍSOMNE: Žiadosť musí byť doručená najneskôr 15. februára 2016 (15 pracovných dní pred konaním volieb) na adresu: Mestský úrad Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky.
Písomná žiadosť musí obsahovať:
– meno a priezvisko voliča,
– rodné číslo,
– štátnu príslušnosť,
– adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
– korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
– 
ELEKTRONICKY: Žiadosť musí byť doručená najneskôr 15. februára 2016 (15 pracovných dní pred konaním volieb) na adresu: andrea.batkova@malacky.sk alebo msu@malacky.sk.
Elektronická žiadosť musí obsahovať:
– meno a priezvisko voliča
– rodné číslo
– štátnu príslušnosť
– adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
– korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz

POZOR: Ak volič v písomnej alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho lístka potvrdiť svojím podpisom.

PROSTREDNÍCTVOM SPLNOMOCNENEJ OSOBY: žiadosť musí byť doručená osobne splnomocnenou osobou najneskôr  4. marca 2016 (posledný pracovný deň pred konaním volieb) na sekretariát prednostky MsÚ

HLASOVANIE ZO ZAHRANIČIA

Volič, ktorý má trvalý pobyt v meste Malacky a v čase volieb do NR SR bude mimo územia republiky, môže požiadať o voľbu poštou.

Žiadosť o voľbu poštou môže poslať písomne alebo elektronicky.

PÍSOMNE (v listinnej forme) na adresu: Mestský úrad Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky. Žiadosť musí byť doručená najneskôr v piatok 15. januára 2016.

ELEKTRONICKY (e-mailom) na adresu: andrea.batkova@malacky.sk alebo msu@malacky.sk. Žiadosť musí byť doručená najneskôr v piatok 15. januára 2016

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
– meno a priezvisko
– rodné číslo
– adresu trvalého pobytu
– adresu miesta pobytu v cudzine

Ak žiadosť spĺňa zákonom predpísané náležitosti, obec zašle žiadateľovi najneskôr 35 dní pred termínom volieb na adresu miesta jeho pobytu v zahraničí:
– obálku s odtlačkom úradnej pečiatky mesta Malacky
– hlasovacie lístky
– návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou mesta Malacky ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa)
– poučenie o spôsobe hlasovania

Po vykonaní hlasovania vloží volič hlasovací lístok do obálky s úradnou pečiatkou mesta Malacky a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ (volič).

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené mestu Malacky najneskôr v posledný pracovný deň pred voľbami, t. j. v piatok 4. marca 2016.

VOLEBNÁ KAMPAŇ

Volebná kampaň sa začala dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov. Končí sa 48 hodín pred začiatkom hlasovania, t. j. vo štvrtok 3. marca o 7.00 hodine.

TERMÍN VOLIEB

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7.00 do 22.00 hodiny.

-podľa informácií MV SR spracovala Ľ.Pilzová-

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok