29. 12. 2009
Oznámenie o predaji kalamitného dreva

Mesto Malacky takmer pol roka po letnom orkáne pristupuje k priamemu odpredaju kalamitného dreva zo všetkých sektorov chránenej kultúrnej pamiatky – Zámockého parku. Rozsah prírodnej katastrofy sťažoval prístup ľudí i ťažkých mechanizmov do postihnutého terénu, preto až po jeho spriechodnení mohlo nasledovať znalecké posudzovanie ceny dreva v majetku mesta. Celková hodnota ponúkaného majetku je 39 008,19 €. Primátor mesta podpísal oznámenie o priamom predaji majetku mesta nasledujúceho znenia na základe uznesenia mestského zastupiteľstva z 15. decembra 2009:

O z n á m e n i e

o priamom predaji majetku mesta Malacky, podľa ust. § 9a  ods.2  zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Uznesením mestského zastupiteľstva mesta Malacky, č. 136/2009 zo dňa 15.12.2009,  Mesto Malacky rozhodlo o zámere predať hnuteľný majetok – kalamitné drevo v areáli Zámockého parku podľa ust. § 9a ods. 1 c / zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom, najmenej za cenu určenú na základe Znaleckého posudku č.15/2009 zo dňa 02.11.2009, vyhotoveného znalcom Ing. Antonom Pausom v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004   Z.z.  o  stanovení   všeobecnej   hodnoty   majetku.   Všeobecná  hodnota  predstavuje  39 008,19 €.

Odkúpenie dreva podmieňuje odstránenie koreňov a úprava terénu. Cenové ponuky budú rozdelené na cenovú ponuku za odkúpenie kalamitného dreva a cenovú ponuku na odstránenie koreňov a úpravu terénu.
Podklady pre cenovú ponuku nájdete na internetových stránkach Mesta Malacky, www.malacky.sk v sekcii Oznamy. V prílohe je tabuľka pre ocenenie dreva, mapka s rozdelením parku na sekcie a fotodokumentácia.

Obhliadka  kalamitného  dreva, ktoré  ponúkame  na  priamy odpredaj, bude dňa 20. 1. 2010
o 10.00 hodine so stretnutím na Mestskom úrade v Malackách, Radlinského 2751/1, Malacky na
II. poschodí  č. dverí 318. 

Podľa §9a ods.5 zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov Mesto Malacky týmto stanovuje lehotu na doručenie cenových ponúk pre záujemcov o kúpu uvedeného majetku mesta do 31. 1. 2010.

Cenové ponuky je potrebné doručiť v uvedenom termíne v písomnej forme s Vašimi  identifikačnými údajmi na adresu:

Mesto Malacky
Mestský úrad
Radlinského 1
901 01 Malacky  

S označením „ Priamy predaj kalamitného dreva – NEOTVÁRAŤ “

Kontaktná osoba:  Ing. Mária Gajdárová, tel.č.: 034/79 66 181, email: gajdarova@malacky.sk

O vyhodnotení cenových ponúk komisiou budú záujemcovia písomne informovaní.

Na stiahnutie

 

-red-

Ďalšie
Šport
24. 7. 2024
Vysvedčenia pre karatistov

Koniec júna je u školákov vždy spájaný s odovzdávaním vysvedčení za dosiahnuté výsledky v škole.…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok