29. 12. 2009
Oznámenie o predaji kalamitného dreva

Mesto Malacky takmer pol roka po letnom orkáne pristupuje k priamemu odpredaju kalamitného dreva zo všetkých sektorov chránenej kultúrnej pamiatky – Zámockého parku. Rozsah prírodnej katastrofy sťažoval prístup ľudí i ťažkých mechanizmov do postihnutého terénu, preto až po jeho spriechodnení mohlo nasledovať znalecké posudzovanie ceny dreva v majetku mesta. Celková hodnota ponúkaného majetku je 39 008,19 €. Primátor mesta podpísal oznámenie o priamom predaji majetku mesta nasledujúceho znenia na základe uznesenia mestského zastupiteľstva z 15. decembra 2009:

O z n á m e n i e

o priamom predaji majetku mesta Malacky, podľa ust. § 9a  ods.2  zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Uznesením mestského zastupiteľstva mesta Malacky, č. 136/2009 zo dňa 15.12.2009,  Mesto Malacky rozhodlo o zámere predať hnuteľný majetok – kalamitné drevo v areáli Zámockého parku podľa ust. § 9a ods. 1 c / zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom, najmenej za cenu určenú na základe Znaleckého posudku č.15/2009 zo dňa 02.11.2009, vyhotoveného znalcom Ing. Antonom Pausom v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004   Z.z.  o  stanovení   všeobecnej   hodnoty   majetku.   Všeobecná  hodnota  predstavuje  39 008,19 €.

Odkúpenie dreva podmieňuje odstránenie koreňov a úprava terénu. Cenové ponuky budú rozdelené na cenovú ponuku za odkúpenie kalamitného dreva a cenovú ponuku na odstránenie koreňov a úpravu terénu.
Podklady pre cenovú ponuku nájdete na internetových stránkach Mesta Malacky, www.malacky.sk v sekcii Oznamy. V prílohe je tabuľka pre ocenenie dreva, mapka s rozdelením parku na sekcie a fotodokumentácia.

Obhliadka  kalamitného  dreva, ktoré  ponúkame  na  priamy odpredaj, bude dňa 20. 1. 2010
o 10.00 hodine so stretnutím na Mestskom úrade v Malackách, Radlinského 2751/1, Malacky na
II. poschodí  č. dverí 318. 

Podľa §9a ods.5 zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov Mesto Malacky týmto stanovuje lehotu na doručenie cenových ponúk pre záujemcov o kúpu uvedeného majetku mesta do 31. 1. 2010.

Cenové ponuky je potrebné doručiť v uvedenom termíne v písomnej forme s Vašimi  identifikačnými údajmi na adresu:

Mesto Malacky
Mestský úrad
Radlinského 1
901 01 Malacky  

S označením „ Priamy predaj kalamitného dreva – NEOTVÁRAŤ “

Kontaktná osoba:  Ing. Mária Gajdárová, tel.č.: 034/79 66 181, email: gajdarova@malacky.sk

O vyhodnotení cenových ponúk komisiou budú záujemcovia písomne informovaní.

Na stiahnutie

 

-red-

Ďalšie
Šport
28. 2. 2024
Žiačky hádzanárky obstáli v medzinárodnej konkurencii

Staršie imladšie žiačky spojeného družstva Strojár Malacky/ŠKH Rohožník sa zúčastnili na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
28. 2. 2024
Strom roka dostal ošetrenie

Počas februára sme hlasovali vankete Európsky strom roka 2024 za náš dub zo Zámockého parku.…

Zobraziť celý článok