26. 3. 2014
Oznámenie o doručovaní rozhodnutí k daniam a poplatkom

Mestský úrad v Malackách oznamuje daňovníkom miestnych daní za psa a dane z nehnuteľností a poplatníkom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že od 4. apríla 2014 začnú zamestnanci MsÚ v Malackách s doručovaním rozhodnutí k týmto daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 
Osobné doručovanie rozhodnutí zamestnancami MsÚ bude ukončené 24. 4. 2014. V porovnaní s predchádzajúcim rokom pri miestnych daniach za psa a dane z nehnuteľností nedochádza pri doručovaní rozhodnutí k týmto daniam k žiadnej zmene. Zmena sa v tomto roku bude týkať doručovania rozhodnutí k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zmena spočíva v tom, že poplatníkom, ktorí si podali žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady do 25. 3. 2014 a ich žiadosti bolo vyhovené, budú doručené dve rozhodnutia.

Prvé rozhodnutie bude obsahovať vyrubenie poplatku v zmysle VZN mesta Malacky č. 9/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Po prevzatí tohto rozhodnutia a vzdaní sa odvolania voči tomuto rozhodnutiu bude poplatníkom odovzdané nové rozhodnutie, v ktorom bude vyrubený poplatok znížený v zmysle ich žiadosti.

Poplatníkom, ktorí podajú žiadosť po 25. 3. 2014 a bude ich žiadosti vyhovené, bude nové rozhodnutie o znížení alebo odpustení poplatku doručené riadnou poštou v priebehu mesiaca máj 2014. Poplatníci, ktorí dostanú rozhodnutie o znížení alebo oslobodení od poplatku, uhradia na účet mesta alebo do pokladne MsÚ znížený poplatok.

Poplatok bude na základe žiadosti znížený poplatníkom, ktorí k 31. 12. 2013 dosiahli vek 62 rokov, osobám ťažko zdravotne postihnutým a študentom strednej alebo vysokej školy a študujúcim mimo miesta trvalého bydliska.

Ďalšie informácie týkajúce sa vyrubenia miestnych daní a miestneho poplatku budú poskytnuté v klientskom centre alebo na oddelení ekonomiky MsÚ v Malackách.

OE

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Atléti idú do celoštátneho finále Detskej P-T-S

Atletické preteky pre staršie amladšie žiactvo – Detská P-T-S – budú mať vpiatok 24. mája…

Zobraziť celý článok
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok