19. 11. 2018
Oznam pre občanov ulíc Rakárenská a Duklianskych hrdinov – pripájanie sa na novú kanalizáciu
Dňa 19. 11. 2018 boli na MsÚ Malacky, útvar výstavby a životného prostredia doručené Vyjadrenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), a.s. k projektovej dokumentácii k napojeniu jednotlivých nehnuteľností podľa tabuľkového zoznamu na kanalizáciu pre stavbu: „Záhorie Malacky – odkanalizovanie, predĺženie trás kanalizácie I. etapa“, k. ú. Malacky, ulica Duklianskych hrdinov pod č. 46444/2018/GJ a ulica Rakárenská  pod č. 47030/2018/GJ.

Vo vyjadrení sú uvedené podmienky pripojenia na kanalizáciu, ktoré sú občania uvedených ulíc povinní splniť.

A. Odvádzanie odpadových vôd požadujú riešiť ako delený systém, odvedenie vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ požadujú riešiť mimo splaškovú kanalizáciu a spôsobom, ktorý vyhovuje konkrétnym hydrogeologickým podmienkam. S navrhovaným technickým riešením odvádzania splaškových  odpadových vôd z nehnuteľnosti súhlasia za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, a.s. :

1. Detail a spôsob napojenia kanalizačnej prípojky DN 150 a DN 200 je potrebné prekonzultovať pred začatím akýchkoľvek prác s obvodným majstrom Divízie odvádzania odpadových vôd /p. Holič, kontakt: 0911 780 431/ a pripojenie na verejnú kanalizáciu požadujú realizovať v jeho prítomnosti.

2. Kanalizačnú prípojku, ktorej súčasťou musí byť revízna šachta na kanalizačnej prípojke, je potrebné riešiť v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, príp. súvisiacich noriem /stúpačka, poklop a pod/.

3. Revíznu šachtu na kanalizačnej prípojke požadujú umiestniť 1m za hranicou nehnuteľnosti, na pozemku vlastníka nehnuteľnosti.

4. Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

5. Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky MŽP SR 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácii.

B. Realizácia kanalizačnej prípojky 
V prípade splnenia podmienok uvedených vyššie a pred pripojením nehnuteľnosti na kanalizáciu je vlastník pripájanej nehnuteľnosti povinný písomne požiadať BVS o preverenie technických podmienok pripojenia  na verejnú kanalizáciu formou tlačiva.
Tlačivo: Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu nájdete na webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktnom centre BVS, a.s. na Malom námestí v Malackách. V žiadosti musí byť uvedené číslo vyjadrenia: Rakárenská ulica- 47030/2018/GJ, Duklianskych hrdinov – 46444/2018/GJ.  

V prípade nejasností kontaktujte: 
Ing. Jana Ježková
034/7966 181 
Ďalšie
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Životné prostredie
12. 4. 2024
Na Mierovom námestí vyrastie prvá mestská lúka

Menej prachu, znižovanie teploty, zadržiavanie vlhkosti priamo na mieste amestské lúky ako…

Zobraziť celý článok