30. 10. 2008
Otvorenie ihriska sa blíži

Keďže pri výstavbe viacúčelového ihriska v areáli CVČ na Ulici M. Rázusa prišlo k niektorým zmenám a projekt sa blíži ku koncu, položili sme niekoľko otázok prednostovi MsÚ Ing. Dušanovi Vavrincovi.

Zmenila sa výška nákladov na výstavbu ihriska alebo investori?
Mesto Malacky získalo na vybudovanie viacúčelového ihriska grant z Úradu vlády SR vo výške 1 000-tis. Sk. Investorom je mesto Malacky, pričom investícia je rozdelená do dvoch častí. Na každú časť bol vybraný dodávateľ na základe verejného obstarávania zákazky s nízkou cenou. Dodávateľom prvej časti je firma IB-Servis Malacky a druhej časti  Scansis Slovakia Bratislava.V prvej etape sa vykonali geodetické a zemné práce, prekládky inžinierskych sietí a vybudovali základy s podkladovou vrstvou pre inštaláciu ihriska s termínom ukončenia 31. 10. 2008. Cena tejto časti diela s prácami naviac, ktoré boli vyvolané nutnosťou prekládok telekomunikačného vedenia, vybudovania prípojok a rozvodov nízkeho napätia, je 830-tis. Sk.Samotná inštalácia ihriska predstavuje druhú etapu realizácie viacúčelového ihriska. Táto časť by mala byť ukončená do 5 dní od začatia inštalácie – v prvej dekáde novembra. Náklady na túto etapu budú predstavovať 1 210-tis. Sk (1 000-tis. Sk je cena základnej verzie pre futbal a 210-tis. Sk je rozšírenie funkčnosti o volejbal a basketbal).

Prečo sa zmenil pôvodný plán projektu? Ihrisko malo predsa siahať až ku kotolni.
Pôvodný projekt a situačný plán osadenia ihriska bol ešte z roku 2007, kedy sme prvýkrát žiadali o grant, pričom rozmery ihriska boli  menšie ako teraz. Pôvodne sa umiestnenie ihriska plánovalo tak, aby sa zachovala jestvujúca vnútorná komunikácia, pričom by sa posunuli mantinely ihriska až za plot CVČ a zabrala by sa aj časť parkovacích miest pred areálom. Potom sme sa na základe vytýčenia hraníc plochy ihriska rozhodli pristúpiť k efektívnejšiemu i ekonomickejšiemu riešeniu – posunutiu umiestnenia ihriska bližšie k budove CVČ so zachovaním oplotenia a parkovísk – ale aj so zabratím časti vnútornej komunikácie.

Konkrétne na aké športy je multifunkčné ihrisko určené? Dostanú tu priestor aj skejteri?
Ihrisko je oficiálne a účelovo určené na minifutbal, volejbal a basketbal, s možnosťou využitia aj na iný rekreačný šport loptového charakteru.

Kedy bude ihrisko oficiálne otvorené?
Predpokladaný termín slávnostného otvorenia je november 2008. Konkrétny termín bude spresnený a stanovený po dohode s Úradom vlády SR. Potom bude ihrisko odovzdané do užívania CVČ.


Prílohy:
Vizualizácia (.jpg – 27 kB)

Pôdorys (.pdf – 230 kB)

-sisa-
foto: S. Osuský

Ďalšie
Samospráva
Spoločnosť
26. 1. 2023
Špeciálna prokuratúra zastavila stíhanie primátora

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
25. 1. 2023
Múzeum vydalo nový zborník

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo nový zborník Malacky a okolie 15, zameraný na…

Zobraziť celý článok