19. 3. 2013
Odkanalizovanie sa prehuplo do druhej polovice

Práce na odkanalizovaní sa začali 5. júna 2012 a trvať majú 16 mesiacov.  To znamená, že najväčší a najvýznamnejší projekt mesta je za polovicou.

Po zimnej prestávke, keď počasie nedovoľovalo kopať, sa v polovici februára opäť začali práce na odkanalizovaní. V týchto dňoch môžete vidieť robotníkov na  železničnom priechode pri stanici a na uliciach J. Kráľa,  B. Němcovej, Hurbanovej, Pezinskej, Dubovej, Záhradnej, Sadovej, Lesnej, Dielenskej, R. Dilonga, Oslobodenia, M. Tillnera, J. Kubinu. 

REKAPITULÁCIA

Zmluva o dielo podpísaná medzi Mestom Malacky a Skupinou dodávateľov „Kanalizácia Malacky“ zastúpená vedúcim členom STRABAG s.r.o, nadobudla platnosť dňa 18.4.2012. Týmto dňom začala plynúť lehota výstavby 16 mesiacov. Odovzdanie a prevzatie staveniska dodávateľovi sa uskutočnilo 5.6.2012 a hneď v ten deň sa začali práce. Schválený bol aj harmonogram prác, ktorý sa priebežne podľa skutočností a vývoja na stavbe dopĺňa tak, aby boli práce čo najefektívnejšie.

Predmetom stavby je kanalizácia, čerpacie stanice, domové prípojky, NN prípojky, prekládka vodovodu, rekonštrukcia kanalizácie a čerpacie stanice.

CELÁ STAVBA:
Gravitačná kanalizácia nová
Malacky……………………………14 286,00 m
Kostolište…………………………. 1 801,00 m
Spolu……………………………….16 087,00 m
Tlaková kanalizácia nová……..2 467,70 m
Rekonštrukcia kanalizácie…….4 239,20 m
Kanalizačné prípojky
Malacky…………………………….. 956,00 ks
Kostolište …………………………… 96,00 ks
Spolu………………………………..  052,00 ks

DOTERAJŠÍ POSTUP PRÁC – Od začiatku prác v júni 2012 do konca roka 2012 bolo zrealizovaných celkom:

Gravitačná kanalizácia PVC…………..6 250,95 m
Gravitačná kanalizácia sklolaminát …….33,37 m
Tlaková kanalizácia………………………1 065,68 m
Šachty betónové …………………………..169,00 ks
Kanalizačné prípojky…………………… 1 737,12 m
Rekonštrukcia ……………………………..1 979,85 m

Na stavbe bolo v sledovanom období riešených viacero problémov, napr. nevyhovujúci technický stav vodovodných prípojok, riešenie a financovanie prípojok navyše či zmeny uloženia trasy kanalizácie z dôvodu jestvujúcich inžinierskych sietí alebo zmena trás stôk v dotyku s cestami.

FINANCIE za 06/2012 –12/2012

hodnota prác bez DPH…………….4 102 685,76 €
DPH 20% …………………………………820 537,15 €
Celková suma vrátane DPH ……..4 923 222,91 €

K 31.12.2012 je z celkového rozpočtového nákladu stavby 10 897 657,89 € ( bez DPH ) prestavaných 37,65 %

———————————————————————————–

Základné informácie

DODÁVATEĽ: Skupina dodávateľov „Kanalizácia Malacky“ zastúpená vedúcim členom spol. s r. o. STRABAG a spol. s r. o. Combin Banská Štiavnica.

FINANCIE: celkový rozpočet projektu je 14 661 632,38 €, z toho nenávratný finančný príspevok z eurofondov cez operačný program Životné prostredie je vo výške  13 928 550,76 €  a pokrýva 95 % nákladov. Zvyšných 5 % nákladov, t. j. 733 081,62 € pokrýva mesto Malacky. 

KOĽKO: viac ako 16 kilometrov novej kanalizácie. Mesto Malacky je v súčasnosti odkanalizované jednotnou kanalizačnou sústavou v dĺžke takmer 32 kilometrov. Začala sa budovať v 60. rokoch a je na ňu napojených 14 936 obyvateľov zo 17 887, t. j. 83,5 %. 

INFORMÁCIE: všetky potrebné informácie vám prinášame v Malackom hlase, v eM TV, na webovej stránke malacky.sk a tiež v mestskom rozhlase. Zhotoviteľ takisto doručuje písomnú informáciu o začatí prác na tej-ktorej ulici priamo do poštových schránok obyvateľov danej ulice.

– text: M. Janotová, zdroj: OÚRŽP MsÚ, foto. S. Osuský –

 

Ďalšie
Šport
15. 4. 2024
Úspešná súťaž karate v Malackách

Karate klub TJ Strojár Malacky aj tento rok organizoval regionálnu súťaž spodporou Asociácie…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Oznamy
15. 4. 2024
Stavebný úrad je oddnes do stredy zatvorený

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu školenia je od pondelka 15. apríla do stredy 17. apríla…

Zobraziť celý článok