10. 12. 2013
Odborná likvidácia kuchynského odpadu je povinná!

Od začiatku roka 2013 je účinná novela zákona o odpadoch (zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho novela č. 343/2012 Z. z.). V rámci nej vznikajú nové povinnosti prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania, reštaurácií, školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení,  jedální, ktoré jedlo dovážajú z iných miest, ale aj bežným domácnostiam.

Zvyšky zo stravy zákon definuje ako jednu zo súčastí biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý treba likvidovať osobitným spôsobom. Vychádzajúc z odporúčaní orgánov EÚ podstatou zmeny je, že zvyškové potraviny nesmú skončiť ako krmivo pre hospodárske zvieratá a v záujme potravinovej bezpečnosti sa nesmie stať, že kuchynský odpad sa dostane späť do potravinového reťazca.    

Kuchynským odpadom sa pritom rozumie všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja. Ide najmä o nespracované zostatky surovín, zostatky potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania vrátane, aj kuchýň z domácností.

Počas prvého roka platnosti novely zákona o odpadoch sa stravovacie zariadenia v Malackách len pripravovali na zavedenie opatrení do praxe a v spolupráci s referátom odpadového hospodárstva MsÚ v Malackách hľadali najvýhodnejšie spôsoby likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu. „Získali sme niekoľko cenových ponúk od firiem, ktoré spravidla dodávajú uzatvárateľné nádoby rozličnej veľkosti na skladovanie potravinového odpadu. Ich odvoz a výmena nádoby sa vykonávajú podľa požiadavky klienta a podľa frekvencie a množstva nádob sa odvíja aj cena za túto službu,“ hovorí Božena Orgoňová, referentka odpadového hospodárstva MsÚ v Malackách.

Prvou ekologicky mysliacou lastovičkou je Spojená škola sv. Františka Assiského, ktorá má zatiaľ ako jediná podpísanú zmluvu o zabezpečení zberu a likvidácie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu s firmou, ktorá poskytne škole 60-litrový súdok na kuchynský odpad s vývozom raz za týždeň za mesačnú cenu 32 eur bez DPH. Nová povinnosť však neminie nikoho a po prvom prípravnom roku už reálne možno očakávať návštevy z kontrolných orgánov a udeľovanie pokút. „Mesto Malacky vydalo usmernenie o nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom, ktoré je dostupné aj na www.malacky.sk. Na otázky povinných subjektov však radi odpovieme aj telefonicky na tel. č. 034/79 66 172 alebo osobne počas klientskych hodín MsÚ,“ dodáva B. Orgoňová.

TATIANA BÚBELOVÁ  

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom – usmernenie (84,2 kB)

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok