BEZPLATNÁ WIFI v Malackách

Cieľom iniciatívy WiFi4EU je poskytnúť občanom a návštevníkom v celej EÚ vysokokvalitný prístup k internetu prostredníctvom bezplatných hotspotov Wi-Fi na verejných priestranstvách, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice a zdravotné strediská.

Wifi prístupové body WiFi4EU v meste Malacky:

wifi4eu - ilustračné foto

 

 1. miesto - ikona Klientske centrum MsÚ
 2. miesto - ikona Zámocký park – kaštieľ
 3. miesto - ikona Zámocký park – hádzanárske ihrisko
 4. miesto - ikona Zámocký park – štadión – tribúna
 5. miesto - ikona Zámocký park – štadión – tribúna
 6. miesto - ikona Skatepark
 7. miesto - ikona ŠH Malina – multifunkčné ihrisko
 8. miesto - ikona ŠH Malina – multifunkčné ihrisko
 9. miesto - ikona ŠH Malina – priestor pred ŠH Malina – detské ihrisko
 10. miesto - ikona CVČ – ihrisko
 11. miesto - ikona CVČ – PC učebňa
 12. miesto - ikona CVČ – jazyková učebňa
 13. miesto - ikona Autobusová a železničná stanica – námestie
 14. miesto - ikona Autobusová a železničná stanica – ulica

SSID: WiFi4EU
PASSWORD: bez hesla

Európska únia - logoTENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ Z EURÓPSKEJ ÚNIE

 

wifi4eu - logo

Viac o bezplatnej WiFi pre obyvateľov EÚ


dokument - ikona Podmienky využívania služby verejnej WiFi siete „WIFI4EU“
(ďalej len ako „Podmienky“)

Tieto podmienky upravujú práva a povinnosti dotknutých strán, pri poskytovaní služby bezplatného prístupu na internet cez verejnú WiFi sieť s názvom „WIFI4EU“ na vyhradených miestach mesta Malacky (ďalej „Služba“).

1. Pojmy

1.1. Služba je bezplatné pripojenie do WiFi siete s názvom WIFI4EU.

1.2. Poskytovateľom Služby je Mesto Malacky, Benolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304913.

1.3. Technickým poskytovateľom WiFi siete podľa zákona č. 351/2011 Z.z.o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov je spoločnosť RadioLan spol. s r.o., Kuklovská 9, 841 05 BA, IČO 35892641, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 32392/B.

1.4. Používateľom Služby sa rozumie akákoľvek osoba, ktorá používa Službu.

2. Podmienky pre využívanie Služby

2.1. Používateľ Služby prijatím týchto Podmienok pred začiatkom používania Služby potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto Podmienok a že ich prijíma.

2.2. Služba je poskytovaná bezplatne prostredníctvom zariadení umožňujúcich bezdrôtový prístup Používateľa Služby k internetu. Do WiFi siete WIFI4EU je povolené pripájať výlučne bežné klientske WiFi zariadenia v režime klient, ako sú mobilný telefón, tablet, prenosný počítač. Používateľ Služby nesmie do WiFi siete WIFI4EU pripájať iné bezdrôtové sieťové zariadenia, najmä WiFi smerovač, WiFi zosilňovač, WiFi opakovač, a iné zariadenia, ktoré by znemožňovali bezporuchovú činnosť siete WIFI4EU.

2.3. Používateľ Služby týmto berie na vedomie, že tok dát medzi zariadením Používateľa Služby a bezdrôtovým prístupovým bodom WiFi siete WIFI4EU nie je šifrovaný môže dôjsť k jeho odchytávaniu treťou stranou.

2.4. Používateľom Služby sa odporúča používať pri používaní Služby vo svojich zariadeniach vhodné bezpečnostné mechanizmy.

2.5. Komunikácia pripojených Používateľov Služby je umožnená len smerom do internetu.

2.6. Používateľ Služby nesmie pri používaní Služby vykonávať žiadnu činnosť, ktorá ohrozuje alebo by mohla ohroziť, znemožniť alebo inak narušiť riadnu funkčnosť Služby alebo zariadení ostatných Používateľov SlužbyZakázané je zámerné preťažovanie WiFi siete WIFI4EU, narušovanie funkčnosti Služby, vykonávanie akejkoľvek činnosti spôsobujúcej prenos alebo šírenie počítačových vírusov, prenos IP paketov s uvedením falošnej IP adresy alebo iných nepravdivých údajov, rozosielanie nevyžiadaných správ (spamov), šírenie poplašných správ a nepravdivých informácií, poškodzovať hardvér a softvér, prostredníctvom ktorého je poskytovaná Služba, ako aj vykonávanie ďalších činností, ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.

2.7. Používateľ Služby je plne zodpovedný za obsah, ktorý prenesie počas pripojenia cez WiFi sieť WIFI4EU.

2.8. Pri prípadnom porušení svojich povinností je Používateľovi Služby zrušený prístup do siete WIFI4EU na dobu 20 minút.

2.9. Používateľ Služby berie na vedomie, že, vzhľadom na charakter WiFi siete WIFI4EU, bezporuchovosť, výkonnosť a funkčnosť WiFi siete WIFI4EU ani rýchlosť a kvalita prenosu dát nie sú zaručené. Používateľ Služby berie na vedomie, že pri používaní Služby môže dochádzať k oneskoreniam, výpadkom alebo občasnému rušeniu či spomaleniu prenosu dát, k poruchám pripojenia, prípadne k strate dát Používateľa Služby v dôsledku týchto udalostí. Poskytovateľ Služby a Technický správca Služby nenesie v tejto súvislosti voči Používateľovi Služby žiadnu zodpovednosť za prípadný vznik akejkoľvek škody pri používaní Služby alebo v súvislosti s používaním Služby.

2.10. Poskytovateľ Služby je oprávnený zablokovať, prerušiť alebo úplne zastaviť poskytovanie Služby smerom k Používateľovi Služby pri porušení podmienok Používateľom služby.

Podmienky nadobúdajú platnosť 15. 06. 2021 a účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.

Zverejnené 15. 06. 2021

BEZPLATNÁ WIFI v Malackách