Mestská školská rada (MsŠR) v Malackách

Mestská školská rada je zriadená podľa:

 

 • zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 230/2009 Z. z.

 

Mestská školská rada v Malackách je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, posudzuje činnosť škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadruje k činnosti miestnych orgánov štátnej správy a samosprávy. Zasadá  podľa plánu zasadnutí, spravidla 4-krát ročne. 

   

Mestská školská rada sa vyjadruje:

 a) k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základnej umeleckej školy a školských zariadení

    v oblasti vzdelávania zriadených na území mesta,

 b) ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území mesta,      

 c) k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam     

    zriadených na území mesta z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálno-technickým

    podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených mestom,

 d) k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských

    zariadení zriadených na území mesta,

 e) k požiadavkám mesta na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb

    poskytovaných v školách a školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov

    zvýšených z tohto dôvodu,

 f) k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území mesta.

 

Funkčné obdobie MsŠR je štyri roky (v súčasnosti 2019 – 2023).

Mestská školská rada v Malackách má 11 členov v zložení: 

 – štyria zvolení zástupcovia z riaditeľov:

 • Mgr. Alena Číčelová
 • Martina Novotová
 • RNDr. Elena Krajčírová
 • MgA. Lívia Spustová, Dis.art 

 

– traja zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl a školských zariadení:

 • PaedDr. Peter Jordán
 • PaedDr. Monika Valúchová
 • Ing. Martina Janotková

 

– dvaja zvolení zástupcovia z rodičov: 

 • Ing. Ivana Rybáriková
 • Mgr. Milan Kuzma

 

– dvaja delegovaní zástupcovia mesta Malacky:

 • Mgr. Martin Macejka
 • Ing. Richard Hájek