Mestská školská rada (MsŠR) v Malackách

Mestská školská rada je zriadená podľa:

 • zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 230/2009 Z. z.

Mestská školská rada v Malackách je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, posudzuje činnosť škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadruje k činnosti miestnych orgánov štátnej správy a samosprávy. Zasadá  podľa plánu zasadnutí, spravidla 4-krát ročne.    

Mestská školská rada sa vyjadruje:

 1. k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základnej umeleckej školy a školských zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území mesta,
 2. ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území mesta,      
 3. k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadených na území mesta z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálno-technický podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených mestom,
 4. k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených na území mesta,
 5. k požiadavkám mesta na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách a školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
 6. k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území mesta.

Funkčné obdobie MsŠR je štyri roky (v súčasnosti 2023 – 2027).

Mestská školská rada v Malackách má 11 členov v zložení: 

 • štyria zvolení zástupcovia z riaditeľov:
  • Mgr. Katarína Habová
  • RNDr. Elena Krajčírová
  • MgA. Lívia Spustová, Dis.art 
  • Mgr. Dušan Šuster
 • traja zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl a školských zariadení:
  • Ing. Jaroslava Jánošová
  • Ing. Eva Molnárová
  • PaedDr. Monika Valúchová
 • dvaja zvolení zástupcovia z rodičov: 
  • Mgr. Milan Kuzma
  • Erika Zelenská
 • dvaja delegovaní zástupcovia mesta Malacky:
  • Mgr. Martin Macejka
  • Ing. Richard Hájek