Prijímanie detí do materskej školy

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od začiatku školského roka sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája. O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

Dieťa možno podľa kapacitných možností materskej školy prijať  aj v priebehu školského roka.

Materská škola Jána Kollára 896

901 01 Malacky
tel.: 034/772 22 84

Riaditeľka školy: Martina Novotová

tel.: 0907 864 432

e-mail: msmalacky@msmalacky.sk

web: www.msmalacky.edupage.org

https://epjanakollara.edupage.org/

Súčasťou školy je päť elokovaných pracovísk.

elokované pracovisko Hviezdoslavova 1777/1

901 01 Malacky
tel.: 034/772 28 70

zástupkyňa riaditeľky školy (pracovisko Hviezdoslavova 1777/1):
Marta Jurkovičová

web: https://ephviezdoslavova.edupage.org

elokované pracovisko Bernolákova 2426/18

901 01 Malacky
tel.: 034/772 20 78

zástupkyňa riaditeľky školy (pracovisko Bernolákova 2426/18):
Marta Jurkovičová

web: https://epbernolakova.edupage.org/

elokované pracovisko Štúrova 2478/139

901 01 Malacky
tel.: 034/773 12 94

zástupkyňa riaditeľky školy (pracovisko Štúrova 2478/139):
Mgr. Svetlana Prsteková

web: https://epsturova.edupage.org/

elokované pracovisko Rakárenská 900/50

901 01 Malacky
tel.: 034/381 14 22

e-mail: rakarenskama@centrum.sk

web: https://eprakarenska.edupage.org/

zástupkyňa riaditeľky školy (pracovisko Rakárenská 900/50):
Stanislava Jurovatá

elokované pracovisko Záhorácka 1941/95


901 01 Malacky
tel.: 034/381 21 64

Pracovisko MŠ je zriadené v budove Základnej školy Záhorácka 95.

zástupkyňa riaditeľky školy (pracovisko Záhorácka 1941/95):
Alexandra Eckerová

e-mail: zahorackama@centrum.sk

web: https://epzahoracka.edupage.org/

Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie – organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského 

Kláštorné námestie 1
901 01 Malacky 

Poverená riaditeľka: Mgr. Elena Kabarcová
Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: PaedDr. Martina Ambrušová

tel.: 034/772 38 03

e-mail: ms@csmalacky.sk

web: www.csmalacky.sk

Zriaďovateľ:  Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza