Voľby do Národnej rady SR, 10. marec 2012

Podľa zákona č. 333/2004 Z.z. § 30 ods. 8:
“(8) Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov možno okrskovú volebnú komisiu požiadať o to, aby volič mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k  voličovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou; vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania. Okrsková volebná komisia vyznačí účasť týchto voličov na hlasovaní v oboch rovnopisoch zoznamu voličov ihneď po návrate členov komisie vyslaných s  prenosnou volebnou schránkou do volebnej miestnosti.”
 
Voliči môžu o prenosnú volebnú schránku požiadať sekretariát Mestského úradu Malacky do 9. 3. 2012. V deň volieb, t.j. 10.3.2012 môžu voliči požiadať o prenosnú volebnú schránku príslušnú okrskovú volebnú komisiu, v ktorej je volič oprávnený voliť.
 

Dokumenty: