Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách

Záhorácka 2942/60A
901 01 Malacky

sekretariát: 034/2444 101, 034/2444 999
fax: 034/772 50 55

Riaditeľka: PhDr. Martin Paluk
e-mail: ma@upsvr.gov.sk
web: www.upsvar.sk/MA

Na Záhoráckej ulici pôsobia riaditeľ úradu, organizačné útvary riaditeľa, dva odbory a oddelenie ESF, ktoré vybavujú nasledovné záležitosti občanov:

1. Odbor sociálnych vecí a rodiny

  • oddelenie štátnych sociálnych dávok

– poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa, príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, rodičovského príspevku, prídavku na dieťa, zaopatrovacieho príspevku, príspevku na pohreb, jednorazového a opakovaného príspevku na dieťa v pestúnskej starostlivosti a odmenu pestúnok

  • oddelenie pomoci v hmotnej núdzi

– poskytovanie dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávkam v hmotnej núdzi ( príspevok na zdravotnú starostlivosť, na bývanie, aktivačný príspevok a ochranný príspevok )

  • oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP

– poskytovanie príspevkov na osobnú asistenciu, opatrovanie, zaobstaranie a opravu pomôcky, kúpu a prevádzku motorového vozidla, prepravu, úpravu bytu, rod. domu a garáže, na zvýšené výdavky na diétne stravovanie, príspevkov súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, príspevkov na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom

  • oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately

– vykonávanie individuálnej, skupinovej a komunitnej sociálnej práce pri poskytovaní poradenstva pri riešení rodinných a sociálnych problémov, sociálnej prevencie, koordinácia prevencie a sociálnoprávnej ochrany v územnom obvode, vykonávanie terénnej sociálnej práce,
– bezplatné poskytovanie individuálneho, párového, rodinného a skupinového psychologického poradenstva a psychoterapie referátom poradensko-psychologických služieb

  • oddelenie posudkových činností

– vykonáva lekársku a posudkovú činnosť pre trh práce a sociálnu pomoc

2. Odbor služieb zamestnanosti

  • oddelenie informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb, ktoré vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie, poskytuje informačné a poradenské služby uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a zamestnávateľom o možnostiach a podmienkach evidencie, o podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti, vydáva potvrdenia o evidencii, sprostredkúva vhodné zamestnanie, realizuje výber uchádzačov o zamestnanie do poradenských a vzdelávacích programov, projektov a výcvikov.
  • oddelenie nástrojov aktívnej politiky trhu práce, ktoré realizuje jednotlivé nástroje aktívnych opatrení na trhu práce, realizuje projekty spolufinancované z ESF, vyhľadáva a eviduje voľné pracovné miesta, vykonáva prieskum trhu práce, spolupracuje s regionálnymi zamestnávateľmi, realizuje odborné poradenské služby formou individuálneho a skupinového poradenstva.
  • referát EURES – Európske služby zamestnanosti, ktoré poskytujú informácie občanom o možnostiach zamestnania v krajinách Európskeho spoločenstva, navrhuje a realizuje projekty zamestnávania s krajinami ES, vedie evidenciu žiadateľov o povolenie na zamestnanie v krajinách ES a vydáva cudzincom povolenie na zamestnanie v Slovenskej republike.

Odddelenie ESF

– je koordinačným útvarom úradu pre oblasť projektového riadenia v rámci zamestnanosti a sociálnej inklúzie, je “projektovým manažmentom” úradu, sústreďuje, registruje projekty a projektové zložky existujúcich Národných projektov, zabezpečuje tvorbu príp. ďalších projektov a dohliada na ich implementáciu.