7. 7. 2022
O čisté mesto sa musíme pričiniť všetci
V poslednom čase si viacej všímam, koľko odpadu sa kopí denne okolo smetných nádob. Nie je to tým, že by kapacita kontajnerov nebola dostatočná – takéto prípady priebežne riešime so správcami domov alebo individuálne. Je to nezáujem o čistotu v meste? Šetrenie časom a peniazmi na nesprávnom mieste? Neodnesiem televízor, chladničku, kartóny či WC misu z prerábky bytu na zberný dvor, lebo rýchlejšie a jednoduchšie je hodiť to ku kontajneru? Však niekto príde a uprace to? 

    Treba si uvedomiť, že takéto konanie je podľa zákona o odpadoch priestupkom, pričom výška sankcie pre fyzické osoby je do 1500 €. Nehovoriac o tom, ako naše ulice vyzerajú, čo si o nás myslia návštevníci mesta a aký príklad dávame svojim deťom. 

   V Malackách platí Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom (č. 1/2018). Dokument podrobne popisuje systémy zberu odpadov a je zverejnený na webstránke mesta. 
Obzvlášť upozorňujem na túto časť:
(7) Pôvodca odpadu zabezpečuje, aby
a) odpady boli uložené v zberných nádobách tak, aby bol odpad sypateľný, veko nádoby bolo voľne položené a nádoba uzatvorená,
b) neznečisťoval stanovište zberných nádob a ich okolie,
c) nádoby boli na účel ich vyprázdnenia a odvozu odpadu voľne prístupné bez prekážok,
d) nádoby boli umiestnené na vyhradenom mieste na krajnici alebo okraji komunikácie,
e) nádoba na komunálny odpad bola označená nálepkou príslušnou podľa počtu vývozov.

(8) Pôvodca odpadu používa na uloženie zmesového komunálneho odpadu iba nádobu jemu určenú.
    Dôraz je na slovách „aby boli odpady uložené v zberných nádobách“. Za odpad mimo nádob je možné udeliť finančné sankcie. Obyvatelia majú dostatok možností bezplatne odniesť odpady, ktoré nie je možné vkladať do nádob (z dôvodu ich množstva alebo objemu), ako napríklad nábytok alebo kartóny z nábytku pri sťahovaní, na zberný dvor. Podmienkou je mať zaplatený poplatok za komunálny odpad. 
    Zákon o odpadoch definuje, že podnikateľské subjekty si musia zabezpečiť nakladanie s oddelene vyzbieraným odpadom z obalov z iných zdrojov a neobalových výrobkov z iných zdrojov na vlastné náklady. Teda zmluvou s Tekosom alebo inou spoločnosťou oprávnenou nakladať s odpadom. V žiadnom prípade nie tak, že kartónové obaly z tovaru skončia nahádzané pri kontajneroch bytových domov. 

    Za celé Malacky uvediem dva konkrétne príklady, kde je neporiadok stále. Kontajnery na papier a plasty na Bernolákovej pri budove mestskej polície patria mestskému úradu. Nie sú určené na kartóny z okolitých prevádzok, ani pre tých, ktorí ich tam údajne dovážajú v autách. Jednoznačne porušujú zákon. Druhé neustále znečistené stojisko je na Záhoráckej 47. Kvôli odpadu okolo kontajnerov sa nedá dostať k samotným kontajnerom. 

Dočisťovanie stojísk stojí mesto ročne cca 25 000 € z peňazí nás všetkých. Ak by každý dodržiaval zákon, tieto peniaze by sme mohli využiť inde. Ak chceme mať mesto čisté, každý musí začať od seba. 

Text: J. Chválová, Útvar výstavby a životného prostredia, MsÚ Malacky
Foto: -jch-/-otano-
Ďalšie
Voľný čas
29. 9. 2023
Uzavretie Športového leta 2023 v bowlingu

Seniori z Denného centra v Malackách ukončili 5. ročník akcie Športové leto 2023 v bowlingu…

Zobraziť celý článok
Šport
27. 9. 2023
Okolo ringu:  boxerský maratón

Pred pár dňami sa vDubnici nad Váhom konal 8-hodinový maratón II. Slovenskej ligy boxu (SLB). V…

Zobraziť celý článok