22. 1. 2014
O 2% z dane sa tento rok bude uchádzať vyše 12 000 organizácií

Notárska komora SR zverejnila nový zoznam prijímateľov 2% z dane na rok 2014. V termíne od 1. 9. do 15. 12. 2013 sa na notárskych úradoch zaregistrovalo 12 092 organizácií, ktoré splnili všetky podmienky na príjem týchto finančných prostriedkov.

Podľa zverejnených údajov najväčší podiel prijímateľov tvoria aj tento rok občianske združenia, ktorých je v zozname spolu 10 766. O 2% z našich daní sa bude ďalej uchádzať 621 neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby, 276 neinvestičných fondov, 270 nadácií a 115 účelových zariadení cirkvi a náboženskej spoločnosti. Zvyšok predstavujú organizácie Slovenského Červeného kríža (26), subjekty výskumu a vývoja (9) a organizácie s medzinárodným prvkom (9). Celkový počet registrácii pre príjem 2% z dane sa oproti minulému roku zvýšil o 1326 organizácii.

Pre verejnosť sa zoznam príjemcov zverejňuje na stránkach finančnej správy, www.financnasprava.sk, v časti Finančná správa / Informačné zoznamy / Zoznam prijímateľov z NK SR. Či sa organizácia stala pre rok 2014 prijímateľom 2%, je možné zistiť aj prostredníctvom  vyhľadávača na stránke www.notar.sk  (sekcia  Notárske centrálne registre).

Organizácie vylúčené zo zoznamu príjemcov
Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, § 50 v znení noviel, Notárska komora SR vylúčila zo zoznamu tie organizácie, ktoré nesplnili zákonom požadované podmienky pre príjem týchto finančných prostriedkov. Celkový počet vylúčených organizácií bol 193.
Organizácie, ktoré v roku 2011 prijali nad 3 319,39 eur, mali povinnosť do 31. 5. 2013 zverejniť v Obchodnom vestníku špecifikáciu prijatého podielu zo zaplatenej dane (na aký účel boli financie použité). Organizácie, ktoré prijali nad 33 000 eur, mali povinnosť najneskôr do 30 dní od prijatia tejto sumy zriadiť osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom vedie len prijatie a čerpanie podielu zaplatenej dane. Tento účet sa na daný účel používa aj nasledujúcich rokoch, pričom číslo osobitného účtu je prijímateľ povinný nahlásiť notárovi každoročne na účely osvedčenia pri preukazovaní splnenia podmienok. Organizácie, ktoré tieto podmienky nesplnili, neboli zaradené do  zoznamu príjemcov ani v prípade, že sa u notára v zákonom stanovenej lehote registrovali.

Použitie 2% je presne stanovené
Prijímatelia 2% z dane majú zákonom presne stanovené podmienky, ako môžu  získané financie využiť. „Zaregistrované organizácie, ktoré financie z 2% daní dostanú, smú tieto prostriedky použiť len na účel, ktorý majú uvedený v predmete činnosti,“ uvádza JUDr. Miroslav Pavlovič, viceprezident Notárskej komory na Slovensku.
Financie získané z 2% sa musia použiť na účely, ktoré sú uvedené v § 50 Zákona o dani z príjmov: ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, podpora a rozvoj telesnej kultúry, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, veda a výskum, organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Postup poukázania 2%
Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či chce percentá z dane poukázať zamestnanec, osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, alebo právnická osoba.
Zamestnanec, ktorý požiadal zamestnávateľa o ročné zúčtovanie, potrebuje Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie na poukázanie dane. Z výšky zaplatenej dane si vypočíta 2% a túto sumu, spolu s údajmi o prijímateľovi, napíše do Vyhlásenia. Minimálna suma, ktorú môže poukázať fyzická osoba, je 3,32 eur. Dobrovoľníci, ktorí v roku 2013 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2014 poukázať 3% z dane. Na to potrebujú získať potvrdenie od organizácií, pre ktoré v roku 2013 dobrovoľnícky pracovali. Všetky tieto dokumenty treba  doručiť na daňový úrad prislúchajúci miestu bydliska v termíne do 30. 4. 2014.
Osoba, ktorá podáva daňové priznanie sama, alebo právnická osoba uvádza prijímateľa 2%  a poskytovanú sumu (minimálne 8,30 eur) priamo vo formulári daňového priznania. Posledný termín na podanie daňového priznania vrátane poskytnutia 2% je tento rok 31. 3. 2014. V prípade požiadania o predĺženie termínu na podanie daňového priznania sa aj  2% poukazujú v tomto predĺženom termíne. Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

 Notárska komora SR

 

 

 

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok