26. 5. 2014
Nový kontrolór a ďalšia kanalizácia

Vo štvrtok 29. mája sa uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva. Na programe je voľba hlavného kontrolóra mesta Malacky, keďže súčasnej kontrolórke Ing. Ľubici Čikošovej sa končí funkčné obdobie. Hlavného kontrolóra mesta volí podľa zákona o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo. Na vyhlásenie voľby nového kontrolóra reagovali štyria uchádzači. Jeden z nich, Mgr. Ing. Andrej Trenčanský neskôr svoju prihlášku stiahol. Zvyšní traja, Ing. Ľubica Čikošová, Ing. Vladimír Kožuch a Ing. Pavel Bordáč sa predstavia vo štvrtok mestskému zastupiteľstvu.

Druhým bodom programu rokovania je schválenie nového projektu na dobudovanie kanalizácie. Mesto Malacky dostalo len nedávno viac ako 16 kilometrov novej kanalizácie a už je opäť naplánované jej predĺženie. Predĺženie je potrebné, keďže v poslednom období vyrástlo v Malackách množstvo nových domov a ulíc. Začiatkom roka sa otvorila možnosť na získanie dotácie na kanalizáciu, a tak sa Malacky chcú o ňu uchádzať. Projekt musí schváliť mestské zastupiteľstvo.

Vo februári bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie. Špecifickým cieľom výzvy je znižovanie znečistenia vôd a  zvýšenie kvality života obyvateľstva Slovenska dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva.

Mesto Malacky sa chce do výzvy zapojiť s projektom Záhorie, Malacky – odkanalizovanie – predĺženie trás kanalizácie. Projekt si dáva za cieľ dobudovanie siete verejnej kanalizácie v lokalite ulíc Rakárenská, Stupavská, J. Kubinu, Pri Mlyne, Duklianskych hrdinov. Na týchto uliciach doteraz nie je vybudovaná verejná kanalizačná sieť a splaškové odpadové vody sú tam zachytávané v žumpách, ktoré často nie sú vodotesné, v mnohých prípadoch zle prevádzkované, čím môže dôjsť k ohrozeniu kvality podzemných  a povrchových vôd.

Do projektu boli zahrnuté tie ulice, resp. domy, pre ktoré malo mesto v čase vyhlásenia výzvy už pripravenú projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie na stavbu kanalizácie. Taká je totiž podmienka týchto výziev, resp. projektov. Mesto však už zároveň pracuje na potrebných dokumentoch aj pre zvyšné ulice, resp. domy, aby bolo pripravené na ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratných finančných príspevok, prípadne inú možnosť financovania.

V roku 2013 bol ukončený projekt Záhorie, Malacky – odkanalizovanie. Dĺžka verejnej kanalizačnej siete v Malackách vďaka nemu teraz dosahuje takmer 46 kilometrov a úroveň napojenia obyvateľstva dosahuje 96% (predtým 83,5%).

V rámci projektu Záhorie, Malacky – odkanalizovanie – predĺženie trás kanalizácie by došlo k predĺženiu trás kanalizačnej sústavy. Vybudovaných bude 1879 m gravitačnej kanalizácie a 162 m výtlačného potrubia. Zároveň sa vybuduje jedna nová čerpacia stanica – ČS 8. V rámci projektu sa vybuduje 100 ks nových domových prípojok. Úroveň napojenia obyvateľstva na verejnú kanalizačnú sieť sa zvýši na 97,7%.

Výstavbou navrhovaných stôk sa zabezpečí bezpečné odvádzanie produkovaných odpadových vôd, čím sa eliminuje ich akumulovanie v žumpách, ktoré sú však v mnohých prípadoch netesné, alebo nesprávne prevádzkované. Týmto sa do značnej miery prispeje k ochrane kvality podzemných aj povrchových vôd v záujmovej oblasti. Okrem týchto prínosov k ochrane životného prostredia sa vybudovaním splaškovej kanalizácie vrátane domových prípojok sa vylepší štandard bývania v týchto častiach mesta a umožní ďalší sociálno-ekonomický rozvoj týchto lokalít.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú naplánované na 1 549 927,24 eur, pričom ako nenávratný finančný príspevok môžeme získať 1 472 430,88 eur. Spolufinancovanie mesta by bolo 5%, t.j. 77 496,36 eur.

————-

Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa začína o 17.00 h a v priamom prenose si ho môžete pozrieť aj online na www.malacky.sk


– M. H. Janotová –

Ďalšie
Oznamy
7. 12. 2023
V piatok bude hlasitá skúška sirén

Ministerstvo vnútra SR oznamuje, že vpiatok 8. decembra o12.00 h bude akustické preskúšanie…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok