18. 7. 2014
Nový chodník zatiaľ nebude - aktualizované o video

Sľubovaný nový chodník pred polyfunkčnou budovou na Mierovom námestí pravdepodobne nebude tak skoro. V mestských médiách sme informovali, že stavebník mal v úmysle opraviť ho dokonca nielen na poškodených miestach, ale v dĺžke asi 200 m – od prechodu pre chodcov pri pamätníku M. R. Štefánika až po reštauráciu U papouška.

Jeho žiadosť o dočasný prenájom pozemku mesta za účelom rekonštrukcie spevnených plôch bola ako samostatný materiál predložená mestskému zastupiteľstvu 19. júna. Ešte predtým ho prerokovala Komisia územného rozvoja, dopravy a životného prostredia pri MsZ pod vedením poslanca Milana Ondroviča a v predloženej podobe ho neodporučila schváliť. V materiáli, ktorý bol pripravený ako návrh na prenájom, komisia nesúhlasila s technickým riešením, aké navrhol stavebník.

Zároveň odporučila stavebníkovi požiadať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o výnimku z odlišného technického riešenia a zúžiť jazdné pruhy na 3,25 m, čím sa chodník zväčší o 0,5 m oproti navrhovanému stavu. Komisia zároveň upozornila, že pred existujúcim priechodom pri kostole by z hľadiska bezpečnosti malo byť vynechaných päť metrov.

V rámci budovania parkovacích miest požaduje zriadiť priechod pre chodcov pri reštaurácii Zelený dom a odporúča do parkovacieho pruhu integrovať vzrastlú zeleň. V nadväznosti na stanovisko spomenutej komisie materiál neodporučila schváliť ani Komisia pre správu majetku a legislatívu pri MsZ. Na základe odporúčaní oboch komisií mestskí poslanci 19. 6. žiadosť stavebníka o dočasný prenájom pozemku neschválili.

Nevybudovanie spevnených plôch pri novej polyfunkčnej budove však celkovo bráni jej skolaudovaniu a stavebník nedostane stavebné povolenie na vybudovanie odstavných plôch a opravu chodníka dovtedy, kým nepreukáže stavebnému úradu vlastnícke právo k pozemku. To však na základe vzniknutej situácie ešte nejaký ten čas potrvá.

Text, foto: Tatiana Búbelová

Rozpravu mestského zastupiteľstva na túto tému si môžete pozrieť vo videoarchíve:

4i. bod Návrh na prenájom časti parcely registra „E“ číslo 1119/1 na Mierovom námestí v Malackách v prospech Ferdinand Búzek, Kozia 5131/13, Malacky – Z47/2014

 

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok