4. 9. 2014
Novinky a rekonštrukcie v malackých školách

Letné prázdniny sú pre školy často obdobím, keď môžu renovovať a rekonštruovať priestory, v ktorých sa počas školského roka nezastaví život. A to sa počas uplynulého obdobia udialo aj v našich základných školách.

ZŠ Dr. J. Dérera
V tejto ZŠ vytvorili novú učebňu na skupinové vyučovanie. Vznikla z dvoch šatní v suteréne. Z bývalej počítačovej učebne vytvorili v suteréne aj novú kmeňovú triedu – vymaľovali, zrekonštruovali elektroinštaláciu, položili novú podlahu. V hlavnej budove školy vymaľovali aj ďalšiu triedu. Rekonštrukciou prešla hlavná zborovňa, kde sa tiež maľovalo, pokladala sa podlaha a obnovil sa celý interiér. Na 1. poschodí sa uskutočnila úplná rekonštrukcia sociálnych zariadení pre dievčatá i chlapcov. Na uvedenom poschodí bola v dvoch triedach položená nová laminátová podlaha. Vo vilke, ktorá prislúcha k ZŠ, sa dokončila rekonštrukcia špeciálnej učebne technickej výchovy a vymaľovala sa kotolňa. Pre havarijný stav plynového kotla v školskej jedálni bola škola nútená požiadať zriaďovateľa o preklasifikovanie mimorozpočtových prostriedkov zo ŠKD na ŠJ a zároveň z bežných výdavkov na kapitálové (4350 eur). Nový plynový kotol by mal byť namontovaný v tomto týždni.

Do dvoch tried II. stupňa škola zakúpila nový školský nábytok (lavice, stoličky, skrine). „Väčšina údržby bola financovaná z rozpočtu školy (prenesené kompetencie). Časť rekonštrukcie sociálnych zariadení  a školský nábytok budeme financovať z prostriedkov OZ Združenie rodičov pri ZŠ Dr. J. Dérera,“ uviedla riaditeľka školy K. Habová.

ZŠ M. Olšovského (organizačná zložka Spojenej školy sv. F. Assiského)
V tejto škole sa počas prázdnin uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia učební a chodbových priestorov v gymnaziálnej časti budovy školy. Súčasťou rekonštrukčných prác bola aj inštalácia moderného digitálneho zariadenia do každej kmeňovej triedy (vrátane 4 nových IKT tabúľ). Taktiež boli zrenovované aj sociálne zariadenia, jedno v škole a dve v školskom klube detí. Budova ŠKD po fasádnej úprave navyše získala nový a pútavý farebný vzhľad. Obnovili sa aj šatňové priestory pre gymnazistov vrátane zakúpenia nových šatňových skriniek. Do kuchyne a výdajne bola aplikovaná bezpečná protišmyková podlaha. Zaujímavou zmenou momentálne prechádza aj vstupná časť budovy školy. Jej súčasťou sa onedlho stane inšpiratívna umelecká kompozícia od mladého a nádejného akademického maliara Martina Skočovského. „V novom školskom roku plánujeme po dispozičných úpravách niektorých interiérových častí zriadenie dvoch špeciálnych učební (dielne, výtvarný ateliér) so zámerom dôkladnejšieho rozvíjania praktických a kreatívnych zručností detí. Veríme, že sa podarí rozbehnúť aj projekt vybudovania novej školskej knižnice, ktorým chceme podporiť účinnejšie získavanie čitateľských a komunikačných spôsobilostí detí,“ prezradil riaditeľ školy D. Masarovič.


ZŠ Štúrova
Škola na Štúrovej ulici je pomerne nová, a preto si nevyžaduje také rozsiahle rekonštrukcie ako ostatné školy. Preto sa tu počas prázdnin toho veľa nezmenilo. Menšou novinkou je len oplotenie za multifunkčným ihriskom, ktoré zabraňuje tomu, aby deti lopty prehadzovali na cestu. Do všetkých tried tiež natrvalo zabudovali dataprojektory.
 
ZŠ Záhorácka
V tejto ZŠ sa uskutočnila rekonštrukcia časti budovy, ktorá poslúži ako ďalšia elokovaná trieda materskej školy na Kollárovej ulici. Bude sem chodiť 46 detí.

V ďalšej časti budovy ZŠ boli opravené a vymaľované chlapčenské a dievčenské šatne, vymenené svetlíky na streche školy a opravené či odstránené niektoré ďalšie nedostatky. Novinkou v tomto školskom roku je najmä nová školská knižnica s kompletným vybavením a modernou IKT technikou. Tu sa môže v plnom rozsahu uskutočňovať aj samotný výchovno-vyučovací proces a bude k dispozícii žiakom 1. aj 2. stupňa. Ďalšími novinkami sú nová technika v jazykovej učebni, interaktívna tabuľa a nový dataprojektor v učebni fyziky, nová interaktívna tabuľa v počítačovej učebni a kompletne vynovená PC 1. Na 1. stupni pribudnú v mesiaci september nové keramické tabule a nové nástenky do tried aj do niektorých priestorov v  budove školy.

Text, foto: N. Slobodová (v spolupráci s riaditeľmi škôl)

 

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok