4. 1. 2012
Nová miestna daň - daň za ubytovanie

Oddelenie ekonomiky oznamuje, že v zmysle zákona č. 582/ 2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov bolo dňa 15. 12. 2011  schválené Mestským zastupiteľstvom Všeobecné záväzné nariadenia mesta Malacky č. 19/ 2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2012.

V uvedenom všeobecnom záväznom nariadení bola schválená nová miestna daň, daň za ubytovanie. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktoré sa nachádza na území mesta Malacky. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik a zánik činnosti ubytovacieho zariadenia, viesť knihu ubytovaných hostí, vystaviť daňovníkovi účtovný doklad o zaplatení dane za ubytovanie, predložiť správcovi dane výkaz o vybranej dani a zaplatiť daň na účet správcu dane. Základom dane za ubytovanie je počet prenocovaní, pričom sadzba za prenocovanie pre obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 je 0,50 € na osobu a prenocovanie.

V súvislosti s nadobudnutím právoplatnosti uvedeného všeobecne záväzného nariadenia žiadame prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, ktoré sa nachádzajú na území mesta Malacky, aby si splnili ohlasovaciu povinnosť k uvedenej dani za ubytovanie do 31. 1. 2012.

Na stiahnutie:

Oddelenie ekonomiky, MsÚ

 

Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok