4. 1. 2012
Nová miestna daň - daň za ubytovanie

Oddelenie ekonomiky oznamuje, že v zmysle zákona č. 582/ 2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov bolo dňa 15. 12. 2011  schválené Mestským zastupiteľstvom Všeobecné záväzné nariadenia mesta Malacky č. 19/ 2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2012.

V uvedenom všeobecnom záväznom nariadení bola schválená nová miestna daň, daň za ubytovanie. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktoré sa nachádza na území mesta Malacky. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik a zánik činnosti ubytovacieho zariadenia, viesť knihu ubytovaných hostí, vystaviť daňovníkovi účtovný doklad o zaplatení dane za ubytovanie, predložiť správcovi dane výkaz o vybranej dani a zaplatiť daň na účet správcu dane. Základom dane za ubytovanie je počet prenocovaní, pričom sadzba za prenocovanie pre obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 je 0,50 € na osobu a prenocovanie.

V súvislosti s nadobudnutím právoplatnosti uvedeného všeobecne záväzného nariadenia žiadame prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, ktoré sa nachádzajú na území mesta Malacky, aby si splnili ohlasovaciu povinnosť k uvedenej dani za ubytovanie do 31. 1. 2012.

Na stiahnutie:

Oddelenie ekonomiky, MsÚ

 

Ďalšie
Spoločnosť
8. 2. 2023
Primátor Juraj Říha: Klepol som po prstoch mafii, tá sa ma pokúsila zbaviť

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v …

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
7. 2. 2023
Zberný dvor na Hlbokej bude v piatok otvorený do 14.00 h

V piatok 10. februára 2023 bude zberný dvor na Hlbokej ulici z technických príčin otvorený len do…

Zobraziť celý článok