18. 1. 2017
Nezabudnite na daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
Ak ste v roku 2016 nadobudli alebo predali nehnuteľnosť, ste povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Posledným termínom na podanie priznania je 31. január 2017. Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane. Správcom dane z nehnuteľnosti je Mesto Malacky.

Nehnuteľnosť v spoluvlastníctve
Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z nehnuteľností je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, môže ich zastupovať jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Treba doložiť OZNÁMENIE O DOHODE SPOLUVLASTNÍKOV NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Priznanie dane z pohodlia domova  

Priznanie k dani sa môže podávať aj elektronicky, prostredníctvom www.malacky.sk, sekcia ELEKTRONICKÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY. Občan teda nemusí chodiť osobne na MsÚ.  
Podmienkou je OBČIANSKY PREUKAZ S ČIPOM A ZARUČENÝM ELEKTRONICKÝM PODPISOM.
.
Platenie dane z nehnuteľností
Splátky dane pre rok 2017 sa povoľujú dve. Splatné sú v lehotách, ktoré určí správca dane. Daň z nehnuteľností v sume nižšej ako 3 € sa nevyrubuje ani nevyberá.


Ako podať daňové priznanie:
•    www.malacky.sk, sekcia ELEKTRONICKÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY. Potrebný je OBČIANSKY PREUKAZ S ČIPOM A ZARUČENÝM ELEKTRONICKÝM PODPISOM
•    www.malacky.sk, sekcia OBČAN – DANE A POPLATKY
•    Mestský úrad (Bernolákova ul.5188/1A), Klientska kancelária (na prízemí)
•    Mestský úrad (Bernolákova ul.5188/1A), Referát miestnych daní (3. posch. č. dverí 314)

Z internetovej stránky www.malacky.sk, sekcia OBČAN – DANE A POPLATKY, je možné stiahnuť:

•    Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
•    Potvrdenie o podaní priznania
•    Poučenie na vyplnenie priznania


Bližšie informácie:

•    www.malacky.sk, sekcia OBČAN – DANE A POPLATKY
•    www.malacky.sk, sekcia ELEKTRONICKÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY
•    Mestský úrad (Bernolákova ul.5188/1A), Referát miestnych daní (3. posch. č. dverí 314)


Klientske centrum a Referát miestnych daní – úradné hodiny
Pondelok    8:00 – 15:30 (prestávka 11:30 – 12:30)
Streda     8:00 – 17:00 (prestávka 11:30 – 12:30)
Piatok     8:00 – 11:30Mesto určuje a vyberá (zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) v roku 2017 tieto druhy daní a poplatkov:
•    daň z nehnuteľnosti:
           a) daň z pozemkov
           b) daň zo stavieb
        c) daň z bytov
•    daň za psa
•    daň za užívanie verejného priestranstva
•    daň za ubytovanie
•    daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
•    poplatky za komunálny odpad
•    miestny poplatok za rozvoj
Ďalšie
Šport
12. 6. 2024
Patrik Koch si zahral NHL, v zámorí zostáva

Hokejového obrancu a rodáka z Malaciek Patrika Kocha čaká sťahovanie. Jeho klub Arizona Coyotes,…

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
11. 6. 2024
Zberný dvor na Partizánskej bude zatvorený

Od piatku 14. júna do stredy 19. júna bude zberný dvor na Partizánskej ul. ZATVORENÝ.V prípade…

Zobraziť celý článok