26. 7. 2012
Nelegálna činnosť na Stupavskej

Stavebný ruch na konci Stupavskej ulice upútal pozornosť Malačanov, ale aj návštevníkov nášho mesta. Niektorých znepokojil natoľko, že poslali rozhorčené podnety do redakcie mestských médií. Na mieste staveniska len kúsok od železnice má vyrásť čerpacia stanica pohonných hmôt. Staviteľom je spoločnosť STAVOCEL z Malaciek, ktorá má na tento účel vydané právoplatné stavebné povolenie zo dňa 28. 5. 2012.

Na stavebnom ruchu by nebolo nič osobité, keby sa činnosť nepreniesla aj na susedný pozemok mimo vytýčeného staveniska. Ten je súčasťou zeleného pásu medzi cestou a železnicou a je podľa našich informácií vo vlastníctve jedného zo spoločníkov firmy STAVOCEL. V ostatných dňoch však zmenil tvár na nepoznanie. Na jeho mieste vznikla nelegálna skládka odpadu nevídaných rozmerov. Do výšky asi 1,5 – 2 m navezený stavebný odpad, tehly a kusy panelov nútia k zamysleniu, kde sú dreviny, ktoré predtým boli na tomto mieste. O nepovolenom výrube svedčia aj haluze nahádzané k trati, čerstvé pne a významne poškodené kmene stromov, ktoré ešte na mieste zostali, no sú dovysoka zahádzané stavebným odpadom.

„Máme fotografie tohto miesta, keď bolo ešte zelené,“ povedala M. Gajdárová z MsÚ. Pracovníci mesta z úseku správy zelene a odpadového hospodárstva vykonali obhliadku 20. 7. a ubezpečili sa, že k činnosti nedochádza na mestských pozemkoch a na riešenie vzniknutej situácie je kompetentný Obvodný úrad životného prostredia (OÚŽP) v Malackách. Telefonicky teda úrad upozornili na vznik nelegálnej skládky na pozemku v súkromnom vlastníctve, ktorý je obyvateľmi vnímaný ako verejná zeleň.

S prednostkou OÚŽP Soňou Gazdíkovou sa redakcia mestských médií spojila v pondelok 23. 7. a poskytli sme úradu viac fotografií dokumentujúcich poškodenú zeleň, rozsah skládky a stavebnej činnosti okolo nej. Poslali sme aj otázky či je vysýpanie stavebného odpadu (aj keď na súkromnom pozemku) v takom veľkom množstve v súlade so zákonom a aký postoj úrad zaujme voči podnikateľovi za poškodzovanie a nepovolený výrub zelene a za vytváranie nepovolenej skládky.

Referentka odpadového hospodárstva z OÚŽP J. Kunšteková ešte v utorok 24. 7. uviedla, že práce prebiehajú v zmysle právoplatného stavebného povolenia a až po našom upozornení, že skládka vzniká na vedľajšom pozemku, prisľúbila vykonanie obhliadky. Neskôr úrad reagoval na naše telefonické otázky informáciami o uskutočnenom rozhovore s vlastníkom pozemkov a jeho vyjadreniach o zámere vybudovať na pozemku vedľa budúcej čerpacej stanice umyváreň áut a autobazár. Vraj si tam stavebný odpad ukladá len dočasne a mieni ho neskôr použiť. Stavebné povolenie však ešte nemá a stavebný úrad v Malackách potvrdil, že doteraz nedostal ani žiadosť o vydanie stavebného povolenia na umyváreň áut a autobazár v uvedenej lokalite.

K nastolenej téme o činnosti na parcelách mimo stavebného povolenia redakcia mestských médií dostala od OÚŽP nasledujúce oficiálne stanovisko:

„Dňa 24. 7. 2012 bola na uvedených parcelách uskutočnená obhliadka pracovníčkami obvodného úradu životného prostredia, ktoré zistili porušenie § 47 ods. 1 zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), v ktorom sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny. Taktiež podľa § 47. ods.  zákona je na výrub drevín s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm a krovitým porastom s výmerou nad 10 m2 potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. V prípade, že na výrub drevín nebol vydaný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody, dopustil sa podnikateľ alebo právnická osoba protiprávneho konania, za ktoré môže byť podľa § 90 ods. 3 písm. 1 zákona uložená pokuta.

Čo sa týka odpadu, je každý povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom 223/2001 Z. z. o odpadoch tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu a zhoršovaniu životného prostredia. OÚŽP ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva dáva vyjadrenie v zmysle § 16 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona o odpadoch k dokumentácii v konaní o povolení terénnych úprav, ak sa pri ich uskutočňovaní predpokladá použitie stavebného odpadu a odpadu z demolácie podľa § 40c ods. 1. O vyjadrenie k predmetným stavebným úpravám OÚŽP v Malackách nebol požiadaný, a taktiež tunajšiemu úradu nebola predložená dokumentácia o terénnych úpravách a taktiež tunajšiemu úradu nebola predložená dokumentácia o terénnych úpravách. Podľa informácii z tváre miesta nebolo toho času vydané stavebné povolenie pre úsek parcely, kde sa v súčasnosti na ploche cca 15×10 m vo výške cca 2 m nachádzajú stavebné odpady, z čoho vyplýva, že činnosť je v rozpore s platnou legislatívou. Na základe horeuvedeného obvodný úrad zvolá konanie vo veci poškodzovania a výrubu drevín a krovitého porastu a taktiež vo veci neoprávneného nakladania s odpadom.

Redakcia mestských médií bude vývoj situácie naďalej sledovať.

Text, foto: T. Búbelová

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok