23. 3. 2020
Navrhujú sa zmeniť školské obvody

Súčasťou marcového rokovania mestského zastupiteľstva (26. 3.) je aj návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o školských obvodoch základných škôl. Mesto tak reaguje na veľký nárast počtu budúcich prvákov v určitých lokalitách, čo by mohlo mať za následok ich nerovnomerné rozdelenie pre jednotlivé základné školy. Najdôležitejšou navrhovanou zmenou je presun ulíc lokality Padzelek z aktuálneho obvodu Základnej školy Dr. J. Dérera do obvodu Základnej školy na Štúrovej.  Zmeny – v prípade ich schválenia poslancami – sa budú týkať iba detí, ktoré nastupujú do prvej triedy od septembra 2020. Žiaci z vyšších ročníkov zostávajú vo svojich pôvodných základných školách.

Rozširovanie mesta v podobe bytovej a domovej výstavby prináša príchod nových obyvateľov, s čím je spojený aj nárast počtu detí v Malackách. Tie sa postupne dostanú do veku povinnej školskej dochádzky. Po zhodnotení aktuálnej situácie a počtu  najmladších detí sa ukazuje ako najväčší problém kapacitu ZŠ Dr. Dérera. Škola nemá možnosti, ako umiestniť všetkých budúcich prvákov z aktuálne prislúchajúceho obvodu. Dérerka môže od septembra 2020 otvoriť tri triedy 1. ročníka pre celkovo 66 detí. Počet budúcich prvákov pre školský rok 2020/2021 v aktuálnom školskom obvode je však až 92. Ak by školské obvody zostali rozdelené po starom, aj v ďalších školských rokoch by počet prvákov prevyšoval kapacitné možnosti Dérerky (od septembra 2021 – 73, od septembra 2022 – 83, od septembra 2023 – 95).

Navrhované zmeny
    Keďže mesto podľa zákona určuje školské obvody základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, na aktuálnu situáciu musí reagovať. V novom VZN sa preto navrhujú dve dôležité zmeny oproti súčasnému stavu:
–    ulice z lokality Padzelek, ktoré tvoria relatívne kompaktnú lokalitu, vyňať zo školského obvodu ZŠ Dr. J. Dérera a presunúť do školského obvodu ZŠ Štúrova. Ide o ulice Agátová, Brezová, Dubovského, Gaštanová, Javorová, Jelšová, Jesenského, Lipová, Pezinská, Sadová, Stromová a Záhradná.
–    lokality záhradkárskych osád zaradiť do školských obvodov podľa spádovej školy hlavnej príjazdovej ulice do danej lokality (ZO Prídavky – ZŠ Záhorácka, ZO Rádek V – ZŠ Dr. J. Dérera, ZO Olšiny – ZŠ Štúrova).


S nárastom počtu školopovinných detí v Malackách a s prihliadnutím na kapacity škôl vzniká tiež potreba do budúcnosti zrušiť spoločný školský obvod s obcami Kostolište a Suchohrad.

Koncepcia rozvoja školstva

Tieto kroky pripúšťa aj Koncepcia rozvoja školstva v Malackách na rok 2014 – 2020 (prijatá uznesením MsZ 25. septembra 2014). V  dokumente sa okrem iného uvádza:
V prípade, že kapacitné možnosti škôl sa budú blížiť maximu, navrhujeme postup krokov:  
1.    neprijímať deti z iných obcí,
2.    zmeniť všeobecne záväzným nariadením školské obvody pre optimálne rozmiestnenie detí v školách,
3.    prehodnotiť spoločný školský obvod s obcami Kostolište a Suchohrad.

Mimomalackí žiaci
    Do troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta chodí 416 detí z obcí mimo Malaciek. Prípadná dohoda o zrušení spoločného školského obvodu s Kostolišťom a Suchohradom by začala platiť od septembra budúceho roka, teda od školského roka 2021/2022. Pre najbližší školský rok, t. j. od septembra 2020, sa ešte budú prijímať prváci z Kostolišťa aj Suchohradu tak ako doteraz. Žiaci vyšších ročníkov z týchto obcí dokončia základnú školu bez zmeny


Miesta pre prvákov

V septembri 2020 sa bude v Malackách otvárať 12 prváckych tried s kapacitou 264 detí. ZŠ Dr. J. Dérera a ZŠ Štúrova otvoria po 3 triedy a ZŠ Záhorácka otvorí 4 triedy. Cirkevná ZŠ bude mať 2 triedy, avšak na ňu sa VZN mesta o školských obvodoch nevzťahuje.

Ľ. Pilzová

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok