15. 4. 2014
Nájomné byty po troch rokoch
Projekt hromadnej bytovej výstavby (HBV) na Jánošíkovej ulici v Malackách (dnes sa ulica volá Pri Maline) má za sebou prvé tri roky svojho fungovania. Pozitívom je, že nájomné byty pomohli pri štarte mladým rodinám a ľuďom, ktorí si nevedeli zaobstarať vlastné bývanie iným spôsobom.

Pomohli nenávratné zdroje a výhodný úver
Mesto postavilo s finančným prispením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Štátneho fondu rozvoja bývania 110 nájomných bytov. Z nich 70 je dvojizbových, 40 jednoizbových a sú medzi nimi aj bezbariérové. Celková hodnota projektu bola 5 680 890,60 eur. Z nich časť financoval Štátny fond rozvoja bývania formou nenávratného finančného príspevku vo výške 14 800 € a výhodným úverom (3 516 019,80 eur). Podarilo sa získať dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na byty (1 176 940 eur) a na technickú vybavenosť vo výške 220 020 eur.   
 
Obsadenosť je stopercentná
„Prvé mestské nájomné byty sme nájomníkom odovzdali do užívania 1. 7. 2011, pričom ich obsadenosť bola stopercentná,“ uviedla správkyňa bytov na MsÚ v Malackách Barbora Ballová. „Doteraz deväť bytov nájomcovia vrátili  prenajímateľovi. Vlastne ukončili nájomný vzťah dohodou a bývanie si zabezpečili inou formou,“ povedala. V troch prípadoch mesto ukončilo nájomný vzťah výpoveďou nájomcom, pretože si neplnili povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy a neplatili nájomné viac ako tri mesiace. Po uplynutí výpovednej lehoty byty odovzdali prenajímateľovi.

Správu vykonáva mesto
Správu bytov v roku 2010, teda v čase ich výstavby a pred odovzdaním, vykonávalo oddelenie ekonomiky MsÚ v Malackách. Od roku 2011 túto činnosť vykonáva referát právny a správy majetku, pričom vedie evidenciu žiadostí, vyhodnocuje ich, sleduje úhrady, zabezpečuje správu a údržbu bytov, odstraňovanie nedostatkov, zabezpečuje zmluvné vzťahy na dodávku tepla, vody a elektrickej energie, vykonáva odpočty vodomerov, zabezpečuje deratizáciu, kontroly hasiacich prístrojov a hydrantov, ale vykonáva aj kontroly v nájomných bytoch. Na základe ústneho alebo písomného podnetu mesto rieši aj susedské spory, ktoré
medzi nájomcami vznikajú. „O každom pohovore sú vyhotovené záznamy,“ hovorí správkyňa B. Ballová. „Problémy sa týkajú najmä rušenia nočného pokoja, nečistoty po psoch v dome a v jeho okolí,“ dodáva. Počas užívania bytov sa riešili problémy v dodávke teplej vody a napríklad výmeny vaní v rámci reklamácie kvôli priehlbinám spôsobeným zlým podmurovaním vaní. Keďže v nájomných bytoch Pri Maline si ich obyvatelia svojpomocne udržiavajú poriadok a čistotu v dome a v priľahlých priestoroch, upratovanie sa vykonáva podľa vopred určeného rozpisu, na ktorom sa spoločne dohodli.

Dopyt vysoko prevyšuje ponuku
Opätovnú žiadosť o predĺženie užívania bytu k 31. 3. podalo 105 doterajších nájomníkov.
Dostali sme však aj 44 nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu a 20 bolo aktualizovaných. Z celkového počtu 64 žiadostí 38 spĺňalo potrebné náležitosti. Jeden žiadateľ už k 1. marcu dostal pridelený byt, 9 žiadostí zatiaľ nie je vyhodnotených z dôvodu nekompletnej dokumentácie a 17 nesplnilo požiadavky pridelenia bytu. Aktuálne teda mesto eviduje v poradovníku podľa VZN č. 09/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Malacky na ulici Pri Maline v úplnom znení dovedna 37 kompletných žiadostí o nájomný byt. V súčasnosti však zatiaľ žiaden byt nie je voľný, a tak si žiadatelia budú musieť počkať, kým sa nejaký uvoľní.

Tatiana Búbelová

Ďalšie
Šport
12. 6. 2024
Patrik Koch si zahral NHL, v zámorí zostáva

Hokejového obrancu a rodáka z Malaciek Patrika Kocha čaká sťahovanie. Jeho klub Arizona Coyotes,…

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
11. 6. 2024
Zberný dvor na Partizánskej bude zatvorený

Od piatku 14. júna do stredy 19. júna bude zberný dvor na Partizánskej ul. ZATVORENÝ.V prípade…

Zobraziť celý článok