11. 2. 2020
Nájom hrobového miesta – zmeny v zákone o pohrebníctve

Od začiatku tohto roka platí novela zákona o pohrebníctve. Nové pravidlá sa týkajú samospráv, pohrebných služieb i obyvateľov. Upozorňujeme predovšetkým na zmenu pri úmrtí nájomcu hrobového miesta, na nové povinnosti nájomcu hrobového mesta či zmenu pri uplynutí lehoty, na ktorú bolo zaplatené nájomné.

•    Úmrtie nájomcu hrobového miesta
Pôvodné znenie:
Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta mala prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak bolo blízkych osôb viac, tá blízka
osoba, ktorá sa prihlásila ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy
bolo možné uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

Nové znenie:
Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá doručí písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným
podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej prevádzkovateľ
písomne ako prvej potvrdí využitie prednostného práva. Prednostné právo na
uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia
nájomcu hrobového miesta.


„V prípade, ak nájomca hrobového miesta zomrie, nájomná zmluva sa uzatvára s jeho blízkou osobou. Novela zaviedla, že ak je blízkych osôb viac, nepostačuje na uzatvorenie nájomnej zmluvy iba to, kto príde ako prvý. Je potrebné podanie písomnej žiadosti spolu s rodným listom alebo čestným vyhlásením preukazujúcim vzťah k zomrelému. Takejto osobe potom mesto musí písomne potvrdiť využitie prednostného práva,“
vysvetľuje prednostka MsÚ Ľ. Čikošová. Žiadosť je možné získať osobne v Klientskom centre MsÚ Malacky (prízemie, p. Viera Lapinová) alebo stiahnutím z webu mesta www.malacky.sk,  časť OBČAN – KLIENTSKE CENTRUM – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SLUŽBY.


•    Povinnosť nájomcu hrobového miesta
Pôvodné znenie:
udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady.

Nové znenie:
udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku a zabezpečiť, aby príslušenstvo k hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska, a to na vlastné náklady.
„Stávali sa prípady, že na niekoho spadol pomník, pričom bol problém s určením, kto je zodpovedný. Nájomcom hrobového miesta pribudla povinnosť starať sa aj o príslušenstvo k hrobu – pomníky. Porušenie tejto povinnosti je priestupkom,“ upozorňuje prednostka.

•    Uplynutie lehoty nájomného
Novela zákona zrušila povinnosť prevádzkovateľa pohrebiska vopred upozorniť nájomcu najneskôr tri mesiace vopred, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené. Keďže doba zaplatenia nájomného je 10 rokov, takéto dlhé obdobie si pravdepodobne nájomcovia nebudú pamätať.
„Hoci to už nie je povinnosť mesta, na koniec lehoty nájomného bude samospráva upozorňovať aj naďalej,“ dodáva Ľ. Čikošová.


Text: J. Černá/V. Lapinová/Ľ. Pilzová, foto: archív


Bližšie informácie:
Viera Lapinová
Mestský úrad Malacky
Klientske centrum (prízemie)
Bernolákova 5188/1A
telefón: 034/79 66 146
mail: viera.lapinova@malacky.skĎalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok