27. 3. 2009
Na solidaritu treba zdroje

Určenie spoločného postupu v príprave návrhu na zmenu čerpania zdrojov Európskej únie bolo 27. marca hlavným cieľom stretnutia zástupcov regionálnych združení ZMOS-u, ktoré pracujú v Bratislavskom kraji. Jeho iniciátorom bol primátor Jozef Ondrejka.

Znevýhodnenie kraja umožnením čerpania financií len z Operačného programu Bratislavský kraj, obmedzením čerpania z ďalších štyroch (životné prostredie, výskum a vývoj, vzdelávanie, zamestnanosť a sociálna inklúzia) a vylúčením zo zostávajúcich šiestich operačných programov (regionálny operačný program, doprava, informatizácia spoločnosti, konkurencieschopnosť a hospodársky rast, zdravotníctvo, technická pomoc) výrazne ohrozuje rozvoj kraja. Mestá a obce z okolia hlavného mesta nemôžu využiť eurofinancie na rekonštrukciu škôl, ciest, sociálnych zariadení či rozvoj zdravotníctva. Podľa účastníkov stretnutia tak samosprávy Bratislavského kraja nemôžu zodpovedne napĺňať ustanovenia Európskej charty miestnej samosprávy. Primátori a starostovia sa dohodli na príprave diskusných príspevkov založených na odbornej argumentácii, s ktorými vystúpia na májovom sneme ZMOS-u. Snahou regionálnych združení bude zapracovať úlohy do záverov snemu. Riešenie vidia v otvorení Národného strategického referenčného rámca a zavedení princípu zásluhovosti v rozdeľovaní tzv. podielových daní. „Bratislavský kraj súhlasí s vyrovnávaním regionálnych rozdielov i udržaním princípu solidarity. Na solidaritu však treba zdroje a tie kraju chýbajú,“ zhodli sa účastníci stretnutia. Pracovná skupina sa opätovne stretne 9. apríla.

I.Potočňáková
Foto: S. Osuský

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok