24. 1. 2017
Na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti máte ešte týždeň
Ak ste v roku 2016 nadobudli alebo predali nehnuteľnosť, ste povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Posledným termínom na podanie priznania je 31. január 2017. Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane. Správcom dane z nehnuteľnosti je Mesto Malacky.

Nehnuteľnosť v spoluvlastníctve
Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z nehnuteľností je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, môže ich zastupovať jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Treba doložiť OZNÁMENIE O DOHODE SPOLUVLASTNÍKOV NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Priznanie dane z pohodlia domova  

Priznanie k dani sa môže podávať aj elektronicky, prostredníctvom www.malacky.sk, sekcia ELEKTRONICKÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY. Občan teda nemusí chodiť osobne na MsÚ.  
Podmienkou je OBČIANSKY PREUKAZ S ČIPOM A ZARUČENÝM ELEKTRONICKÝM PODPISOM.
.
Platenie dane z nehnuteľností
Splátky dane pre rok 2017 sa povoľujú dve. Splatné sú v lehotách, ktoré určí správca dane. Daň z nehnuteľností v sume nižšej ako 3 € sa nevyrubuje ani nevyberá.


Ako podať daňové priznanie:
•    www.malacky.sk, sekcia ELEKTRONICKÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY. Potrebný je OBČIANSKY PREUKAZ S ČIPOM A ZARUČENÝM ELEKTRONICKÝM PODPISOM
•    www.malacky.sk, sekcia OBČAN – DANE A POPLATKY
•    Mestský úrad (Bernolákova ul.5188/1A), Klientska kancelária (na prízemí)
•    Mestský úrad (Bernolákova ul.5188/1A), Referát miestnych daní (3. posch. č. dverí 314)

Z internetovej stránky www.malacky.sk, sekcia OBČAN – DANE A POPLATKY, je možné stiahnuť:

•    Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
•    Potvrdenie o podaní priznania
•    Poučenie na vyplnenie priznania


Bližšie informácie:

•    www.malacky.sk, sekcia OBČAN – DANE A POPLATKY
•    www.malacky.sk, sekcia ELEKTRONICKÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY
•    Mestský úrad (Bernolákova ul.5188/1A), Referát miestnych daní (3. posch. č. dverí 314)


Klientske centrum a Referát miestnych daní – úradné hodiny
Pondelok    8:00 – 15:30 (prestávka 11:30 – 12:30)
Streda     8:00 – 17:00 (prestávka 11:30 – 12:30)
Piatok     8:00 – 11:30Mesto určuje a vyberá (zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) v roku 2017 tieto druhy daní a poplatkov:
•    daň z nehnuteľnosti:
           a) daň z pozemkov
           b) daň zo stavieb
        c) daň z bytov
•    daň za psa
•    daň za užívanie verejného priestranstva
•    daň za ubytovanie
•    daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
•    poplatky za komunálny odpad
•    miestny poplatok za rozvoj
Ďalšie
Práca
Oznamy
21. 6. 2024
MsCSS hľadá pomocnú silu do kuchyne

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb MalackySídlo: 1. mája 9, 901 01 MalackyPracovné…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 6. 2024
Zo stolnotenisového Pezinka prišla dobrá správa

Naši mladší žiaci Martin Sloboda a Róbert Žáček vybojovali na majstrovstvách kraja v družstvách 2.…

Zobraziť celý článok