5. 4. 2012
Na odvodnení Stupavskej sa už pracuje

Obyvatelia rodinných domov na Stupavskej ulici si dobre pamätajú na dlhodobé jarné dažde spred niekoľkých rokov, po ktorých mali zatopené svoje záhrady a pozemky priľahlé k domom. Pretože vody v tej lokalite nemajú dostatočný odtok, územie medzi Stupavskou ulicou a železnicou bolo opakovane podmáčané a zatápané nielen povrchovou vodou, ale aj  zvýšenou hladinou podzemných vôd. Bez potrebných stavebných zásahov sa podobným situáciám nedá zabrániť, preto mesto dalo vypracovať projekt odkanalizovania, pod ktorý sa podpísal architekt Ing. Ivan Bebják.

Stavbu majú tvoriť dva objekty – odpadové potrubie a odvodňovací žľab, ktorý má zachytávať prítokovú povrchovú vodu v čase väčších dažďov. Hladina podzemnej vody by sa mala znížiť prostredníctvom drenážneho potrubia so zaústením do šachty. Voda sa bude  odvádzať odpadovým potrubím do odvodňovacieho kanála Vilošov, ktorý je v správe štátneho podniku Hydromeliorácie Bratislava.

Stavebné povolenie na stavbu bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia v Malackách 12. 8. 2011 a nadobudlo právoplatnosť 16. 9. 2011. Až potom sa mohol začať proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby. Súťaž vyhrala firma UNISTAV, spol. s r. o. Senica. Projekt je hradený z rozpočtu mesta Malacky. Táto zložitá líniová stavba si pred spustením vyžiadala náročnú prípravu a vytýčenie inžinierskych sietí. Inžinierske siete a sondy pod stavbou sa podarilo vytýčiť včas a s prácami na odvodnení Stupavskej ulice sa začalo už koncom marca. Počas prvého aprílového týždňa sa stavbári sústredili na pokládku nového odvodňovacieho potrubia, vyústenia objektu do melioračného kanála a osadenie šachiet. „Táto časť bude tento týždeň hotová, zatiaľ však bez  terénnych úprav,“ povedal technický dozor investora M. Longauer.

Po veľkonočných sviatkoch nastane v uvedenej lokalite ešte čulejší stavebný ruch, pretože stavebníkov čaká najnáročnejšia časť tejto prvej etapy – popod cestu sa budú pretláčať tzv. oceľové chráničky (t. j. ochranný obal potrubia pred vplyvmi dopravy), v ktorých bude uložené odvodňovacie potrubie. O postupe prác budeme čitateľov priebežne informovať.

Text, foto: T. Búbelová

   

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok