15. 5. 2009
Na Juhu vyrastie polyfunkčný dom

Úvod zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré primátor mesta Jozef Ondrejka zvolal na 14. mája, patril návrhom všeobecne záväzných nariadení (VZN). Výsledkom rokovania je schválenie nového VZN o poskytovaní sociálnych služieb, na základe ktorého začne mesto prevádzkovať sociálny taxík. Samospráva zabezpečuje sociálne služby prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Mestské centrum sociálnych služieb. Centrum po prijatí VZN okrem doterajšej činnosti: opatrovateľskej služby, stravovania a donášky stravy seniorom, prania, žehlenia, údržby šatstva a poskytovania základnej hygieny bude zabezpečovať aj prepravnú službu, požičiavanie pomôcok a odľahčovaciu službu. Nové VZN stanovuje podmienky poskytovania služieb i spôsob a výšku úhrady za ne.

Ďalšie schválené VZN o parkovaní a státí vozidiel na verejnom priestranstve a miestnych komunikáciách reaguje na nový zákon o cestnej premávke. Prináša nový pojem „trvalé parkovanie“ a stanovuje pravidlá vydávania parkovacích kariet na parkovanie nákladných automobilov a autobusov na verejnom priestranstve v čase od 19.00 do 06.00 h. Vznik VZN o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou iniciovali práce na projekte odkanalizovania mesta. Novoprijaté nariadenie určuje spôsob pripojenia vlastníkov nehnuteľností na kanalizáciu. Majitelia domov v lokalitách s novovybudovanou kanalizáciou budú mať povinnosť napojenia na kanalizačnú  sieť do jedného roka od skolaudovania kanalizácie. Mesto uvažuje aj o motivačnom systéme pre majiteľov domov. Riešiť ho bude po schválení projektu (žiadosť o grant na realizáciu výstavby kanalizácie podáva mesto 27. mája). Po schválení dodatku k organizačnému poriadku Mestskej polície budú kamerový systém MsP obsluhovať pracovníci chránenej dielne, ktorí majú ťažké zdravotné postihnutie.

Najdlhšia diskusia z celého programu zasadnutia patrila stavebným návrhom. Poslanci rozhodovali o prenájme pozemku – časti chodníka na Záhoráckej ulici, na ktorom chce majiteľ nehnuteľnosti vybudovať prístupové schodisko do pivničných priestorov. Po predchádzajúcom zamietavom stanovisku MsZ nasledovalo opätovné predloženie návrhu doplnené obrazovou prílohou. Takto predložený zámer poslanci schválili. Rozdielnosť názorov charakterizovala aj rozpravu o zámere výstavby polyfunkčného domu na sídlisku Juh. Spoločnosť J&J Property invest, s. r. o.,  chce na rohu Štúrovej ulice postaviť polyfunkčný objekt s výmerou 630 m2 a ôsmimi poschodiami, na ktorých bude celkom 60 bytov. V diskusii rezonovali podporné stanoviská poslancov za tento volebný obvod požadujúce vytvorenie podmienok na rozvoj služieb a možností bývania  i zamietavé názory argumentujúce hrozbou silného zahustenia sídliska a problematickým parkovaním. Poslanecký zbor napokon zámer výstavby schválil. 

Nosným bodom rokovania bolo schválenie záverečného účtu mesta za rok 2008 a schválenie stanoviska hlavného kontrolóra mesta k tomuto dokumentu. Poslanci odobrili záverečný účet bez výhrad a podporili návrh na zapojenie prebytku minuloročného rozpočtu vo výške 576 tisíc eur do kapitálového rozpočtu mesta na tento rok. MsZ schválilo aj druhú zmenu aktuálneho rozpočtu reagujúcu na hospodársku krízu v podmienkach malackej samosprávy. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový s príjmami 9,3 mil. eur a výdavkami 5 mil. eur; kapitálový rozpočet ako schodkový s príjmami 2 mil. eur  a výdavkami 3,3 mil eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom hospodárenia z roku 2008 a z prebytku bežného rozpočtu na rok 2009.

V ďalšej časti rokovania poslanci rozhodovali o spolufinancovaní projektov rekonštrukcie časti Malackého kaštieľa, odkanalizovania mesta, výstavby kompostárne a viacúčelového ihriska na sídlisku Juh. Záver rokovania patril opäť sociálnej oblasti. Po vypočutí informácie o činnosti Azylového centra Betánia MsZ uložilo Mestskému úradu zaoberať sa otázkou vytvorenia zvláštneho nízkoprahového bývania alebo útulku na krátkodobý príjem klientov.

Uznesenia MsZ k jednotlivým bodom programu i rokovacie materiály budú po nadobudnutí právoplatnosti uznesení zverejnené v sekcii Mesto/Samospráva.

Ivana Potočňáková
Foto: Tatiana Búbelová

 

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok