2. 12. 2021
Môžu sa podávať žiadosti o dotáciu na rok 2022
     Mestský úrad Malacky podľa Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Malacky č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta vyzýva záujemcov o dotáciu na činnosť alebo konkrétnu akciu, aby do 31. januára 2022 podali žiadosť. O dotáciu sa môže žiadať v oblasti športu, kultúry, sociálnej oblasti a o dotáciu pre iné neziskové organizácie.
    Text VZN, výzva na predkladanie žiadostí a tlačivo žiadosti sú k dispozícii na www.malacky.sk, časť MESTO – DOTÁCIE A GRANTY.  Žiadatelia sú povinní poskytnúť všetky požadované údaje podľa § 2 ods. 3 VZN. Povinnou prílohou je vyplnený formulár Žiadosť o poskytnutie dotácie (príloha č. 1 VZN).
    Žiadateľov, ktorými sú organizačné jednotky (zložky) bez právnej subjektivity, musia k žiadosti predložiť splnomocnenie na všetky právne úkony súvisiace s procesom poskytovania dotácií, podpísané štatutárnym zástupcom materskej organizácie (príloha č. 1 výzvy). Žiadatelia o dotáciu na športovú činnosť priložia aj vyplnený Dotazník pre žiadateľov o dotáciu na športovú činnosť na rok 2021 (príloha č. 2 výzvy).   
 
    Informácie o dotáciách pre oblasť športu poskytne referentka MsÚ Beáta Gelingerová, telefón 034/79 66 183.  Informácie o dotáciách pre oblasť kultúry, sociálnu oblasť a pre iné neziskové organizácie poskytne referentka MsÚ Darina Pelecová, telefón 034/79 66 145.

    Žiadosti o dotáciu sa podávajú na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky.

    Zároveň upozorňujeme, že poberatelia dotácie na rok 2021 sú povinní podať vyúčtovanie do 15. decembra.

MsÚ

Ďalšie
Mestská polícia
Práca
Oznamy
3. 2. 2023
Mestská polícia Malacky prijme príslušníka

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok