22. 6. 2012
Môžete pripomienkovať plány okolo diaľnice D2

Národná diaľničná spoločnosť a.s., doručila na Ministerstvo životného prostredia SR zámer skapacitnenia diaľnice D2 prostredníctvom kolektorov, ktorý podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č.24/2006 Z. z.. K zámeru sa prostredníctvom stanoviska vyjadrí aj mesto Malacky a príležitosť máte aj vy občania. Pripomienky môžete adresovať Ministerstvu životného prostredia, Odbor environmentálneho posudzovania, najlepšie poštou. Prípadné otázky vám zodpovie pán Milan Luciak na luciak.milan@enviro.gov.sk alebo na 0905 680 825

Zámer podľa zákona č.24/2006 z.z.

Diaľnica D2 Bratislava – št. hranica SR/ČR
Obstarávateľ: Národná diaľničná spoločnosť
Spracovateľ: GOECONSULT s.r.o
Povoľujúci orgán – Krajský stavebný úrad Bratislava a Krajský stavebný úrad Trnava


Zámer má 160 strán, my z neho vyberáme len niektoré najdôležitejšie časti týkajúce sa Malaciek. Celý zámer nájdete na http://eia.enviroportal.sk/detail/dialnica-d2-bratislava-st-hranica-sr-cr alebo pod článkom v prílohe.


Vláda SR prijala v minulosti niekoľko uznesení o dobudovaní diaľničnej siete na Slovensku. Súčasťou týchto plánov je aj skvalitnenie diaľnice D2. Projekty výstavby diaľnic obsahujú prepojenie diaľnice D2 s diaľnicou D1 a neskôr aj s novou diaľnicou D4, ktorá bude spájať Slovensko s Rakúskom cez rieku Moravu. V projektoch sa píše, že rozvoj dopravnej infraštruktúry v tomto regióne vytvorí priaznivé podmienky pre ďalší rozvoj územia popri diaľnici D2.

V súvislosti s rastúcim počtom áut je potrebné doriešiť bezpečné bezkolízne napojenie tohto územia na diaľnicu. V zámere sa píše, že po prehodnotení viacerých možností je optimálnym riešením budovanie systému kolektorov, t.j. dvojpruhových jednosmerných ciest, ktoré budú pripojené na diaľnicu v existujúcich diaľničných križovatkách. Takéto cesty popri diaľnici by mali byť v týchto územiach: Bratislava – mestské časti Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica, ďalej Stupava, Lozorno, Palvecký Štvrtok, Vojenský obvod Záhorie, Malacky, Veľké Leváre, Závod, Moravský Sv. ján, Sekule, Borský Sv. Jur, Kúty, Brodské.

Kolektor
V súčasnosti platné technické predpisy a normy neuvádzajú a nedefinujú pojem „kolektor“. Zaužívaný je pojem prídavný pás – fyzicky oddelený. Kolektor pritom bude súčasť diaľnice. Bude to jednosmerná cesta s obmedzeným prístupom vedúca súbežne s diaľnicou, fyzicky oddelená od pásov diaľnice (deliaci pás so zvodidlom s minimálnou šírkou 3 metre). Kolektory budú po oboch stranách diaľnice.  

Cestná sieť na území bratislavského regiónu a hlavného mesta je v súčasnosti charakterizovaná vysokým nárastom dopravného zaťaženia, pričom nejde len o obyvateľov územia, ale nárast zaznamenáva ja tranzitná doprava. Územie je tiež vzhľadom na polohu a výhodné podmienky na ďalší rozvoj v záujme investorov a developerov. V časovom horizonte 20 až 30 rokov sa predpokladá vytvorenie súvislého pásu zástavby okolo diaľnice D2 od Lamača po križovatku Lozorno. Priemyselný rozvoj sa očakáva aj v komplexe Volkswagen v Devínskej Novej Vsi, ale tiež v priemyselných parkoch ďalej v smere na Kúty, ako napr. Eurovalley či Holcom Rohožník.

Požiadavky budú narastať najmä v podobe nových pripojení na diaľnicu. Jej kapacita má však svoje limity dané šírkou, kapacitou križovatiek a medzikrižovatkových úsekov. Ak sa má zachovať rýchlosť a bezpečnosť diaľnice, nie je možné postaviť nové križovatky, naopak treba zachovať súčasné vzdialenosti medzi križovatkami. Preto sú riešením cesty pozdĺž diaľnice.


Predpokladané termíny:

                                             začiatok výstavby              uvedenie do prevádzky

úsek Bratislava – Lozorno          rok 2015                              rok 2017
úsek Lozorno – št. SR/ČR        po roku 2017                      po roku 2020


Zámer analyzuje aj dopravu v Malackách. Konštatuje, že súčasná zástavba územia mesta od diaľnice smerom na západ neposkytuje dostatok priestoru pre vybudovanie obchvatu mesta, ktorý by spájal cesty II. a III. triedy a ich pripojenie na diaľnicu. V zámere sa píše, že súčasná cesta I/2 má komplikovaný prechod zastavaným územím mesta a cesty II. a III. triedy sa pripájajú na I/2 a diaľnicu priamo v meste. Malacky pritom zaznamenávajú nárast dopravy, najmä tranzitnej. Skapacitnenie diaľnice by malo túto situáciu aspoň čiastočne zlepšiť.
Počíta s vybudovaním ciest (tzv. kolektorov) pozdĺž diaľnice medzi Malackami a Studienkou a vybudovaním novej diaľničnej križovatky Studienka a Rohožník. Toto riešenie odľahčí  mesto od tranzitnej dopravy najmä zo smeru Rohožník.

Projekt skapacitnenia diaľnice analyzuje aj mosty ponad diaľnicu a potreby ich rekonštrukcie či postavenia nových. V katastrálnom území Moravský sv. Ján je plánovaný zelený most (ekodukt Záhorie), ktorý je riešený samostatnou projektovou dokumentáciou aj s posúdením vplyvov na životné prostredie. Ekodukt Moravský Svätý Ján súčasťou projektu AKK Basic (AKK – Alpsko karpatský koridor) v rámci cezhraničnej spolupráce SR – Rakúsko 2007 – 2013. Cieľom projektu je zachovanie migračnej trasy pre zver. Pokiaľ ide o odpočívadlá, všetky budú zachované, je však potrebná ich úprava. Navrhované sú aj nové protihlukové steny. Súčasné plotenie diaľnice nie je v celom riešenom úseku kompletné. V úsekoch navrhovanej úpravy diaľnice bude oplotenie demontované a po dobudovaní inštalované nové.

Čo sa týka zelene, tak vegetačné úpravy na ceste budú mať plofunkčný charakter s cieľom protieróznej ochrany svahov, zmiernenia negatívnych vplyvov dopravy na prírodné a životné prostredie (zachytávanie exhalátov a čiastočne aj hluku) a začlenenia komunikácie do krajiny. Na svahoch cesty budú kríky a stromy tak, aby vznikla kompaktná masa zelene s pestrou výškovou a farebnou štruktúrou. V miestach migrácie zveri bude pozdĺž oplotenia navrhnutá vhodná kríková výsadba na usmernenie zveri pod mostné objekty.

Celkové náklady
Prehľad orientačných investičných nákladov na výstavbu skapacitnenia diaľnice D2, úsek Bratislava – št. hranica SR/ČR:
Príprava verejnej práce      24 164 000 € 
Stavebná časť                  344 299 000 €
Výkup pozemkov                88 083 000 €
Celkom bez DPH               456 546 000 €


Zámer sa ďalej zaoberá vplyvmi navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie, a to jednak vplyvmi výstavby a potom aj prevádzkovania diaľnice. Analyzované sú koncentrácie znečisťujúcich látok od dopravy v ovzduší, odpadové vody zo zrážkových vôd z povrchu vozovky, z odpočívadiel, odpady, hluk a vibrácie. Ďalej sú uvedené opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu týchto vplyvov. Napríklad bude potrebné prehodnotiť súčasné odkanalizovanie diaľnice, ktoré po skapacitnení nemusí postačovať. Nové protihlukové opatrenia zase zlepšia dnes už nevyhovujúce  hlukové pomery na diaľnici.

Po výstavbe budú všetky stavbou dočasne odprírodnené plochy opäť vysadené zeleňou, viditeľné oplotenie bude prekryté vegetáciou, výstavbou narušené biokoridory budú revitalizované. Počíta sa tiež s ochranou urbánnych území, so zamedzením zásahov do zastavaného územia, s ochranou obytných, rekreačných zón protihlukovými a protisvetelnými clonami.


História

Diaľnica D2 v úseku od Bratislavy Lamač po štátnu hranicu SR/ČR je najstarším uceleným diaľničným ťahom na Slovensku. Príprava a výstavba diaľnice D2 prebiehala od konca 60. do konca 70. rokov 20. storočia. S prestávkami pokračovala po roku 1980 mostom Lafranconi cez Dunaj, po roku 1990 úsekom z Petržalky (Pečňa) až po hranicu s Maďarskom a po roku 1995 v najkomplikovanejšom úseku v Bratislave Lamač – Mlynská dolina s tunelom Sitina.

 

Michaela Janotová
Zdroj: Zámer podľa zákona č.24/2006 Z.z.
Foto. Stanislav Osuský

http://www.malacky.sk/_docs/zamerD2_fin.pdf

 

Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok