30. 5. 2013
Mladí záchranári súťažili

V stredu sa v Zámockom parku uskutočnilo Obvodné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Organizátorom súťaže bol odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu Malacky.

Cieľom súťaže je nadviazať na školské učivo Ochrana človeka a prírody  a precvičiť si ho v praxi. Žiaci sa naučia, ako reagovať na možné riziká vyplývajúce zo živelných pohrôm, havárií alebo teroristických útokov a získané vedomosti si prakticky precvičia. Dôraz sa kladie na civilnú ochranu, pohyb a pobyt v prírode, poskytovanie prvej pomoci a hasenie malých požiarov. Súťaž má tiež upevniť návyky v poskytovaní pomoci iným v prípade mimoriadnych udalostí. Súťaže sa zúčastnilo 11 družstiev zo základných škôl obvodu Malacky.

Po otvorení súťaže prednostom Obvodného úradu Jozefom Mračnom a riaditeľom súťaže Miroslavom Šlávkom na jednotlivé družstvá čakala trať pozostávajúca zo šiestich disciplín. V prvej disciplíne si súťažiaci formou testu preverili teoretické vedomosti z oblasti civilnej ochrany, požiarnej ochrany, dopravnej výchovy a prvej pomoci. Na stanovišti prvej pomoci žiaci ukázali, ako vedia pomôcť zranenej osobe a poskytnúť prvú pomoc. V ďalšej disciplíne si družstvá preskúšali strelecké umenie pri streľbe zo vzduchovky.

Ďalšou disciplínou bol pobyt a pohyb v prírode, kde si žiaci overili schopnosť orientovať sa v teréne pomocou mapy ale i bez nej, určovať svetové strany pomocou slnka a kompasu. Nasledujúca disciplína preverila schopnosti súťažiacich v oblasti civilnej ochrany. Súťažné družstvá museli vybrať odporúčané predmety do evakuačnej batožiny, správne použiť prostriedky individuálnej ochrany a prejsť zamorené územie. Ďalšími úlohami v oblasti civilnej ochrany bolo vytvoriť improvizovanú ochranu človeka pred účinkami nebezpečnej látky a ukázať vedomosti pri rozlišovaní varovných signálov. Na záver muselo  súťažné družstvo pomocou džberovky uhasiť požiar.

Po absolvovaní všetkých disciplín súťažné družstvá netrpezlivo čakali na vyhlásenie výsledkov. Víťazné trofeje získali družstvá: ZŠ Zohor (1. miesto), ZŠ s MŠ Studienka (2. miesto) a ZŠ s MŠ Závod (3. miesto). Spolu s trofejami si družstvá prevzali aj vecné ceny, ktoré poskytlo Ministerstvo vnútra SR a sponzori súťaže: IAC Group (Slovakia), s.r.o., Lozorno, Swedspan Slovakia, s.r.o. Malacky,  RF, spol. s r. o., Malacky, Fytopharma, a.s. Malacky, Pozagas, a.s. Malacky, Tower automotive, a.s. Malacky, Nafta a.s., Bratislava a Mesto Malacky, ktorým týmto ďakujeme.

Text: OÚ, foto: N. Slobodová

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok