3. 2. 2014
Miestne dane a poplatky v roku 2014

Mestá určujú a vyberajú niektoré dane a poplatky v zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (Zákon č.582/2004 Z.z.).

V roku 2014 mesto vyberá nasledujúce druhy daní a poplatkov:

• daň z nehnuteľnosti
         a) daň z pozemkov
         b) daň zo stavieb
         c) daň z bytov
• daň za psa
• daň za užívanie verejného priestranstva
• daň za ubytovanie
• poplatky za komunálny odpad 

Daň z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k tejto dani podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Mesto vyberá tri druhy dane z nehnuteľnosti, a to daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov (kam patria i nebytové priestory v bytovom dome).

Daň z pozemkov

Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastov  určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a   hodnoty pôdy, resp. pozemku  za 1 m2. Ročná sadzba dane z pozemkov sa na rok 2014 určuje nasledovne:
         a) orná pôda,  chmeľnice,  vinice,  ovocné sady, trvalé trávne porasty:  1,04 %
         b) záhrady:  1,04 % 
         c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy: 3,75%
         d) lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hosp. využívané vodnéplochy: 1,04 % 
         e) stavebné pozemky: 1,00 %

Daň zo stavieb

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na kat. území mesta Malacky, daňovníkom je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku. Ročná sadzba dane zo stavieb na rok 2014 za každý, aj začatý m2 zastavanej plochy:
          a) 0.20 € – stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu:
           b) 0.20 € – ročná upravená sadzba za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
            c) 0.50 € – ročná upravená sadzba za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
           d) 0.70 € – ročná upravená sadzba  za samostatne stojace garáže a samostatné  stavby hromadných garáží  a stavby určené  alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
           e) 3.465 € – ročná upravená sadzba za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané  na skladovanie vlastnej  produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
            f) 3.465 € – ročná upravená sadzba za stavby používané  na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiace s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
           g) 2.00 € – ročná upravená sadzba za ostatné stavby  neuvedené v písmenách a) až f).

Pri  viacpodlažných  stavbách sa príplatok za  každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia  určuje vo výške 0.23 €.

Daň z bytov

Predmetom dane z bytov je byt a nebytový priestor nachádzajúci sa v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby. Daňovníkom je vlastník bytu alebo nebytového priestoru a správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku .

Ročná sadzba dane na rok 2014 za každý aj začatý m2 podlahovej plochy:
         a) 0.20 € za každý, aj začatý m2  podlahovej plochy bytov
         b) 3.465 € za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru určeného na podnikanie
         c) 0.70 € za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru určeného  na  iné účely ako podnikanie (napr. garážové miesta).

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická osoba – občan, podnikateľský subjekt alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa.

Ročná sadzba dane pre rok 2014:
Pes chovaný a držaný v rodinnom dome:                     10,40 €/rok 
Pes chovaný a držaný v bytovom dome:                       41,60 € /rok
Pes chovaný a držaný za účelom stráženia objektov:   34,30 €/rok
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktoré sa nachádza na území mesta Malacky. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Základom dane za ubytovanie je počet prenocovaní. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Sadzba dane pre rok 2014 je 0,52 € na osobu a prenocovanie.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Platia ju právnické a fyzické osoby. Jej výška je stanovená za každý začatý meter štvorcový a deň podľa rôznych kritérií a kategórií využitia verejného priestranstva, ale aj podľa lokality. Napríklad stánok na ambulantný predaj gastronomických výrobkov s viac ako jedným produktom je v centre mesta spoplatnený 20 eurami/m2/deň. Mimo centra mesta je suma nižšia. Podobne reklama a propagácia podnikateľských aktivít v centre mesta stojí 0,50 €/m2, v ostaných častiach mesta je to 0,30 €/m2.

Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. 

Poplatky za komunálny odpad

Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je stanovená pre fyzické osoby vo výške 0,0520 € za jednu osobu a jeden kalendárny deň a pre právnické osoby vo výške 0,0084 € za jeden liter vyprodukovaného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.

––––––––––––––––

Pri niektorých daniach a poplatkoch poskytuje mesto za určitých podmienok zníženie dane.  Viac o miestnych daniach a poplatkoch si môžete prečítať na webovej stránke mesta v sekcii občan – dane a poplatky. Poradia vám aj na mestskom úrade na referáte miestnych daní alebo v klientskom centre. 

Mesto Malacky, ako správca dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, oznamuje občanom mesta, že pre rok 2014 vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Malacky č. 9/2013 zrušilo všetky úľavy na poplatku za Komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Znížiť alebo odpustiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady môže mesto v zmysle § 82, ods. 3) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov len na základe žiadosti poplatníka. Žiadosti na zníženie alebo odpustenie  poplatku môže poplatník podávať v podateľni MsÚ v Malackách alebo v klientskom centre MsÚ v Malackách.   

 

– mija –

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok