18. 2. 2011
Mestský poslanecký zbor zasadne po tretí raz

Primátor mesta Jozef Ondrejka zvolal 3. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Malackách na štvrtok 24. 2. o 15.00 h. Okrem dvoch bodov programu, ktoré sa mali pôvodne prerokovať už 17. 2., bude program rokovania doplnený o ďalšie dva ďalšie body. Prvým je voľba členov komisií MsZ a plán zasadnutí MsZ a druhým informácie k rozšíreniu prevádzky spoločnosti Swedspan Slovakia, s. r. o.

Oba body vyplynuli zo žiadosti o zvolanie zasadnutia MsZ s takýmto programom ešte vo februári, ktorý adresovala primátorovi mesta skupina poslancov s odôvodnením: „…považujeme za dôležité, aby pred nasledujúcim zasadnutím mestského zastupiteľstva už pracovali odborné komisie zastupiteľstva…“. Podpísali sa pod ňu poslanci M. Ondrovič, M. Andil, J. Mračna, J. Říha, K. Berkešová, K. Trenčanská. Poslanci sa chcú zaoberať aj schvaľovaním plánu zasadnutí MsZ, posúdením zmeny rokovacieho poriadku a odmeňovania poslancov či členov komisií aj z radov občanov neposlancov.

„Odmeňovacím poriadkom je určená odmena pre člena komisie – neposlanca 25 eur brutto za mesiac, v ktorom sa uskutočnilo zasadnutie komisie. Ak by mestské zastupiteľstvo zvolilo plný počet všetkých komisií, predstavuje dopad na rozpočet 44 x 25 = 1100 eur za mesiac, v ktorom zasadali všetky komisie. 25 eur sa poskytuje členovi komisie tiež za organizovanie alebo súčinnosť pri organizovaní kultúrnej, spoločenskej alebo športovej akcie organizovanej alebo podporovanej mestom alebo za výkon povinnosti člena komisie v teréne,“ uvádza sa okrem iného v materiáli. Podľa návrhu uznesenia zastupiteľstvo mieni uložiť Komisii pre správu majetku a legislatívu (predseda: J. Říha) posúdiť a predložiť návrhy zmien rokovacieho poriadku, zásad odmeňovania poslancov a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom tak, aby mohli poslanci vopred vyjadriť svoje pripomienky a podnety na prípadné zmeny.

Voľba členov komisií z radov neposlancov sa uskutoční, keď jednotliví predsedovia predložia na rokovanie MsZ zoznamy ďalších členov komisií k voľbe tak, aby bol počet členov komisie vrátane predsedu a podpredsedu  maximálne 9. Kandidátov na členov komisií si predsedovia vyberali sami na základe vlastného posúdenia ich odbornej spôsobilosti. Záujemcovia o takúto prácu sa hlásili priamo predsedom komisií, takže ich mená, rovnako ako mená vybraných kandidátov nie sú verejnosti známe. Zverejnené budú až na rokovaní MsZ 24. 2. pred voľbou. Predkladateľom materiálu k tomuto bodu je poslanec J. Říha.

Diskusia sa očakáva aj okolo informácie zástupcu Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia o vplyvoch výrobnej technológie závodu Swedspan Slovakia, s. r. o. na obyvateľov Malaciek. MsZ chce investora zaviazať, aby pri výrobe novej linky použil najlepšiu dostupnú výrobnú technológiu a aby zverejňoval emisné hodnoty vypúšťané z komína svojej prevádzky. Predkladateľom materiálu je poslanec M. Andil.

T. Búbelová
 

Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok